Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć, UŠP Gospić

Datum objave: 23. siječnja 2020. godine

Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. klasa. GS/19-01/690, ur.broj: 00-07-02/01-20-06 od 14. siječnja 2020, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć

1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o.
k.č. br. 3337/3, kuća sa 52 čhv, dvorište sa 148 čhv upisana kod Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel Korenica u Zbirku pologa isprava katastarska općina: Visuć, ZP 331/06, ZP-79/63.
Za predmetnu kuću izdan je energetski certifikat broj F_250_2013_500_SZ1 sa rokom važenja 28.09.2027., energetski razred „E“.
Temeljem PPUO Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br.27/06,18/10,25/14) manji dio k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć nalazi se unutar postojećeg koridora infrastrukturne građevine od državnog i županijskog značaja, županijska cesta (Ž-5167), a koji koridor nije upisan u zemljišnim knjigama već je isto vidljivo iz Uvjerenja Odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije, Ispostave Korenica klasa: 034-03/17-01/42, urbroj: 2125/1-08-1-17-02 od 20.07.2017.
2. Početna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 55.300,00 kn (slovima: pedesetpettisućatristokuna) .
3. Rok uplate kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, u cijelosti.
4. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje mogu po propisima važećim u Republici Hrvatskoj stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
5. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno – kupljeno“
6. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za podnošenje ponuda, utvrđenog u javnom natječaju, uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini 10% od početne cijene nekretnine iz natječaja i o tome dostave dokaz. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na račun HŠ d.o.o. UŠP Gospić IBAN HR94 2340 0091 5020 1055 7 PBZ uz napomenu „jamčevina za kupnju nekretnine u k.o. Visuć“
Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku 8 dana po okončanju postupka natječaja. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.
Ako najpovoljniji ponuditelj u određenom roku po pozivu na sklapanje kupoprodajnog ugovora ne sklopi ugovor, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora o kupoprodaji i nema pravo na povrat jamčevine.
7. Kao najpovoljnija ponuda uzeti će se ponuda sa najvišom cijenom.
8. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja, a ponuditelji su dužni postupiti na slijedeći način:
Zatvorene pisane ponude sa prilozima ponudi mogu se podnijeti osobno, putem urudžbenog
zapisnika od 7 do 15 sati svakog radnog dana ili preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatske
šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Gospić, Budačka 23, 53 000 Gospić u zatvorenoj
omotnici, s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja u k.o. Visuć -NE OTVARATI „
9. Ponuda mora sadržavati:
a) Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene u kunama koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja).
b) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima RH ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
c) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici odnosno obrtnice, ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
d) Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da prihvaća sve uvjete natječaja i da predmet kupoprodaje kupuje u viđenom stanju, a osobito da je upoznat sa činjenicom i prihvaća kupnju nekretnine čiji se manji dio čestice nalazi unutar postojećeg koridora infrastrukturne građevine od državno i županijskog značaja, županijska cesta (Ž-5167) a koji koridor nije upisan u zemljišnim knjigama već je isto vidljivo iz Uvjerenja Ličko-senjske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostave Korenica Klasa: 034-03/17-01/42, urbroj: 2125/1-08-1-17-02 od 20.07.2017., a temelji se na PPUO Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br.27/06,18/10,25/14).
e) Izjavu da se odriče svih budućih potraživanja prema prodavatelju s osnove odgovornosti prodavatelja za pravne nedostatke na nekretnini koja je predmet prodaje, a osobito prava na raskid ugovora ili srazmjerno sniženje cijene, te svih ostalih potraživanja po osnovi uknjiženih ili neuknjiženih tereta na nekretnini koja je predmet prodaje.
f) Dokaz o uplaćenoj jamčevini
g) Izjavu o preuzimanju svih prava i obveza iz ugovornog odnosa temeljnog na Ugovoru o zakupu lugarske kuće Visuć bb, Udbina izgrađene na k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć, urbroj: DIR-13-MS-17-5319/05 od 05.01.2018.

10. HŠ d.o.o. sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu ili poništiti javni natječaj i pri tome ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
11. Nepotpune i nepravodobne ponude, kao i ponude ponuditelja koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se uzeti u razmatranje.
12. Kupac je dužan najkasnije u roku 30 dana od dana odabira sklopiti kupoprodajni ugovor.
13. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana.
14. Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.