You are here: Home Home News Latest Javni natječaj - Zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u prizemlju poslovne zgrade u Slavonskom Brodu

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Javni natječaj - Zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u prizemlju poslovne zgrade u Slavonskom Brodu

odgovor hs

Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb Klasa: NG/22-01/740, Urbroj: 00-07-02/03-22-02 od 7. srpnja 2022.g. objavljuje se JAVNI NATJEČAJ. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u prizemlju poslovne zgrade u Slavonskom Brodu, Ulica Petra Krešimira IV 22 A (zgrada Šumarije Slavonski Brod), a sastoje se od 4 (četiri) prostorije, ukupne površine 57,20 m2.

Datum objave: 01. kolovoza 2022.g.

Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb Klasa: NG/22-01/740, Urbroj: 00-07-
02/03-22-02 od 7. srpnja 2022.g. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

I

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u prizemlju
poslovne zgrade u Slavonskom Brodu, Ulica Petra Krešimira IV 22 A (zgrada Šumarije Slavonski
Brod), a sastoje se od 4 (četiri) prostorije, ukupne površine 57,20 m2:
- prostorija br.4 – ured površine 21,80 m2
- prostorija br.5 – ured površine 12,60 m2
- prostorija br.6. – ured površine 12,60 m2
- prostorija br.17 – sanitarni čvor površine 10,20 m2
Predmet zakupa je zasebna prostorija sa sanitarnim čvorom ili sve prostorije zajedno sa sanitarnim
čvorom.
Predmetna zgrada u kojoj se nalaze poslovne prostorije iz prethodnog stavka ove točke izgrađena je na
kčbr. 3541/7, upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu u zk.ul.br. 10896 k.o.
Slavonski Brod, vlasništvo Hrvatskih šuma d.o.o.
Za zgradu je izdan energetski certifikat broj P_6_2010_136_NSZ1 s rokom važenja do 07.01.2024.,
energetski razred „E“.

II

UVJETI NATJEČAJA:
1. Početni iznos mjesečne zakupnine na javnom natječaju za zakup poslovnih prostorija iz točke I
iznosi 5,23 EUR/m2 plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan
plaćanja.
Zakupiti se mogu sve prostorije zajedno ili pojedina prostorija sa sanitarnim čvorom.
2. Na ugovoreni iznos zakupnine HŠ d.o.o., UŠP Nova Gradiška, zaračunava i propisanu stopu
PDV-a.
3. Režijski i svi troškovi vezani uz korištenje predmeta zakupa terete zakupnika.
4. Vrijeme trajanja zakupnog odnosa je 4 (četiri) godine od dana zaključenja ugovora o zakupu.
5. Predmet zakupa uzima se u zakup u viđenom stanju i ne može se davati u podzakup.
6. Zakupnik je, u slučaju potrebe, dužan o svom trošku i riziku ishoditi minimalne tehničke uvjete i
svu potrebnu dokumentaciju bez prava na povrat sredstava.
7. Osobe koje sudjeluju na javnom natječaju dužne su uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu
početnog iznosa zakupnine, isključivo s računa/imena ponuditelja. Iznos jamčevine uplaćuje se
u kunskoj protuvrijednosti početne visine zakupnine iz natječaja prema srednjem tečaju HNB-a
na dan plaćanja na račun broj IBAN HR96 2360 0001 5000 1760 3 (Zagrebačka banka d.d.).
8. Zakupnik je dužan kao instrument osiguranja plaćanja ugovornih obveza prilikom potpisa
ugovora o zakupu uplatiti razliku iznosa do visine 3 ponuđene zakupnine na ime beskamatnog
pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora ili dostaviti bezuvjetnu bankarsku garancijuu visini 3 (tri) mjesečne zakupnine izdanu u korist Zakupodavca, plativu na „prvi poziv“ i „bez
prigovora“, izdanu od poslovne banke s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu.
9. Postupak davanja u zakup iz točke I provest će sukladno odredbama Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18).
10. Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima natječaja.
11. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu kojim će se regulirati sva prava i
obveze ugovornih strana.
12. Rok za podnošenje pisanih ponuda na natječaj je 15 (petnaest) dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene pristigle ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne udovoljavaju
uopćim uvjetima natječaja, neće se uzeti u razmatranje.
13. Ponuditelji su dužni postupiti na sljedeći način:
14. Zatvorene pisane ponude mogu se podnijeti osobno putem urudžbenog upisnika Uprave šuma
Podružnice Nova Gradiška, Strossmayerova 11, Nova Gradiška svakog radnog dana od 7.00
do 15.00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu Hrvatske šume društvo s ograničenom
odgovornošću, Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, Strossmayerova 11, Nova Gradiška,
s naznakom „NE OTVARATI - ponuda za zakup poslovnih prostorija u Slavonskom Brodu, Ulica
Petra Krešimira IV 22 A“.
15. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i
prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
16. Kao najpovoljniji ponuditelj smatra se onaj ponuditelj koji ponudi najviši iznos mjesečne
zakupnine.
17. Hrvatske šume d.o.o. zadržavaju pravo da bez obrazloženja ponište natječaj.

