This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Postupak certificiranja proizvoda

Pravila za certifikaciju proizvoda

I SVRHA

Ovim se Pravilima za certifikaciju proizvoda daju opće obavijesti podnositeljima prijava za certifikaciju proizvoda: o postupcima certifikacije proizvoda, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje certifikacije te o pravima i obvezama kontrolnog tijela i podnositelja prijava.
Prava i obveze podnositelja prijave navedena su u poglavlju III OBVEZE I PRAVA ovog dokumenta.
Popis dokumenata čija je primjena obvezna za određene subjekte-skupine subjekata nalazi se na kraju ovog dokumenta i u certifikacijskim shemama prema kojima kontrolno tijelo provodi certifikaciju proizvoda, a koje se dostavljaju na zahtjev.

1. Postupak certifikacije proizvoda

1.1. Predprijavne aktivnosti
Zainteresiranoj strani i korisnicima usluga Službe za certifikaciju proizvoda (u nastavku kontrolno tijelo KT) sve bitne informacije o postupku certifikacije i bitni dokumenti dostupni su na web stranici Hrvatskih šuma d.o.o.:
www.hrsume.hr

1.1.1. Upit
Osoba (fizička ili pravna) zainteresirana za dobivanje certifikata može se obratiti upitom kontrolnom tijelu. Upit se može postaviti u pisanom obliku (pošta, faks, e-mail), usmeno (telefon).
Upit postavljen u pisanom obliku treba sadržavati opće podatke kao što su naziv, sjedište, pravni status, telefon, faks, e-mail, ime i prezime osobe za kontakt, te za što se traži certifikat.

1.1.2.Informativni sastanak
Prije podnošenja prijave, na zahtjev zainteresirane strane, može se organizirati informativni sastanak.
Na sastanku se zainteresiranu stranu upoznaje s kriterijima koji moraju biti zadovoljeni, s tijekom postupka utvrđivanja sukladnosti i certifikacije proizvoda.
Tijekom informativnog sastanka treba utvrditi može li zainteresirana strana zadovoljiti postavljene zahtjeve, odnosno da li je djelatnost koju obavlja iz područja rada KT.

1.1.3.Prijavni dokumenti
Zainteresirana strana može koristiti obrazac Ob. 3 - Prijave za certifikaciju s web stranice. Ukoliko ta mogućnost ne postoji u roku od tjedan dana nakon primitka upita KT će zainteresiranoj strani dostaviti prijavni obrazac i Pravila za certifikaciju, bilo poštom ili e-mailom. Prihvatit će se i zahtjevi koji nisu ispisani na službenom obrascu ukoliko sadrže sve potrebne podatke.
Uz Prijavu za certifikaciju potrebno je priložiti dokumentaciju navedenu na str.4 Ob.3.
Svaki primljeni zahtjev se registrira kroz Centrix sustav i čuva.

1.1.4.Dopunske obavijesti o prijavi
Zainteresirana strana ima pravo zatražiti dopunske obavijesti o prijavi. Dopunske obavijesti se na zahtjev podnositelja prijave dostavljaju poštom ili e-mail-om ukoliko je to moguće. Zainteresirana strana dopunske obavijesti može dobiti i tijekom informativnog sastanka ukoliko ga zatraži.

2. PRIJAVA

2.1. DOSTAVA PRIJAVNIH DOKUMENATA
Zainteresirana strana podnosi prijavu nakon prikupljenih informacija i, u pravilu, kad utvrdi da postoje mogućnosti i spremnost za ispunjavanje traženih uvjeta. Prijavne dokumente mogu dostaviti zainteresirani za uključivanje u sustav utvrđivanja sukladnosti, kao i već uključeni kojima je neko drugo tijelo provodilo certifikaciju proizvoda a iz određenih, opravdanih razloga ne žele više surađivati s tim tijelom i o tom su obavijestili nadležno tijelo (Ministarstvo) i svoje prvotno kontrolno tijelo. Po prihvaćenoj prijavi s podnositeljem prijave sklapa se Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certifikacije proizvoda u ekološkoj proizvodnji (Ugovor o kontroli).

