This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Datum objave: 22.02.2021.g.

Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. klasa GS/20-01/1200, ur.br.:00-07-02/01-21-03 od 12. siječnja 2021. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine

I. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel u Knjigi PU: Gospić, broj poduloška: 747/ zk uložak 2309 i to :stana u prizemlju, u sredini koji se sastoji od kuhinje, jedne sobe, kupaonice s WC, ostave i hodnika ukupne površine od 26.70 m2. Stanu pripadaju i podrumske prostorije kao posebnom dijelu nekretnine i s njim povezani odgovarajući suvlasnički dio nekretnine. Stan se nalazi u zgradi u Gospiću, Grofa Janka Draškovića 3 sagrađena na katastarskoj čestici broj 3411/6 , upisana u zk.ul. 2309 k.o. 310743 Gospić.

II. Za stan je izrađen Energetski certifikat stambene zgrade oznake P-4382013-350-SZ2, s rokom važenja do 29.02.2026., stan ima energetski razred „G“

III. Početna cijena za nekretninu iz točke I iznosi 119.000,00 kn (slovima: stodevetnaesttisućakuna)

IV. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje mogu po propisima važećim u Republici Hrvatskoj stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

V. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno-kupljeno“.

VI. Rok uplate kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, u cijelosti.

VII. Na javnom natječaju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za podnošenje ponuda utvrđenog u javnom natječaju uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini 10% od početne cijene nekretnine iz javnog natječaja i o tome uz ponudu dostave dokaz o uplati jamčevine. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na transakcijski račun Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Gospić IBAN: HR94 2340 0091 5020 10557 otvoren kod PBZ d.d. uz napomenu “jamčevina za kupnju stana .Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana po okončanju postupka javnog natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Ako najpovoljniji ponuditelj u određenom roku po pozivu na sklapanje
kupoprodajnog ugovora ne sklopi ugovor smatra se da je odustao od sklapanja
ugovora o kupoprodaji i nema pravo na povrat jamčevine.

VIII. Kao najpovoljnija ponuda uzet će se ponuda s najvišom cijenom.

IX. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja , a ponuditelji su dužni postupiti na slijedeći način:
Pisane ponude sa prilozima mogu se podnijeti osobno, putem urudžbenog
zapisnika u zatvorenoj omotnici od 7,00 do 15,00 sati svakog radnog dana ili poštom,
preporučenom pošiljkom na adresu:

Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Gospić,
Budačka 23 53000 Gospić
s naznakom „Ponuda za kupnju stana u Gospiću-NE OTVARATI“

X. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene u kunama koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja, osobni identifikacijski broj(OIB), kontakt podatke ( adresa, broj telefona,e –mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja ).
1.Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojom RH ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
2.Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici odnosno obrtnice, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3.Izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja i da predmet kupoprodaje kupuje u viđenom stanju.
4.Dokaz o uplaćenoj jamčevini.

XI. HŠ d.o.o. sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu ili poništiti javni natječaj i pri tome ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

XII. Otvaranje ponuda obaviti će se u službenim prostorijama Uprave šuma podružnica Gospić, Pravni odjel, Budačka 23 Gospić dana 15. ožujka 2021. u 8 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji osobno odnosno ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

XIII. Nepotpune i nepravodobne ponude, kao i ponude ponuditelja koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se razmatrati.

XIV. Kupac je dužan najkasnije u roku 30 dana od dana odabira sklopiti kupoprodajni ugovor.

XV. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana.

XVI. Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

XVII. Nekretnina se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja. Za razgledavanje nekretnine kontaktirati tel. 098-446-502.

XVIII. Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj dao privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

XIX. Kupac plaća sve poreze i troškove vezano za ovjeru ugovora i uknjižbu nekretnine iz točke I ove Odluke.