Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

JAVNI NATJEČAJ za prodaju stana u Vrhovinama, UŠP Gospić

Datum objave: 27. siječnja 2020. godine

Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. klasa. GS/19-01/1106, ur.broj: 00-07-02/02-19-04 od 14. siječnja 2020, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana u Vrhovinama

1. Predmet javnog natječaja je prodaja stana u Vrhovinama, na adresi Senjska 40 u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. upisanog u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel Otočac, k.o. 321079 Vrhovine, k.č.br. 914/4 „kuća i dvorište površine 218 čhv“, z.k. ul. 2042 i to posebni dio:
9. suvlasnički dio: 3/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9) povezano s vlasništvom jednosobnog stana, II. kat, broj 10, ukupne površine 34,00 m2, koji se sastoji od: ulaza, kuhinje s blagavaonom, dnevnog boravka, kupaone sa WC-om i izbe.
Za predmetni stan izrađen je Energetski certifikat oznake P-438-2013-409-SZ2 s rokom važenja do 20. svibnja 2026. godine, prema kojem isti spada u energetski razred C.
2. Početna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Natječaja iznosi 60.100,00 kn (slovima: šezdesettisućaistokuna). Kupac plaća sve poreze te sve ostale troškove vezane uz ovjeru ugovora i uknjižbu stana iz točke 1. ovog Natječaja.
3. Stan iz točke 1. ovog Natječaja nalazi se u najmu na određeno vrijeme sa slobodno ugovorenom najamninom, na temelju članka 25. Zakona o najmu stana (Narodne novine br. 91/1996, 48/1998, 66/1998, 22/2006,68/2018), te najmoprimac ima pravo prvokupa pod uvjetom da je sudjelovao u natječaju i da je prihvatio najvišu ponuđenu cijenu za stan iz točke 1. ovog Natječaja sukladno odredbi članka 2. Pravilnika o prodaji stanova u vlasništvu HŠ d.o.o. od 28. veljače 2013. godine.
Kupac se kupnjom stana iz točke 1. ovog Natječaja obvezuje preuzeti prava i obveze iz ugovornog odnosa iz prethodnog stavka ovog članka.
4. Pravo podnošenja ponuda imaju:
a) sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
b) Sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
c) Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
5. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno – kupljeno“.
6. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije do dana isteka roka za podnošenje ponuda uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu 10% od početne cijene iz javnog natječaja i o tome uz ponudu prilože dokaz o uplati. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na račun HŠ d.o.o. UŠP Gospić IBAN HR94 2340 0091 5020 1055 7 PBZ uz napomenu „jamčevina za kupnju stana u Vrhovinama“.
7. Ponuditeljima čije ponude neće biti prihvaćene, jamčevina se vraća bez kamate u roku 8 dana od pismene obavijesti o ishodu prodaje. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.
Ako odabrani ponuditelj odustane od svoje ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji ili opozove ili izmjeni ponudu nakon roka za dostavu ponuda nema pravo na povrat jamčevine.
8. Kao najpovoljnija ponuda uzeti će se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom izraženim u kunama. Ponuditelj koji ima pravo prvokupa (najmoprimac) bit će obaviješten o kupoprodajnoj cijeni iz najpovoljnije ponude preporučenim pismom u roku 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda uz poziv da se u daljnjem roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja obavijesti izjasni prihvaća li najviše ponuđenu kupoprodaju cijenu. Ukoliko se u navedenom roku ne izjasni o prihvatu navedenog iznosa kupoprodajne cijene, kao najpovoljniji ponuditelj izabrat će se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i koji ispunjava sve ostale uvjete natječaja.
9. Rok za isplatu kupoprodajne cijene iznosi 90 (devedeset) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana. Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.
10. Rok za podnošenje pisanih ponuda s dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objave
natječaja na internetskim stranicama HŠ d.o.o. Pisane ponude podnose se u zatvorenoj omotnici
poštom preporučeno ili putem urudžbenog zapisnika od 7 do 15 sati na adresu: Hrvatske šume
d.o.o. Zagreb Uprava šuma podružnica Gospić, Budačka 23, 53 000 Gospić u zatvorenoj
omotnici, s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja stana u k.o. Vrhovine – ne otvarati „.
11. Pisana ponuda mora sadržavati:
a) Ime i prezime odnosno naziv i adresu/sjedište ponuditelja, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa), OIB, naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude.
b) Domaće pravne osobe dužne su priložiti original ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra trgovačkog suda ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja.
c) Domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu, ovjerenu presliku izvatka iz registra obrtnika ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja.
d) Strane fizičke i pravne osobe dužne su dostaviti dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva
e) Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene kupoprodajne cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene za javni natječaj.
f) Oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda
g) Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja te da predmet kupoprodaje uzima u viđenom stanju.
h) Dokaz o uplati jamčevine.
12. Nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude ponuditelja koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja, neće se uzeti u razmatranje.
13. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji stana kojim će se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana.
14. Svu naprijed navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
15. Sve informacije o predmetnom stanu i dogovor radi njegovog razgledavanja mogu se dobiti u Upravi šuma podružnica Gospić, Pravni odjel svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na telefon 098 446 502.
16. HŠ d.o.o. sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti natječaj i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditelju, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.