Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u Poreču

Temeljem članka 21. Izjave o ustroju društva HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću (posl. broj: O-631/17) i Odluke Uprave ur.broj: DIR-13-LP-18-4832/04 od 19. studenoga 2018. godine, raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poslovnog prostora u Poreču, Ulica istarskog razvoda 13

 

PREDMET PRODAJE:

POSLOVNI PROSTOR u Poreču, na adresi Ulica istarskog razvoda 13, Poreč, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č. 635, kuća i dvorište sa 303 m2, upisana u zk. ul. 5823 k.o. Poreč, poduložak 2. i to suvlasnički dio: 1919/17838 etažno vlasništvo (E-2) koji je neodvojivo povezan sa poslovnim prostorom na 1. katu zgrade, u Planu posebnih dijelova oznake „C“, površine 19,19 m2.

Energetski certifikat broj P_438_2013_051_NSZ1, energetski razred C, s rokom važenja do 27. 5. 2025.

POČETNA CIJENA:

207.000,00 kn (slovima: dvjestosedamtisućakuna).

Kupac plaća sve poreze, ostale troškove vezane za ovjeru kupoprodajnog ugovora i uknjižbu nekretnine.

POSEBNE OBVEZE PONUDITELJA – KUPCA:

 1. Ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba koja prema propisima važećim u RH može stjecati nekretnine na području RH.
 1. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno – kupljeno“.
 1. Na javnom natječaju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za podnošenje ponude uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine i o tome dostave dokaz. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na račun HŠ d.o.o. – Uprave šuma Podružnica Buzet IBAN: HR87 2500 0091 5011 3896 9 kod Addiko bank.

Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana po okončanju postupka natječaja. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako najpovoljniji ponuditelj u određenom roku po pozivu na sklapanje kupoprodajnog ugovora ne sklopi ugovor, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora o kupoprodaji i nema pravo na povrat jamčevine.

 1. Kao najpovoljnija ponuda uzet će se ponuda s najvišom cijenom.
 1. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, a ponuditelji su dužni postupiti na slijedeći način:
 • Zatvorene pisane ponude sa prilozima ponudi mogu se podnijeti osobno putem urudžbenog zapisnika od 7 do 15 svakog radnog dana ili preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatske šume d.o.o. – Uprava šuma Podružnica Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za kupnju poslovnog prostora u Poreču – ne otvarati“

Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

 1. Naziv i adresu ponuditelja, kontakt podaci (broj telefona, e-mail adresa), OIB, IBAN transakcijskog računa za povrat jamčevine,
 • Za pravne osobe: izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnica u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača za hrvatski jezik.
 • Za fizičke osobe: preslika važeće osobne iskaznice, s strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republike Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
 1. Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene u kunama koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja.
 1. Izjavu da u svemu prihvaća sve uvjete natječaja, te da predmet kupoprodaje uzima u viđenom stanju.
 1. Dokaz o uplaćenoj jamčevini.
 1. Nepotpune i nepravodobne ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.
 1. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o kupoprodaji u kojem će se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana.
 1. Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona 098/439-783, Zoran Brščić.

Hrvatske šume d.o.o. sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržavaju pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti javni natječaj i pri tome ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti imaju obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.