This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć, UŠP Gospić

Datum objave: 23. siječnja 2020. godine

Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. klasa. GS/19-01/690, ur.broj: 00-07-02/01-20-06 od 14. siječnja 2020, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć

1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o.
k.č. br. 3337/3, kuća sa 52 čhv, dvorište sa 148 čhv upisana kod Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel Korenica u Zbirku pologa isprava katastarska općina: Visuć, ZP 331/06, ZP-79/63.
Za predmetnu kuću izdan je energetski certifikat broj F_250_2013_500_SZ1 sa rokom važenja 28.09.2027., energetski razred „E“.
Temeljem PPUO Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br.27/06,18/10,25/14) manji dio k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć nalazi se unutar postojećeg koridora infrastrukturne građevine od državnog i županijskog značaja, županijska cesta (Ž-5167), a koji koridor nije upisan u zemljišnim knjigama već je isto vidljivo iz Uvjerenja Odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije, Ispostave Korenica klasa: 034-03/17-01/42, urbroj: 2125/1-08-1-17-02 od 20.07.2017.
2. Početna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 55.300,00 kn (slovima: pedesetpettisućatristokuna) .
3. Rok uplate kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, u cijelosti.
4. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje mogu po propisima važećim u Republici Hrvatskoj stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
5. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno – kupljeno“
6. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za podnošenje ponuda, utvrđenog u javnom natječaju, uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini 10% od početne cijene nekretnine iz natječaja i o tome dostave dokaz. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na račun HŠ d.o.o. UŠP Gospić IBAN HR94 2340 0091 5020 1055 7 PBZ uz napomenu „jamčevina za kupnju nekretnine u k.o. Visuć“
Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku 8 dana po okončanju postupka natječaja. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.
Ako najpovoljniji ponuditelj u određenom roku po pozivu na sklapanje kupoprodajnog ugovora ne sklopi ugovor, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora o kupoprodaji i nema pravo na povrat jamčevine.
7. Kao najpovoljnija ponuda uzeti će se ponuda sa najvišom cijenom.
8. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja, a ponuditelji su dužni postupiti na slijedeći način:
Zatvorene pisane ponude sa prilozima ponudi mogu se podnijeti osobno, putem urudžbenog
zapisnika od 7 do 15 sati svakog radnog dana ili preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatske
šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Gospić, Budačka 23, 53 000 Gospić u zatvorenoj
omotnici, s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja u k.o. Visuć -NE OTVARATI „
9. Ponuda mora sadržavati:
a) Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene u kunama koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja).
b) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima RH ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
c) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici odnosno obrtnice, ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
d) Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da prihvaća sve uvjete natječaja i da predmet kupoprodaje kupuje u viđenom stanju, a osobito da je upoznat sa činjenicom i prihvaća kupnju nekretnine čiji se manji dio čestice nalazi unutar postojećeg koridora infrastrukturne građevine od državno i županijskog značaja, županijska cesta (Ž-5167) a koji koridor nije upisan u zemljišnim knjigama već je isto vidljivo iz Uvjerenja Ličko-senjske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostave Korenica Klasa: 034-03/17-01/42, urbroj: 2125/1-08-1-17-02 od 20.07.2017., a temelji se na PPUO Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br.27/06,18/10,25/14).
e) Izjavu da se odriče svih budućih potraživanja prema prodavatelju s osnove odgovornosti prodavatelja za pravne nedostatke na nekretnini koja je predmet prodaje, a osobito prava na raskid ugovora ili srazmjerno sniženje cijene, te svih ostalih potraživanja po osnovi uknjiženih ili neuknjiženih tereta na nekretnini koja je predmet prodaje.
f) Dokaz o uplaćenoj jamčevini
g) Izjavu o preuzimanju svih prava i obveza iz ugovornog odnosa temeljnog na Ugovoru o zakupu lugarske kuće Visuć bb, Udbina izgrađene na k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć, urbroj: DIR-13-MS-17-5319/05 od 05.01.2018.

10. HŠ d.o.o. sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu ili poništiti javni natječaj i pri tome ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
11. Nepotpune i nepravodobne ponude, kao i ponude ponuditelja koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se uzeti u razmatranje.
12. Kupac je dužan najkasnije u roku 30 dana od dana odabira sklopiti kupoprodajni ugovor.
13. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana.
14. Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.