KRITERIJ IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Kriterij izbora najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena visina mjesečne zakupnine.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuda koja ispunjava sve uvjete natječaja i sadrži najviši iznos
mjesečne zakupnine.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 15 dana od dana obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
pristupiti zaključivanju ugovora o zakupu.

III

SADRŽAJ PONUDE:
Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:
1.Naznaku poslovnih prostora iz točke I natječaja
2.Naziv i adresu ponuditelja, te OIB
za pravne osobe:
- dokaz iz sudskog registra- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u
sudski registar
ili izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude, iz koje mora
biti vidljivo ime osobe ovlaštene za zastupanje
za fizičke osobe (obrtnike):
- presliku osobne iskaznice, izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice- ne starije od 30 dana od dana
prijave na natječaj
za udruge:
- dokaz iz registra udruga-izvornik ili ovjerena preslika rješenja o upisu u registar udruga- ne
starije od 30 dana od dana prijave na natječaj.
3.Visinu ponuđene mjesečne zakupnine naznačenu brojem i slovima, bez iznosa PDV-a, a koji ne može
biti manji od početnog iznosa.
4.Potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana podnošenja ponude- pravne osobe i obrtnici.
5.Original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova
kojima se dokazuje status osobe iz toč. II 15. ove Odluke, koja ima pravo prvenstva na sklapanje
ugovora o zakupu sukladno čl. 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ne stariju
od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se na to pravo pozivaju).
6.Original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja
se poziva na pravo iz točke II 15. ove odluke, nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (samo
za natjecatelje koji se na to pravo pozivaju).
7.Namjenu korištenja.8.Izjava ponuditelja da predmet zakupa uzima u viđenom stanju.
9. Izjava ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja.
10. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje na javnom natječaju mora biti uvezena i
numerirana na način da je označen broj stranice i ukupni broj stranica ponude ( npr.: 1/3, 2/3, 3/3). Na
ponudi te dokumentaciji nije dopušteno raditi korekcije podataka (precrtavati ili korigirati podatke).
Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način te na kojima su
precrtavani ili korigirani podaci, smatrat će se nevaljanim te se iste neće razmatrati.
11. Ponude će biti javno otvorene i pročitane dana 25. kolovoza 2022.g. s početkom u 9,00 sati u
sjedištu Uprave šuma Podružnice Nova Gradiška, Strossmyerova 11, Nova Gradiška. Otvaranju
ponuda mogu biti prisutni ponuditelji, odnosno od njih ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane
punomoći, te druge zainteresirane osobe.
Postupak javnog otvaranja ponuda provest će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
12. Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu
poslovnog prostora koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv
da se u roku 5 (pet) dana izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor
za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu
u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa
zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema
pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama
navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju
samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu
djelatnost.
13.Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos
zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 5 (pet) dana od primitka poziva dostave nove ponude
na način opisan u točki 16. Općih uvjeta za podnošenje ponuda. U ovom slučaju ponuditelji će biti
pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.
14.Ako najpovoljniji ponuditelj izrijekom odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu
te ako nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne postupi na traženi način, jamčevina mu se
ne vraća.
U tom slučaju će se sklapanje ugovora o zakupu ponuditi prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio
najvišu ponudu, ako iznos ponuđene zakupnine nije manji od 10% u odnosu na prije odabranu ponudu,
uz rok od pet dana za očitovanje. Prvom sljedećem ponuditelju poziv se upućuje pisano poštom ili
elektroničkom poštom na adresu u ponudi.
15.Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da trgovačko društvo HŠ d.o.o. može prikupljati,
koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i
zakupa poslovnog prostora, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka te iste objaviti primjenjujući
Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10., Narodne novine br. 25/13, 85/15).
16. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
17. Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i
podnesene ponude, po prethodnoj najavi.
18. Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
19. HŠ d.o.o. zadržava pravo da bez obrazloženja poništi ovaj natječaj ili ne prihvati ni jednu ponudu za
predmetni zakup.

IV

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica zakupodavca,
s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu
navedenu u ponudi.

Javni natječaj - Zakup poslovnih prostora Slavonski Brod pdf

You are here: Home Home News Latest Javni natječaj - Zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u prizemlju poslovne zgrade u Slavonskom Brodu