This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy      View e-Privacy Directive Documents      View GDPR Documents       About cookies

Natječaji, rezultati

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, UŠP Delnice, RJ Mehanizacija, graditeljstvo i prijevoz

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DIR/19-01/918, Ur.broj: 00-07-03/03-19-04 od 20. kolovoza 2019. godine objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE

- RADNA JEDINICA MEHANIZACIJA, GRADITELJSTVO I PRIJEVOZ DELNICE

Radno mjesto: Nadzornik STP, 2 izvršitelja
Vrsta radnog odnosa: na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
Uvjeti:
- opći uvjeti:
- stupanj stručne spreme: SSS
- smjer stručne spreme: automehaničar, ostali
- posebni uvjeti: položen ispit za nadzornika tehničke ispravnosti vozila

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), naziv organizacijske jedinice te radno mjesto za koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje - ERPS),
- potvrdu ili presliku dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo
na odgovarajućim poslovima, ukoliko postoji,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana),
- dokaz o položenom ispitu za nadzornika tehničke ispravnosti vozila.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni predočiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, uz prijavu na javni oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom oglasu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Povjerenstvo za provođenja postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.
Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji i terminu održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili telefonski.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru/testiranju povukao prijavu na javni oglas i više se ne smatra kandidatom.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o rezultatu postupka zapošljavanja bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave na ovaj javni oglas pristaju na navedeno.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR/19-01/918 (javni oglas za prijem u radni odnos – UŠP Delnice).

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVTASKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, UŠP Delnice, RJ Mehanizacija, graditeljstvo i prijevoz pdf
Prijavni obrazac doc