Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Datum objave: 22.02.2021.g.

Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. klasa GS/20-01/1200, ur.br.:00-07-02/01-21-03 od 12. siječnja 2021. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine

I. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel u Knjigi PU: Gospić, broj poduloška: 747/ zk uložak 2309 i to :stana u prizemlju, u sredini koji se sastoji od kuhinje, jedne sobe, kupaonice s WC, ostave i hodnika ukupne površine od 26.70 m2. Stanu pripadaju i podrumske prostorije kao posebnom dijelu nekretnine i s njim povezani odgovarajući suvlasnički dio nekretnine. Stan se nalazi u zgradi u Gospiću, Grofa Janka Draškovića 3 sagrađena na katastarskoj čestici broj 3411/6 , upisana u zk.ul. 2309 k.o. 310743 Gospić.

II. Za stan je izrađen Energetski certifikat stambene zgrade oznake P-4382013-350-SZ2, s rokom važenja do 29.02.2026., stan ima energetski razred „G“

III. Početna cijena za nekretninu iz točke I iznosi 119.000,00 kn (slovima: stodevetnaesttisućakuna)

IV. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje mogu po propisima važećim u Republici Hrvatskoj stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

V. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno-kupljeno“.

VI. Rok uplate kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, u cijelosti.

VII. Na javnom natječaju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za podnošenje ponuda utvrđenog u javnom natječaju uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini 10% od početne cijene nekretnine iz javnog natječaja i o tome uz ponudu dostave dokaz o uplati jamčevine. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na transakcijski račun Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Gospić IBAN: HR94 2340 0091 5020 10557 otvoren kod PBZ d.d. uz napomenu “jamčevina za kupnju stana .Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana po okončanju postupka javnog natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Ako najpovoljniji ponuditelj u određenom roku po pozivu na sklapanje
kupoprodajnog ugovora ne sklopi ugovor smatra se da je odustao od sklapanja
ugovora o kupoprodaji i nema pravo na povrat jamčevine.

VIII. Kao najpovoljnija ponuda uzet će se ponuda s najvišom cijenom.

IX. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja , a ponuditelji su dužni postupiti na slijedeći način:
Pisane ponude sa prilozima mogu se podnijeti osobno, putem urudžbenog
zapisnika u zatvorenoj omotnici od 7,00 do 15,00 sati svakog radnog dana ili poštom,
preporučenom pošiljkom na adresu:

Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Gospić,
Budačka 23 53000 Gospić
s naznakom „Ponuda za kupnju stana u Gospiću-NE OTVARATI“

X. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene u kunama koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja, osobni identifikacijski broj(OIB), kontakt podatke ( adresa, broj telefona,e –mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja ).
1.Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojom RH ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
2.Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici odnosno obrtnice, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3.Izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja i da predmet kupoprodaje kupuje u viđenom stanju.
4.Dokaz o uplaćenoj jamčevini.

XI. HŠ d.o.o. sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu ili poništiti javni natječaj i pri tome ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

XII. Otvaranje ponuda obaviti će se u službenim prostorijama Uprave šuma podružnica Gospić, Pravni odjel, Budačka 23 Gospić dana 15. ožujka 2021. u 8 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji osobno odnosno ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

XIII. Nepotpune i nepravodobne ponude, kao i ponude ponuditelja koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se razmatrati.

XIV. Kupac je dužan najkasnije u roku 30 dana od dana odabira sklopiti kupoprodajni ugovor.

XV. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana.

XVI. Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

XVII. Nekretnina se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja. Za razgledavanje nekretnine kontaktirati tel. 098-446-502.

XVIII. Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj dao privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

XIX. Kupac plaća sve poreze i troškove vezano za ovjeru ugovora i uknjižbu nekretnine iz točke I ove Odluke.