2.2. Pregled prijavnih dokumenata
Rukovoditelj kontrolnog tijela ocjenjuje valjanost i potpunost prijavnih dokumenata, mogućnost prihvaćanja prijave, i određuje stručnog suradnika-kontrolora za provedbu stručne kontrole. Ukoliko Rukovoditelj ocijeni da prijava ne može biti prihvaćena iz opravdanog razloga (van područja rada...) podnositelja prijave će obavijestiti o razlozima odbijanja u pisanom obliku, a prijavni dokumenti bit će vraćeni. U slučaju nepotpunosti dokumentacije, od podnositelja prijave će se zahtijevati dokumenti, podaci ili informacije koje nedostaju. Rok za dostavu dokumentacije je 30 dana, uz valjano pismeno obrazloženje podnositelja prijave rok se može produžiti ali ne više od 3 mjeseca. U slučaju da Rukovoditelj ocijeni da je prijava u području rada kontrolnog tijela, te može biti prihvaćena, obavijestit će podnositelja prijave o zaprimljenoj i prihvaćenoj prijavi telefonom ili e-mail porukom ako je to moguće. Tom prilikom će ga obavijestiti i o imenu stručnog suradnika za kontrolu.

2.3. Stručna kontrola

2.3.1. Provođenje prve stručne kontrole
Subjekt-skupina subjekata mora omogućiti pristup svim dijelovima jedinice i svim radnim prostorima, osoblju, opremi, podugovarateljima, te svim izvješćima i odgovarajućoj dokumentaciji, omogućiti uvid u potrebne podatke, dati na uvid rezultate sustava osiguranja kvalitete, dozvoliti uzimanje uzoraka radi otkrivanja proizvoda koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, prihvatiti učešće promatrača. Nakon obilaska proizvodne jedinice i kontrole dokumentacije sastavlja se Zapisnik o službenoj kontroli. U Zapisniku se evidentiraju utvrđene nesukladnosti. Ukoliko rezultate stručne kontrole prihvaća subjekt-skupina subjekata supotpisuje zapisnik zajedno sa stručnim suradnikom za kontrolu. Subjekt ima pravo nepotpisati zapisnik i dati primjedbu na njegov sadržaj. Zapisnik o provedenoj prvoj službenoj kontroli i Ugovor o kontroli subjektu-skupini subjekata su preduvjet za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

2.4. Potvrđivanje, certifikacija proizvoda

2.4.1. Prethodne aktivnosti
Nakon provedene redovne godišnje stručne kontrole subjekt-skupina subjekata dostavlja zahtjev za potvrdnicom, certifikatom, s navedenim količinama proizvoda (realiziranim ili planiranim) u tekućoj godini.
Izdavanju certifikata za proizvode prethodi provođenje službene kontrole, uključenost u sustav utvrđivanja sukladnosti najmanje jednu godinu u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pozitivno izvješće koje je rezultat konačnog preispitivanja zapisnika o provedenoj kontroli, utvrđenih nesukladnosti provjerenih kroz katalog mjera, te podataka o proizvodnji koje subjekt-skupina subjekata dostavlja u zahtjevu za potvrdnicom.

2.4.2. Odluka o dodjeli statusa
Ukoliko se utvrdi da je subjekt-skupina subjekata zadovoljio propisane zahtjeve izdat će mu se certifikat za proizvode. Certifikat se odnosi na proizvode proizvedene u tekućoj godini i vrijedi do kraja naredne godine. Sastavni dio certifikata je popis proizvoda na koje se certifikat odnosi.
Ukoliko se kontrolom i provođenjem preispitivanja utvrdi da nema proizvoda certifikat se ne izdaje. U tom slučaju subjektu se dostavlja samo odluka o statusu.
Proizvodi se certificiraju: kao ekološki
kao ekološki proizvodi u prijelaznom razdoblju
ne certificiraju ukoliko se utvrdi da nisu zadovoljeni svi postavljeni zahtjevi.

2.5. Provođenje daljnjih stručnih kontrola
U postupku certifikacije proizvoda stručna kontrola i rezultati preispitivanja su preduvjet za donošenje odluke o dodjeli statusa i osiguravanja stalnog zadovoljenja propisanih zahtjeva.
Pri tom kontrolno tijelo provodi sljedeće stručne kontrole: Redovnu godišnju stručnu kontrolu, te dodatne kontrole. Redovne godišnje kontrole i dodatne kontrole mogu biti najavljene i nenajavljene.

2.5.1. Redovne službene kontrole
Redovne službene kontrole provode se najmanje jednom godišnje prema godišnjem planu. O redovnoj kontroli subjekt-skupina subjekata će biti obaviješten najmanje u tjedanu prije planiranog roka telefonom, e-mail-om, poštom.

