Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam stana u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o., Nova Kapela, UŠP Nova Gradiška

Objavljeno: 15. siječnja 2021.g.

Na temelju članka 21. Izjave o ustroju Hrvatskih šuma društva s ograničenom odgovornošću (posl. broj OU-631/17), članka 7. Pravilnika o najmu stanova u Hrvatskim šumama d.o.o., Ur.broj: DIR-01-12-4225/10 od 6. studenog 2012.g. (dalje u tekstu: Pravilnik) i Odluke Uprave Hrvatskih šuma društva s ograničenom odgovornošću Klasa: NG/20-01/1434, Urbroj: 00-07-02/04-20-02 od 17. prosinca 2020.g., objavljuje se


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u najam stana u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o.,
koji se nalazi u Novoj Kapeli, Trg kralja Tomislava 13


I.

• Predmet najma je označen kao suvlasnički dio s neodređenim omjerom- etažno vlasništvo (E-8), a u naravi predstavlja dvosobni stan u potkrovlju lijevo, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, hodnika i kupaonice, lođe i drvarnice u podrumu, ukupne površine 59,35 m², izgrađen na kčbr. 1202, označenoj kao stambena zgrada mješovite uporabe, Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 15, 13, 14, upisanoj u zk.ul. 334 k.o. Nova Kapela.

II.

Uvjeti natječaja:
1. Predmet najma daje se u najam na određeno vrijeme, na rok od 2 (dvije) godine računajući od dana sklapanja ugovora o najmu

2. Početna visina mjesečne najamnine se utvrđuje u iznosu od 453,00 kn (slovima: četiri stotine pedeset tri kune).

3. Najmoprimac se obvezuje uz mjesečnu najamninu plaćati o svom trošku režijske troškove za stan (električnu energiju, vodu, komunalnu naknadu, slivnu naknadu, zajedničku pričuvu te druge nespomenute troškove koji proizlaze iz korištenja stana), kao i troškove redovnog održavanja stana.

4. Predmet najma uzima se u najam u viđenom stanju.

5. Predmet najma daje se u najam u svrhu stanovanja.

6. Zabranjeno je davanje predmeta najma u podnajam.

7. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju
- radnici HŠ d.o.o. koji imaju prebivalište/boravište ili rade na području UŠP Nova Gradiška
- treće osobe, izvan Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb

8. Mjerila za utvrđivanje reda prvenstva radnika Hrvatskih šuma d.o.o. su:
- stambeni status- dokazuje se izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva nema riješeno stambeno pitanje, odnosno da nema riješeno odgovarajuće stambeno pitanje, ili drugim odgovarajućim dokumentom o stambenom statusu (npr. ugovor o podstanarstvu)
- socijalno-zdravstveni status- dokazuje se dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a koja se odnosi na broj članova obiteljskog domaćinstva, profesionalnu nesposobnost za rad, odnosno neposrednu opasnost od nastanka invalidnosti podnositelja zahtjeva te nesposobnost za samostalan život člana obiteljskog domaćinstva koja se dokazuje rješenjem mjesno nadležnog Centra za socijalnu skrb
- radni staž u Hrvatskim šumama d.o.o. i pravnim prednicima- dokazuje se potvrdom Pravnog odjela Podružnice Hrvatskih šuma d.o.o.
- sudjelovanje u domovinskom ratu- dokazuje se uvjerenjem Ministarstva obrane, odnosno MUP-a
- stupanj stručne spreme- dokazuje se potvrdom Pravnog odjela Podružnice Hrvatskih šuma d.o.o.
Navedena mjerila se vrednuju i izražavaju bodovima, na način određen odredbama Pravilnika. Prednost davanja stana u najam ostvaruje radnik koji ostvari najviše bodova po svim kriterijima, ako Pravilnikom nije drugačije određeno.
Na temelju ukupnog broja bodova, a sukladno odredbama Pravilnika, utvrdit će se lista reda prvenstva koja će biti objavljena na oglasnim pločama Uprave šuma Podružnice Nova Gradiška.

9. Pisani zahtjev radnika HŠ d.o.o. za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati naznaku stana iz natječaja, ime, prezime, adresu i OIB podnositelja zahtjeva te iznos ponuđene mjesečne najamnine naznačen brojkom i slovima.
Uz pisani zahtjev za davanje stana u najam obvezno je dostaviti:
- presliku osobne iskaznice s OIB-om ili preslik osobne iskaznice i presliku potvrde o OIB-u
- dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice iz točke II.8. natječaja
- izjavu ovjerenu po javnom bilježniku da će uz najamninu uredno podmirivati i sve druge obveze vezane uz korištenje predmeta najma u slučaju zaključenja ugovora s tim ponuditeljem
- izjavu da stan uzima u najam u viđenom stanju
- izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja

10. Mjerilo za utvrđivanje liste reda prvenstva za treće osobe je ponuda s najvećim ponuđenim iznosom mjesečne najamnine te se sukladno tome iznos od 415,45 kn uzima kao početni iznos najamnine.

11. Treće osobe izvan Hrvatskih šuma d.o.o. obvezne su dostaviti:
- pisani zahtjev s iznosom ponuđene mjesečne najamnine naznačen brojkom i slovima
- ime i prezime, adresu ponuditelja, presliku osobne iskaznice s OIB-om ili presliku osobne iskaznice i presliku potvrde o OIB-u
- izjavu o broju članova obiteljskog domaćinstva, odnosno o osobama koje će s podnositeljem zahtjeva koristiti predmet najma, njihove OIB-e i datume rođenja
- potvrdu o zaposlenju poslodavca koja sadrži podatak da li je ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme
- izjavu ovjerenu po javnom bilježniku da će uz najamninu uredno podmirivati i sve druge
obveze vezane uz korištenje predmeta najma u slučaju zaključenja ugovora s tim ponuditeljem
- izjavu da stan uzima u najam u viđenom stanju
- izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja
Lista reda prvenstva bit će objavljena na oglasnoj ploči UŠP Nova Gradiška.

12. Rok za podnošenje pisanih zahtjeva s potrebnom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na web stranici Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb.

Zahtjevi se mogu podnijeti osobno putem urudžbenog zapisnika svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,
Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, Strossmayerova 11,
Nova Gradiška
s naznakom „NE OTVARATI-ponuda za najam stana – Nova Kapela“.

13. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb zadržavaju pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

14. Prilikom sklapanja ugovora o najmu stana, najmoprimac radnik Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb je dužan priložiti ovjerenu izjavu o suglasnosti naplate najamnine iz plaće, a najmoprimac treća osoba je dužan položiti iznos od tri najamnine kao beskamatni polog za osiguranje urednog izvršavanja obveza iz ugovora o najmu stana.

15. Zahtjevi podneseni izvan roka utvrđenog u natječaju i oni uz koje nije priložena potpuna dokumentacija, Povjerenstvo za davanje stana u najam će odbaciti kao nepravodobne, odnosno nepotpune, a zahtjeve radnika koji ne ispunjavaju uvjete propisane natječajem, Povjerenstvo će odbiti kao neosnovane.

16. U slučaju zaprimanja više zahtjeva, prednost ima zahtjev radnika Hrvatskih šuma d.o.o., pod istim uvjetima koje je ponudio netko treći.