Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Nacionalni računski plan za šumarstvo

Dok se približava završetak roka u kojem će Europska komisija izdati delegirane akte s ciljem da se utvrde konačne referentne razine za šume država članica za razdoblje 2021-2025., a to je 31. listopada ove godine, podsjetimo se malo gdje je Hrvatska glede Tehničke procjena nacionalnih računskih planova za šumarstvo (NFAP).

Vijeće EU je 14. svibnja 2018. godine usvojilo LULUCF Uredbu nakon što je Europski parlament izglasao njeno prihvaćanje 17. travnja 2018. Uredba osigurava provedbu političkog dogovora da sektor korištenja zemljišta, zajedno s drugim sektorima, da svoj doprinos cilju EU-a a to je ukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. godine za 40 % od 1990. godine. Također je u skladu s Pariškim sporazumom koji ukazuje na ključnu ulogu sektora korištenja zemljišta u postizanju dugoročnih ciljeva ublažavanja klimatskih promjena.

Prema LULUCF Uredbi, svaka je država članica obvezna napraviti i predati Europskoj komisiji svoje nacionalne računske planove za šumarstvo (National forestry accounting plan, skraćeno NFAP), uključujući predloženu referentnu razinu za šume (Forest reference level, skraćeno FRL) (članak 8.3.). Prvi NFAP za razdoblje 2021-2025 potrebno je bilo predati do 31. prosinca 2018, a drugi NFAP za razdoblje 2026-2030. trebat će predati do 30. lipnja 2023. godine.

Referentna razina za šume je ključna brojka nacionalnog računskog plana za šumarstvo, ona je prema članku 3. „procjena, izražena u tonama ekvivalenta CO2 godišnje, prosječnih godišnjih neto emisija ili uklanjanja iz šumskog zemljišta kojim se gospodari na državnom području države članice u razdoblju od 2021. do 2025. i od 2026. do 2030. na temelju kriterija utvrđenih ovom Uredbom“.

Prema članku 8.5. „Referentna razina za šume temelji se na nastavku prakse održivog gospodarenja šumama, kako je zabilježeno u razdoblju od 2000. do 2009., uzimajući u obzir dinamične značajke šuma povezane sa starošću u nacionalnim šumama, upotrebom najboljih dostupnih podataka.“

S obzirom da je gospodarenje šumama tijekom referentnog razdoblja 2000-2009. još bilo pod značajnim utjecajem posljedica rata (minirane površine, prekid kontinuiteta gospodarenja šumama na dijelu šumskogospodarskog područja, ratne štete na objektima i infrastrukturi itd.), šumarski stručnjaci okupljeni u Povjerenstvu za prilagodbu klimatskim promjenama u šumarskom sektoru pokrenuli su krajem 2016. godine inicijativu da se u prvotni prijedlog LULUCF Uredbe ubaci i mogućnost da se prilikom izračuna FRL-a za Hrvatsku uzmu u obzir ratna zbivanja i posljedice rata. Na temelju ove inicijative definirani su stavovi u formi službenih stajališta Republike Hrvatske koja su od strane Ministarstva zaštite okoliše i energetike redovno slana u Stalno predstavništvo RH u Bruxellesu da se predstave na sastancima nadležne radne skupine za okoliš u Vijeću EU, na kojima su prema potrebi sudjelovali i šumarski stručnjaci dr. sc. Hrvoje Marjanović iz Hrvatskog šumarskog instituta i mr. Goran Kovač iz Hrvatskih šuma d.o.o.

U završnoj verziji, nakon trijaloga Europske komisije, Vijeća EU i EU parlamenta konačno je uvršten i prijedlog Hrvatske izražen u preambuli Uredbe, a što je izuzetno značajno, i u članku 8.4. gdje stoji rečenica: „Države članice određuju svoje referentne razine za šume na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu IV. odjeljku A. U referentnoj razini za šume za Hrvatsku uz kriterije navedene u odjeljku A Priloga IV. mogu se uzeti u obzir i okupacija njezina državnog područja, ratne i poslijeratne okolnosti koje su imale utjecaja na gospodarenje šumama tijekom referentnog razdoblja.“

Nakon što je Uredba donesena i objavljena, Europska komisija (DG Clima) dostavila je državama članicama Tehnički priručnik za izradu NFAP-a (Guidance on developing and reporting the Forest Reference Levels in accordance with Regulation (EU) 2018/841). Na temelju obavljenog postupka javne nabave, izrada Nacrta računskog plana za šumarstvo za Repubiku Hrvatsku pripala je zajednici ponuditelja koju čine tvrtka Ekonerg d.o.o., Hrvatski šumarski institut i Hrvatske šume d.o.o., a naručitelj je bio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U listopadu 2018. u Hrvatsku su došli stručnjaci Europske komisije (gosp. Simon Kay iz DG Clima, Roberto Pilli iz JRC-a i Mykola Gusti iz IIASA) da u obliku tehničke podrške razmotre mogućnost primjene Tehničkog priručnika za izradu NFAP-a obzirom na specifičnosti gospodarenja šuma u Hrvatskoj tijekom referentnog razdoblja. U sklopu trodnevnog posjeta, organiziran je i terenski obilazak područja UŠP Sisak, šumarije Petrinja i gospodarske jedinice Kotar – Stari gaj za koju je bilo karakteristično da nije bilo gospodarskih aktivnosti osim razminiranja za vrijeme referentnog razdoblja. EU stručnjacima su prezentirane vrijednosti akumulacije drvne zalihe, a time i ugljika u šumskom ekosustavu, pomak dobne strukture te problematika provedbe uobičajenih radova gospodarenja šumama nakon razminiranja.

Uzevši u obzir poslijeratne okolnosti, stručnjaci koji su radili na NFAP-u, izračunali su referentnu razinu za šume 4 368 Gg CO2eq godišnje (ili 4,368 milijuna tona CO2 godišnje). Hrvatski je NFAP nakon prezentacije i pregleda ocijenjen kao vrlo dobar, a kompletan dokument možete pročitati ovdje mzoe.gov.hr .