2.5.2. Dodatne kontrole
Dodatne kontrole provode se kod proizvođača, prerađivača i distributera u skladu s godišnjim planom kontrola, procjenom rizika te povećanim opsegom poslovanja, te radi provjere otkanjanja utvrđenih nesukladnosti ili proširenja područja certifikacije. Dodatne kontrole se sukladno procjeni rizika obavljaju kod najmanje 10% subjekata.

2.5.3. Nenajavljene službene kontrole
Nenajavljene službene kontrole moraju se provoditi na temelju:
- procjene rizika nesukladnosti uzimajući u obzir najmanje rezultate prethodnih službenih kontrola, vrstu subjekta-skupine subjekata (proizvođač, prerađivač, uvoznik, distributer), status proizvoda, vrstu osoblja, količinu, vrstu i vrijednost proizvoda i rizik zamjene proizvoda, te brzinu rasta proizvodnje i sumnju na prijevaru;
- prigovora u pisanom obliku na rad subjekta-skupine subjekata.
Najmanje 10% svih kontrola mora biti nenajavljeno

2.5.4. Uzimanje uzoraka
Djelatnik Službe kontrolor može uzimati uzorke tla, bilja, hrane za životinje, životinjskih proizvoda, ili gotovog proizvoda ukoliko sumnja da su korištena sredstva koja nisu u skladu s pravilima ekološke proizvodnje i propisanim normama, odnosno ukoliko je analizom rizika utvrđena potreba uzimanja uzoraka. Uzorci se također mogu uzimati i na temelje zahtjeva subjekta-skupine subjekata radi retroaktivnog priznavanja prijelaznog razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju.
Uzorci se uzimaju sukladno procjeni rizika kod najmanje 5% subjekata.

Postupak vrednovanja uključuje sve poslove od početnog kontakta, prijave za certifikaciju, provjere dokumentacije koju dostavlja zainteresirana strana, prihvaćanja prijave, ugovora o kontroli, provođenje stručnih kontrola te preispitivanje svih relevantnih dokumenata: zapisnika i izvješća o provedenoj stručnoj kontroli, nesukladnosti utvrđenih temeljem kataloga mjera, ispravak nesukladnosti, provjeru količine prinosa iz zahtjeva za potvrdnicom prije donošenja odluke o dodjeli statusa.

II MJERE U SLUČAJU UTVRĐENIH NESUKLADNOSTI
- u slučaju nekorektnog pozivanja na status proizvoda ili upotrebe oznaka na neprimjeren način certifikacijsko tijelo će poduzeti radnje koje mogu uključiti: zahtjev za popravnim radnjama, suspenziju ili povlačenje certifikata, javno objavljivanje, i ako je potrebno i druge postupke,
- podaci o slučajevima nepravilnosti ili kršenja koja utječu na ekološki status proizvoda bez odgađanja će biti razmijenjena s ostalim kontrolnim tijelima i nadležnim tijelom.
- ukoliko se tijekom službenih kontrola ili kao rezultat rješavanja prigovora i priziva ili drugim načinima ustanove nepravilnosti s obzirom na udovoljavanje zahtjevima, Služba neće izdati potvrdnicu bez koje subjekt ne može prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja na čitavu seriju proizvodnje staviti oznake ekološke proizvodnje.

3. SUŽENJE I PROŠIRENJE PODRUČJA CERTIFIKACIJE
Ukoliko se tijekom kontrolnih pregleda ili kao rezultat rješavanja prigovora i priziva ili uslijed promjena u normama ili drugim načinima utvrdi da proizvod više ne zadovoljava zahtjeve na temelju kojih je dodijeljen certifikat, područje certifikacije se može suziti. Također, subjekt-skupina subjekata, kada utvrdi da više nije u mogućnosti zadovoljavati postavljene zahtjeve, može i sam zatražiti suženje područja certifikacije. Također, subjekt, kada utvrdi da je u mogućnosti zadovoljavati postavljene zahtjeve u drugim proizvodnim procesima, može zatražiti proširenje područja certifikacije.

4. POVLAČENJE CERTIFIKATA

4.1 Dragovoljna suspenzija
Certificirani subjekt-skupina subjekata može, zbog vlastitih razloga, zahtijevati privremenu obustavu važenja certifikata, korištenja simbola ili drugih načina pozivanja na status, pravodobno obavještavajući o tome, u pisanom obliku, certifikacijsko tijelo. Suspenzija se može zahtijevati za cijelo ili za dio područja certifikacije. Dragovoljna suspenzija može trajati najviše 6 mjeseci. Ako se nakon toga roka ne steknu uvjeti za prekid suspenzije, certifikacija će biti povučena u onome dijelu za koji je suspenzija zahtijevana. Dragovoljna suspenzija može se prekinuti nakon provedenog ocjenjivanja ili na osnovu dostavljanja odgovarajućih dokaza o primjeni popravnih radnji ili dokaza o prestanku važenja okolnosti koje su dovele do suspenzije.
Ako se u roku od 6 mjeseci ne steknu uvjeti za ukidanje suspenzije, područje certifikacije može se suziti u onom dijelu na koji se suspenzija odnosila ili, u krajnjem slučaju, certifikat može biti povučen, ako se suspenzija odnosila na cijelo područje certifikacije.

4.2 Prisilna suspenzija
Kada se tijekom kontrole (redovne ili izvanredne) ili tijekom kojeg drugog postupka utvrde bitne nesukladnosti one mogu uvjetovati suspenziju certifikacije u dijelu ili u cijelosti. Prisilna suspenzija traje najviše 6 mjeseci, a ukinuti se može jedino nakon provedenog postupka ocjenjivanja. Ako se do isteka trajanja suspenzije ne steknu uvjeti za njeno ukidanje, područje certifikacije može se suziti u onome dijelu na koji se suspenzija odnosila ili, u krajnjem slučaju, može biti povučena, ako se suspenzija odnosila na cijelo područje certifikacije. Tijekom trajanja suspenzije povlače se certifikati za proizvode iz suspendiranog proizvodnog procesa.

5. PRESTANAK CERTIFIKACIJE

5.1 Dobrovoljni zahtjev za povlačenje certifikacije
Subjekt-skupina subjekata može zbog vlastitih razloga zahtijevati povlačenje certifikacije, obavještavajući o tome, u pisanom obliku, kontrolno tijelo i nadležno tijelo.

5.2 Povlačenje certifikacije
Kada se tijekom kontrole (redovne ili izvanredne) ili tijekom kojeg drugog postupka, utvrde bitne nesukladnosti one mogu uvjetovati povlačenje certifikacije. U slučaju povlačenja certifikacije, certificirano tijelo obvezno je vratiti kontrolnom tijelu ranije dobivene certifikate.
Nakon brisanja iz Upisnika subjekata može se podnijeti zahtjev za ponovni upis nakon proteka vremena od jedne godine od ispisa iz Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji. Prije toga potrebno je ponoviti postupak certifikacije od početka.
Kontrolno tijelo će povući certifikat ukoliko je certificirano tijelo uključeno i osuđeno za kriminalne radnje u svezi s područjem certifikacije.
Subjekt može ponovno steći status certificiranog tijela podnošenjem nove prijave i provedbom novog postupka certifikacije.
Ukoliko je certifikat povučen radi kriminalnih radnji ili prijevare, namjernog pružanja netočnih informacija ili prikrivanja podataka, kontrolno tijelo može odbiti zaprimiti prijavu odnosno ponovnu prijavu za certifikaciju od istog subjekta-skupine subjekata ili subjekta-skupine subjekata kojeg se može povezati s istim vlasnikom.

III OBVEZE I PRAVA

6.1 Obveze subjekata-skupina subjekata
a) Podnijeti službeni zahtjev za provođenje postupka certifikacije i priložiti svu potrebnu dokumentaciju, ispunjavati sve zahtjeve propisane propisima koji se odnose na certifikacijsku shemu, uključujući primjenu odgovarajućih izmjena, kada ga o njima obavijesti KT.
b) Ako se certifikacija primjenjuje na tekuću proizvodnju, certificirani proizvod nastavlja ispunjavati zahtjeve za proizvod.
c)
1. Omogućiti nesmetano provođenje službenih kontrola, redovnih i nenajavljenih, uzimanje uzoraka, na svim lokacijama i radnim prostorima, omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju i zapise, pristup relevantnoj opremi, osoblju, lokacijama, područjima, podugovarateljima.
2. Poduzeti odgovarajuće radnje istraživanja prigovora i svih nedostataka na proizvodima ili uslugama koji utječu na sukladnost sa zahtjevima za potvrđivanje.
3. prihvatiti učešće promatrača.

