Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede (za Hrvatske šume d.o.o.)

Datum objave: 14. listopada 2022. godine

Klasa: 003-01/22-01/6, Urbroj: 525-04/91-22-1 od 22. IX. 2022. (6928)

Na temelju članka 13. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine broj 12/19.), a u vezi s člankom 31. stavkom 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 52/18.), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata za predsjednika i dva člana Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću – 3 izvršitelja na 4 godine.

Kandidati za predsjednika uprave i članove uprave, osim uvjeta propisanih člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19. i 34/22.), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij pravne, ekonomske ili šumarske struke

2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme iz točke 1. natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima

3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenju poslova

4. nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

5. znanje najmanje jednoga svjetskog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), kandidati za predsjednika i članove Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću obvezni su priložiti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točke 1. do 5. javnog natječaja

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s člankom 11. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine broj 12/19., u daljnjem tekstu: Uredba), odnosno izvornik ili preslik diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske obvezan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe

– kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske obvezan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju okolnosti iz članka 11. stavka 1. podstavka 4. Uredbe, koja ne smije biti starija od 15 dana od podnošenja prijave

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske obvezan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od podnošenja prijave

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave, a u slučaju da kandidat nije imatelj dionica ili vlasnik udjela, o predmetnoj činjenici obvezan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prigodom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19. i 84/21.), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavanju uvjete za ostvarenje toga prava, obvezni su uz prijavu na ovaj javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog javnog natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), obvezni su uz prijavu na ovaj javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), obvezni su uz prijavu na ovaj javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na ovaj javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu izbora kandidata te privolu za dostavu obavijesti o rezultatima javnog natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata i struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.).

Predsjednik i članovi Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću imenuju se na razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj za izbor kandidata za predsjednika i članove Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću objavit će se u Narodnim novinama, a obavijest o ovom javnom natječaju objavit će se u Jutarnjem listu.

Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede:

https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

te na internetskim stranicama trgovačkog društva Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću: https://www.hrsume.hr/index.php/hr/ .

Prijave na ovaj javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

s naznakom:

»Prijava na javni natječaj – za predsjednika Uprave trgovačkog društva Hrvat­ske šume društvo s ograničenom odgovornošću – ne otvarati« ili

»Prijava na javni natječaj – za člana Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću – ne otvarati«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju.

Na ovaj javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na ovaj javni natječaj, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj javni natječaj.

Svi kandidati, koji ispunjavaju uvjete iz ovoga javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, bit će pozvani na razgovor u Ministarstvo poljoprivrede, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Prigodom razgovora kandidat je obvezan predočiti izvornike dokumentacije koju je obvezan dostaviti u skladu s člankom 12. Uredbe.

Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organizaciji rada i vođenju poslova, kao i poznavanje korporativnog upravljanja, odnosno neprofitnog upravljanja ili poznavanje financija i računovodstva.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Nakon završetka ovoga javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o njegovim rezultatima.

Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome javnom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.