This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Pripravnici

JAVNI POZIV za prijem pripravnika za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Datum objave: 24. siječnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke Uprave Društva, klasa: DIR/19-01/1886, ur.broj: 00-07-03/01-20-309 od 15. siječnja 2020. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prijem pripravnika

za sklapanje 4 ugovora o radu na određeno vrijeme, radi osposobljavanja pripravnika šumarske struke za samostalni rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali:

1. diplomski studij Šumarstvo (VSS) – 3 pripravnika
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu
2. preddiplomski studij Šumarstvo (VŠS) – 1 pripravnik

Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji imaju staž u zanimanju za koje su se školovali pod uvjetom da imaju evidentiran staž manji od 12 mjeseci na poslovima VSS šumarske struke (za pripravnike VSS), staž manji od 9 mjeseci na poslovima VŠS šumarske struke (za pripravnike VŠS).

Kandidati sa akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( „Narodne novine“ broj: 107/07 i 118/12) izjednačava se sa odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. Zakona.

Radni odnos sa pripravnikom VSS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radni odnos sa pripravnikom VŠS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08).

1. diplomski studij Šumarstvo
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Ogulin

1

2.

Delnice

1

3.

Buzet

1

  

3. preddiplomski studij Šumarstvo

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Zagreb

1

Uvjeti za prijem:

- državljanstvo Republike Hrvatske
- završeno obrazovanje:
1. diplomski studij Šumarstvo
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu
2. diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
3. preddiplomski studij Šumarstvo
- bez radnog staža u struci

U obrascu prijave na Javni poziv, koji se nalazi na web stranici www.hrsume.hr, potrebno je obavezno navesti tražene osobne podatke podnositelja prijave, podatke za kontakt i Upravu šuma Podružnicu za koju se kandidat prijavljuje.

Obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu se prilaže:
- obvezna dokumentacija:
1. životopis
2. preslika osobne iskaznice
3. dokaz o odgovarajućoj stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome odnosno svjedodžbe)
4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ERPS – ne starija od 30 dana)
5. kandidati koji imaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, dužni su dostaviti potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
7. potvrda fakulteta o prosjeku ocjena
- dodatna dokumentacija:
8. dokaz o dodijeljenim nagradama odnosno postignućima za vrijeme školovanja
9. dokaz o pravu na prednost pri zapošljavanju

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Kandidati mogu podnijeti prijavu samo za jednu Podružnicu.
S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provest će se selekcijski intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.
Mjesto i vrijeme održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. (www.hrsume.hr).
Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata.
Izabrani kandidati će o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme biti obaviješteni putem na e-maila ili telefonom.
Obavijest o ishodu ovog Javnog poziva bit će objavljena na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

(za natječaj za prijem pripravnika
s pozivom na broj: DIR/19-01/1886)

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici HRVTASKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.
Dostavom prijave i tražene dokumentacije iz Javnog poziva kandidati su suglasni da HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke navedene u prijavi i priloženoj dokumentaciji.
Kandidati u svakom trenutku mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade njihovih osobnih podataka, a imaju i pravo na podnošenje prigovora na obradu njihovih osobnih podataka.
Kandidati u svakom trenutku mogu povući pristanak te tražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, štio ne utječe na zakonitost obrade prije zahtjeva za prestanak obrade.

 

Javni natječaj pdf

Prijavni obrazac doc