d) Subjekt-skupina subjekata daje izjave u vezi s certifkacijom koje su u skladu s predmetom i područjem certifikacije.
e) Neće koristiti certifikaciju svog proizvoda na način da izazove nepovjerenje prema kt, i neće davati nikakve izjave koje se odnose na certifikaciju njegovog proizvoda za koje bi kt moglo smatrati da dovode do zablude ili za to nema ovlaštenje
f) Poslije suspenzije, povlačenja ili isteka certifikacije će prestati koristiti sav svoj reklamni materijal koji sadrži pozivanje na certifikaciju, poduzimat će mjere koje se zahtijevaju certifikacijskom shemom (vraćanje dokumenata certifikacije) i poduzimat će sve ostale zahtijevane mjere
g) Kad subjekt-skupina subjekata daje kopije certifikacijskih dokumenata drugima, dokumenti moraju biti reproducirani u cijelosti, ili onako kako je specificirano u certifikacijskoj shemi
h) Pri pozivanju na certifikaciju svog proizvoda u komunikacijskim medijima kao što su dokumenti, brošure ili reklame, subjekt-skupina subjekata će se pridržavati zahtjeva kt, ili onog što je specificirano u certifikacijskoj shemi
i) Subjekt-skupina subjekata će se uskladiti sa svim zahtjevima koji mogu biti propisani u certifikacijskoj shemi, a koji se odnose na korištenje oznaka sukladnosti i na informacije u vezi s proizvodom
j) Subjekt-skupna subjekata će čuvati zapise o svim prigovorima koji su mu poznati, koji se odnose na sukladnost sa certifikacijskim zahtjevima i omogućiti da ovi zapisi budu dostupni kt na zahtjev i:
1. Poduzimat će odgovarajuće mjere u pogledu takvih prigovora i svih nedostataka nađenih na proizvodima koji negativno utječu na sukladnost s certifikacijskim zahtjevima
2. Dokumentirat će poduzete mjere.
k) Subjekt će bez odlaganja obavještavati kt o izmjenama koje mogu negativno utjecati na njegovu sposobnost da bude sukladan s certifikacijskim zahtjevima
- npr. promjene kao što su:
-pravni, komercijalni, organizacijski status ili vlasništvo
-organizacija i upravljanje-ključno osoblje, koje donosi odluke ili tehničko osoblje
-izmjene na proizvodu ili načinu proizvodnje
-kontakt adresa i proizvodni pogoni
-velike promjene u sustavu upravljanja kvalitetom
l) Subjekt-skupina subjekata vodi evidenciju o proizvodnji, zalihama, te financijsku evidencije kao i evidenciju o poduzetnim preventivnim mjerama i mjerama predostrožnosti

U slučaju suradnje s ugovornim partnerima pod službenom kontrolom različitih kontrolnih tijela, pristati da različita kontrolna tijela mogu razmijeniti informacije o radnjama pod njihovom kontrolom,
- U slučaju kada subjekt-skupina subjekata ili njegovi podugovaratelji mijenjaju kontrolno tijelo, dozvoliti prijenos kontrolnih dokumenata idućem kontrolnom tijelu;
- U slučaju povlačenja iz sustava kontrole, bez odlaganja obavijestiti o tom nadležno i kontrolno tijelo;
- U takvom slučaju čuvati kontrolne dokumente kroz razdoblje od pet godina
- Podnijeti zahtjev za certifikacijom samo jednom kontrolnom tijelu
- Subjekt je dužan podmiriti troškove službene kontrole i certifikacije proizvoda.

6.2 Prava subjekta-skupine subjekata
- Staviti opravdani prigovor na osoblje određeno za provođenje postupka
- Neprihvatiti ponuđenog podizvođača, ukoliko kontrolno tijelo podugovara pojedine poslove, uz opravdani razlog
- Dobiti certifikat za proizvode ukoliko su ispunjeni svi zahtjevi certifikacijske sheme
- Proizvode certificirane kao ekološke označiti europskim i hrvatskim Ekoznakom.
- Zatražiti suspenziju, sužavanje ili proširenje certifikacije
- Uložiti prigovor i žalbu na postupke i odluke kontrolnog tijela tijekom provedbe certificiranja

6.1 Nakon brisanja iz Upisnika subjekata može podnijeti zahtjev za ponovni upis tek nakon proteka vremena od jedne godine od ispisa iz Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji.

