This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Natječaji, rezultati

Javni oglas za prijem u radni odnos u UŠP Slatina

Objavljeno: 23. travnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DIR/18-01/6530, Ur.broj: 00-07-03/01-19-28 od 19. travnja 2019. godine objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijam u radni odnos

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SLATINA

1. URED VODITELJA
1. Stručni suradnik za javnu nabavu, 1 izvršitelj,
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; šumarski, pravni, ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva
- posebni uvjeti: certifikat za javnu nabavu

2. ODJEL ZA PROIZVODNJU
1. Stručni suradnik za građevinarstvo, investicije i rudarstvo, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; šumarski, građevinski, rudarski smjer; 5 godina radnog iskustva
- posebni uvjeti: ovlašteni inženjer šumarstva za prometnice i graditeljstvo ili ovlašteni inženjer građevinarstva ili položen stručni ispit za rudarstvo

3. INFORMATIČKI ODJEL
1. Suradnik za informatičku podršku, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: SSS; informatički, šumarski, ostali smjer; 1 godina radnog iskustva
- posebni uvjeti: certifikat za programera, ECDL, sistemaša

4. PRAVNI, KADROVSKI I OPĆI ODJEL
1. Stručni suradnik za pravne poslove, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; pravni smjer; 5 godina radnog iskustva

2. Administrator, 2 izvršitelja
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: SSS; 1 godina radnog iskustva

5. ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA
1. Geodet, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VŠS/BACC; geodetski smjer; 2 godine radnog iskustva

6. FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENI ODJEL
1. Rukovoditelj Financijsko-računovodstvenog odjela, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 8 godina radnog iskustva

2. Stručni suradnik za financije, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

3. Stručni suradnik za računovodstvo, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; ekonomskismjer; 5 godina radnog iskustva

4. Stručni suradnik za ekonomske poslove, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

5. Suradnik u financijskoj operativi, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: SSS; ekonomski, ostali smjer; 1 godina radnog iskustva

6. Knjigovođa, 2 izvršitelja
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
opći uvjeti: SSS; ekonomski smjer; 1 godina radnog iskustva

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca za radna mjesta za koja je uvjet njihova obavljanja srednja stručna sprema te 6 mjeseci za radna mjesta za koja je uvjet njihova obavljanja viša i visoka stručna sprema.
U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), naziv organizacijske jedinice te radno mjesto za koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ERPS), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidati su dužni predočiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Povjerenstvo za provođenja postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.
Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili telefonski.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni oglas i više se ne smatra kandidatom.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR/18-01/6530 (javni oglas za prijem u radni odnos – UŠP Slatina).

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

 

Javni oglas za prijem u radni odnos u UŠP Slatina pdf

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DIR/18-01/6530, Ur.broj: 00-07-03/01-19-28 od 19. travnja 2019. godine objavljuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijam u radni odnos

 

 

 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SLATINA

 

  1. URED VODITELJA

1.       Stručni suradnik za javnu nabavu, 1 izvršitelj,

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; šumarski, pravni, ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

-       posebni uvjeti: certifikat za javnu nabavu

         

     2.   ODJEL ZA PROIZVODNJU

1.       Stručni suradnik za građevinarstvo, investicije i rudarstvo, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; šumarski, građevinski, rudarski smjer; 5 godina radnog iskustva

-       posebni uvjeti: ovlašteni inženjer šumarstva za prometnice i graditeljstvo ili ovlašteni inženjer građevinarstva ili položen stručni ispit za rudarstvo

 

3.   INFORMATIČKI ODJEL

      1.   Suradnik za informatičku podršku, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: SSS; informatički, šumarski, ostali smjer; 1 godina radnog iskustva

-       posebni uvjeti: certifikat za programera, ECDL, sistemaša

 

  1. PRAVNI, KADROVSKI I OPĆI ODJEL

1.       Stručni suradnik za pravne poslove, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-     opći uvjeti: VSS; pravni smjer; 5 godina radnog iskustva

 

2.   Administrator, 2 izvršitelja

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: SSS; 1 godina radnog iskustva

 

  1. ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA

1.       Geodet, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VŠS/BACC; geodetski smjer; 2 godine radnog iskustva

 

  1. FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENI ODJEL

1.       Rukovoditelj Financijsko-računovodstvenog odjela, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 8 godina radnog iskustva

 

2.       Stručni suradnik za financije, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

 

3.       Stručni suradnik za računovodstvo, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; ekonomskismjer; 5 godina radnog iskustva

 

4.       Stručni suradnik za ekonomske poslove, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

 

5.       Suradnik u financijskoj operativi, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: SSS; ekonomski, ostali smjer; 1 godina radnog iskustva

 

6.       Knjigovođa, 2 izvršitelja

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

opći uvjeti: SSS; ekonomski smjer; 1 godina radnog iskustva

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca za radna mjesta za koja je uvjet njihova obavljanja srednja stručna sprema te 6 mjeseci za radna mjesta za koja je uvjet njihova obavljanja viša i visoka stručna sprema.

U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), naziv organizacijske jedinice te radno mjesto za koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ERPS), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima

-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidati su dužni predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za provođenja postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili  telefonski.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni oglas i više se ne smatra kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.

Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu: