Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Pravilnik

Temeljem članka 5. Sporazuma o međusobnoj suradnji vezanoj za zajednički rad na licitaciji osobito vrijednih drvnih sortimenata iz privatnih šuma između Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika donosi se

PRAVILNIK O LICITACIJI OSOBITO VRIJEDNIH DRVNIH SORTIMENATA IZ PRIVATNIH ŠUMA 2013./2014.

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom definiraju organizatori licitacije, predmet ponude, sudionici, te način provedbe licitacije osobito vrijednih drvnih sortimenata iz privatnih šuma u 2013./2014. godini (u daljnjem tekstu: licitacija).

Članak 2.

(1) Licitaciju organiziraju Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika. Prava i obveze organizatora definirani su Sporazumom o međusobnoj suradnji.

Članak 3.

(1) Predmet ponude na licitaciji su osobito vrijedni drvni sortimenti ponuđeni za prodaju pojedinačno, odnosno po komadu.

Članak 4.

(1) Pod sudionicima na licitaciji smatraju se prodavatelji i kupci.

(2) Prodavatelj je fizička ili pravna osoba koja na licitaciji nudi na prodaju drvni sortiment koji je predmet ponude.

(3) Kupac je fizička ili pravna osoba koja se na licitaciji nadmeće za drvni sortiment koji je predmet ponude.

Članak 5.

(1) Pravo ponude na licitaciji može ostvariti samo vlasnik/posjednik zemljišta na području Republike Hrvatske na kojoj je posječen drvni sortiment koji je predmet ponude.

(2) Prodavatelj na licitaciji ne može na istoj sudjelovati u ime drugog prodavatelja, odnosno uvjet za sudjelovanje na licitaciji je popratnica za drvni sortiment koja glasi na ime prodavatelja.

(3) Prodavatelj koji na licitaciji sudjeluje sa više od 1 m3 drvne mase ili dva i više trupaca dužan je uplatiti naknadu za sudjelovanje u iznosu od 75,00 kuna (slovima: sedamdesetipetkuna).

(4) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka prodavatelj uplaćuje na IBAN: HR58 2484 0081 1009 2020 5.

Članak 6.

(1) Pravo nadmetanja ima pravna i fizička osoba koja kao jamstvo za ozbiljnost ponude izvrši uplatu u visini od 5 % od početne cijena za m3 drvnog sortimenta za koji licitira u apsolutnom iznosu.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka kupac uplaćuje na IBAN: HR58 2484 0081 1009 2020 5.

(3) Kupac sa sjedištem izvan granica Republike Hrvatske sredstva uplaćuje na IBAN: HR58 2484 0081 1009 2020 5; SWIFT: RZBHHR2X.

Članak 7.

(1) Licitacija će se provoditi elektroničkim putem preko poveznice na WEB stranici Hrvatskih šuma.

(2) Vremensko razdoblje u kojem će kupci moći elektroničkim putem licitirati je od 0:00 dana 27.1.2014. do 24:00 dana 30.1.2014.

(3) 1.2.2014. održati će se Dan otvorenih vrata.

Članak 8.

(1) Drvni sortimenti koji su predmet ponude biti će izloženi u Vrbovcu, a dovoz istih vršiti će se od 7.1. do 17.1.2014., te će se moći razgledati u razdoblju od 20.1. do završetka licitacije.

(2) Prodavatelji su dužni sami dopremiti drvne sortimente koji su predmet ponude na lokaciju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na lokaciji iz stavka 1. ovoga članka biti će zadužena osoba/e koji će drvne sortimente zaprimati, vršiti obilježbu rednim brojevima, fotografirati, te unositi podatke u tablicu popisa drvnih sortimenata i katalog drvnih sortimenata koji će biti vidljiv na web stranicama Hrvatskih šuma.

Članak 9.

(1) Prodavatelj mora ispuniti Obrazac za prijavu na licitaciju osobito vrijednih drvnih sortimenata iz privatnih šuma Republike Hrvatske za prodavatelje (fizičke osobe) (u daljnjem tekstu: Obrazac 1), odnosno Obrazac za prijavu na licitaciju osobito vrijednih drvnih sortimenata iz privatnih šuma Republike Hrvatske za prodavatelje (pravne osobe) (u daljnjem tekstu: Obrazac 2).

(2) Prodavatelj sam određuje početnu cijenu drvnog sortimenta koji je predmet ponude.

(3) Obrazac 1 i Obrazac 2 tiskani su u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio, a biti će dostupni i u elektronskom obliku na web stranicama Hrvatskih šuma.

(4) Ispunjene Obrasce 1 i 2 prodavatelji su dužni poslati putem maila.

(5) Nakon predaje ispunjenih obrazaca iz stavka 1. ovoga članka prodavatelj je dužan uplatiti sredstva iz članka 5. stavka 3. na broj računa iz članka 5. stavka 4. ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Kupac mora ispuniti Obrazac za prijavu na licitaciju osobito vrijednih drvnih sortimenata iz privatnih šuma Republike Hrvatske za kupce (u daljnjem tekstu: Obrazac 3), te u tablici s popisom drvnih sortimenata označiti drvne sortimente za koje licitira.

(2) Obrazac 3 tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a biti će dostupan i u elektronskom obliku na web stranicama Hrvatskih šuma kao i tablica s popisom drvnih sortimenata.

(3) Ispunjen Obrazac 3 kao i označene tablice s popisom drvnih sortimenata kupac je dužan poslati putem maila.

(4) Nakon predaje ispunjenog Obrasca 3 i označene tablice drvnih sortimenata kupac je dužan uplatiti sredstva iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika na račun iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika odnosno kupac sa sjedištem izvan granica Republike Hrvatske na račun iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika dan prije nego što želi licitirati.

(5) Zadnji dan uplate sredstava iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika je 29.1.2014..

(6) Nakon primljene uplate kupcu će biti dodijeljena šifra za ulaz u program za licitiranje, a licitirati će moći samo za one drvne sortimente koje je naznačio u tablici popisa drvnih sortimenata.

(7) Kupac prilikom licitiranja ne može ponuditi nižu cijenu od početne cijene za drvni sortiment za koji licitira, a svako naredno povećanje cijene ne može biti manje od 50,00 kuna (slovima: pedesetkuna).

Članak 11.

(1) Kupac koji na licitaciji postigne najvišu cijenu za drvni sortiment za koji je licitirao dužan je platiti 50,00 kuna (slovima:pedesetkuna) po m3 kupljene robe na račun iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika odnosno kupac sa sjedištem izvan granica Republike Hrvatske na račun iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika, te s prodavateljem sklopiti kupoprodajni ugovor.

(2) Drvne sortimente kupljene na licitaciji kupac je dužan otpremiti u razdoblju od 2.2. do 8.2.2014. godine uz prethodno predočenje dokaza uplate sredstava iz stavka 8. ovoga članka.

(3) Kupcu će po odvozu kupljene robe na račun koji je naveo na Obrascu 3, biti vraćena sredstva koja je uplatio kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

(4) Kupcu koji na licitaciji postigne najvišu cijenu za drvni sortiment za koji je licitirao i od kupnje istog odustane, sredstva uplaćena kao jamstvo za ozbiljnost ponude neće biti vraćena.

(5) Smatrat će se da je kupac odustao od kupnje ukoliko ne izvrši neku od radnji navedenih u stavkama 1 i 2 ovoga članka.

Članak 12.

(1) Drvni sortimenti koji neće biti prodani na licitaciji otkupiti će Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika po cijenama trenutno važećeg cjenika Hrvatskih šuma.

Članak 13.

(1) Poslovni odnos za kupljenu robu na licitaciji zasniva se na ugovoru sklopljenom između prodavatelja i najpovoljnijeg kupca.

(2) Organizatori licitacije nisu stranke ugovora, niti snose posljedice realizacije ugovora.

Članak 14.

(1) Prodavatelji i kupci svojim potpisom na propisanim obrascima prihvaćaju uvjete licitacije propisane ovim Pravilnikom.