6.3 Obveze kontrolnog tijela
- postupke utvrđivanja sukladnosti provoditi sukladno utvrđenim pravilima,
- osigurati kompetentnost, neovisnost i nepristranost osoblja koje sudjeluje u postupcima utvrđivanja sukladnosti
- osigurati povjerljivost dokumenata i informacija prikupljenih tijekom provođenja službenih kontrola i certifikacije proizvoda, osim kada se od Službe, na temelju propisa ili na osnovu ovlaštenja iz ugovornih obveza, zahtijeva da objavi povjerljive informacije, subjekt-skupina subjekata ili pojedinci kojih se tiče bit će obaviješteni o objavljenim informacijama, osim ako je to zabranjeno zakonom;
- osigurati pravodobne obavijesti o svim promjenama kriterija za certifikaciju proizvoda, i u odgovarajućem roku provjeriti da li su svi korisnici proveli potrebne prilagodbe.
- kroz obavijesti na web stranici obavijestiti subjekte-skupine subjekata o svim promjenama vezanim za propise
- u slučaju nekorektnog pozivanja na status proizvoda ili upotrebe oznaka na neprimjeren način poduzeti radnje koje mogu uključiti: zahtjev za popravnim radnjama, suspenziju ili povlačenje certifikata, javno objavljivanje, i ako je potrebno i druge postupke.
6.2 Podaci o slučajevima nepravilnosti ili kršenja koja utječu na ekološki status proizvoda bez odgađanja će biti razmijenjena s ostalim kontrolnim tijelima, Ministarstvom poljoprivrede, Državnom inspekcijom, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državnim zavodom za statistiku.
U slučaju promjene kontrolnog tijela, prethodno kontrolno tijelo temeljem zahtjeva novog kontrolnog tijela dostavlja izravno novom kontrolnom tijelu podatke o subjektu-skupini subjekata za razdoblje od najmanje 2 godine prije promjene kontrolnog tijela.
Ukoliko se tijekom službenih kontrola ili kao rezultat rješavanja prigovora i priziva ili drugim načinima ustanove nepravilnosti s obzirom na udovoljavanje zahtjevima, Služba neće izdati certifikat bez kojeg subjekt-skupina subjekata ne može prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja na čitavu seriju proizvodnje staviti oznake ekološke proizvodnje.
IV PRIGOVORI I PRIZIVI

7.1 Prigovori
Unatoč svih poduzetih mjera moguće su pojave prigovora, kao izraza nezadovoljstva neke osobe ili organizacije, u svezi s aktivnostima i postupcima kontrolnog tijela ili certficiranog subjekta-skupine subjekata. Kontrolno tijelo ocjenjuje važnost prigovora te, u slučaju opravdanosti, poduzima odgovarajuće radnje. O zaprimanju i rezultatima rješenja prigovora, podnositelj se obavještava u pisanome obliku. O svim prigovorima i poduzetim mjerama vode se zapisi. Ukoliko prigovor ne stigne u pisanome obliku ili stigne iz neidentificiranog izvora certifikacijsko tijelo će postupit na način koji smatra prikladnim.

7.2 Prizivi
Prizivom se smatra zahtjev certficiranog subjekta-skupine subjekata za preispitivanje bilo koje po njega nepovoljne odluke kontrolnog tijela, a koja se odnosi na njegov željeni status. Politika je kontrolnog tijela da svoje aktivnosti provodi sukladno definiranim pravilima i na zadovoljstvo korisnika usluga i drugih zainteresiranih strana, nastojeći da se tijekom provedbe postupaka ne steknu uvjeti za podnošenje priziva. Međutim, ukoliko do priziva dođe on se bez odugovlačenja rješava. O zaprimanju i rezultatima postupka rješavanja priziva podnositelj se obavještava u pisanom obliku. Prigovori i prizivi rješavaju se na način opisan u dokumentu PS-6.3.

POPIS DOKUMENATA S OBVEZNOM PRIMJENOM

NN Naziv dokumenta Biljna
proizvodnja
Životinjska proizvodnja Prerada,
pakiranje
Uvoz Dokumenti dostupni na:
118/18 Zakon o poljoprivredi www.hrsume.hr
11/20 Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
  Uredba (EU) br.848/2018 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br.834/2007 s izmjenama
  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008...s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja      
  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
  CS I - CERTIFIKACIJSKA SHEMA SIROVI ILI NEPRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI      zahtjev
  CS II - CERTIFIKACIJSKA SHEMA PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI NAMIJENJENI DA SE KORISTE KAO HRANA      
  CS III - CERTIFIKACIJSKA SHEMA NEPRERAĐENA HRANA ZA ŽIVOTINJE      
  CS IV - CERTIFIKACIJSKA SHEMA UVOZ i DISTRIBUCIJU EKOLOŠKIH PROIZVODA A,B,C,D,E        √