Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Javni natječaj za izbor studenata Šumarskog fakulteta koji će stipendirati

Objavljeno: 15. listopada 2019.g.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o stipendiranju, KLASA: DIR/19-01/3126, UR.BROJ:00-07-03/03-19-01, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor studenata Šumarskog fakulteta koji će stipendirati

Hrvatske šume d.o.o. objavljuje javni natječaj za izbor redovnih studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu preddiplomskog studija Šumarstvo i diplomskih studija Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem i Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu. Stipendirati će se osam ( 8 ) redovnih studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu preddiplomskog studija Šumarstvo i diplomskih studija Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem te Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu. Studentima s kojima će se sklopiti Ugovor o stipendiranju dodijelit će se stipendija u visini od 1.000,00 kuna mjesečno sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( „Narodne novine“ broj: 82/08 ).
U prijavi kandidat obavezno mora navesti osobne podatke ( ime i prezime, kontakt broj i e-mail ) te kratki životopis, a prijavu mora vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidiranja, kandidati su dužni dostaviti pisane dokumente:
1. Potvrdu o statusu redovnog studenta na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskom studiju Šumarstvo, ili na diplomskim studijima Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem i Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu
2. Potvrda o prebivalištu u Republici Hrvatskoj
3. Potvrda o prosjeku ocjena studenata (prosjek ocjena mora biti minimalno 3.0 po godini studija, izuzev studenata prve godine studija čiji prosjek ocjena svih razreda srednje škole mora biti minimalno 3,5),
4. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva ( pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života ). Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Ukoliko se utvrdi da je student dao netočne podatke o osobama koje čine zajedničko kućanstvo gubi pravo na stipendiju te mora vratiti dospjelu stipendiju.
5. Potvrda o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva za 2018. godinu. Potvrdu izdaje nadležna Porezna uprava (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji mogu biti maksimalno 60 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom prema preuzetim podacima iz Porezne uprave).

Bodovanje kandidata na natječaju će biti po sljedećim kriterijima:
a) Studenti koji mjesečno po članu kućanstva imaju 500,00 kuna ili manje prihoda boduju se sa 1.500 bodova, od 500,01 do 650,00 kuna boduju se sa 1.350 bodova, od 650,01 do 800,00 kuna boduju se sa 1.200 bodova, od 800,01 do 950,00 kuna boduju se sa 1.050 bodova, od 950,01 do 1.100,00 kuna boduju se sa 900 bodova, od 1.100,01 do 1.250,00 kuna boduju se sa 750 bodova, od 1.250,01 do 1.400,00 kuna boduju se sa 600 bodova, od 1.400,01 do 1.550,00 kuna boduju se sa 450 bodova, od 1.550,01 do 1.800,01 kuna boduju se sa 300 bodova, od 1.800,01 kuna do proračunske osnovice boduju se sa 150 bodova.
b) Studenti koji ostvaruju prosjek ocjena od 3.00 do 3.49 boduju se sa 300 bodova, studenti koji ostvaruju prosjek ocjena od 3.50 do 3.99 boduju se sa 400 bodova, studenti koji ostvaruju prosjek ocjena od 4.00 do 4.49 boduju se sa 500 bodova i studenti koji ostvaruju prosjek ocjena od 4.50 do 5.00 boduju se sa 600 bodova.
c) Studenti koji se upisuju na prvu godinu studija, prosjek ocjena svih razreda srednje škole od 3,50 do 3,99 boduje se sa 400 bodova, prosjek ocjena od 4.00 do 4,49 boduje se sa 500 bodova i prosjek ocjena od 4,50 do 5,0 boduje se sa 600 bodova.

Ukoliko dva ili više studenata ostvare isti broj bodova na natječaju prednost imaju studenti koji imaju nagradu Akademik Dušan Klepac, Dekanovu nagradu ili preporuku profesora (za studente koji su dodatno angažirani na fakultetu kroz sudjelovanje u projektima i istraživanjima, izdavanju članaka i slično). Svaka dekanova i Akademik Dušan Klepac nagrada boduje se sa 10 bodova, svaka rektorova nagrada boduje se sa 40 bodova, svaka preporuka profesora boduje se sa 5 bodova.
Studenti koji će ostvariti pravo na stipendiju ostvaruju to pravo do kraja redovnog studiranja odnosno do stjecanja zvanja magistra inženjera šumarstva – uzgajanje šuma i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem ili magistra inženjera šumarstva – tehnika, tehnologije i managementa u šumarstvu pod uvjetom redovnog upisa sljedeće akademske godine, što dokazuje potvrdom Šumarskog fakulteta o položenim ispitima i stjecanju uvjeta za upis u slijedeću akademsku godinu.
Student-stipendist koji ne dostavi potvrdu Šumarskog fakulteta iz prethodnog stavka, odnosno izgubi akademsku godinu, gubi pravo na stipendiju sve dok ne upiše sljedeću godinu studija kao redovan student.
Student-stipendist gubi stipendiju i u slučaju promjene fakulteta.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. i Šumarskog fakulteta.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.

Odabir kandidata vršit će se temeljem bodovanja po navedenim kriterijima.

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva sukladno zaključku Povjerenstva za odabir kandidata.

Odluka o izboru osam ( 8 ) kandidata s kojima će se sklopiti Ugovor o stipendiranju objavit će se na službenim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. Zagreb i Šumarskog fakulteta.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnosne se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. i stranicama Šumarskog fakulteta na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR/19-01/3126

Ovaj Javni natječaj objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću http://www.hrsume.hr i na internetskim stranicama Šumarskog fakulteta http://www.sumfak.unizg.hr/.

Javni natječaj za izbor studenata Šumarskog fakulteta pdf