Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Za potrebe postupaka osnivanja prava služnosti, osnivanja prava građenja i ishodovanja koncesija na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatske šume d.o.o. izdaju potvrde propisane Uredbom o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 87/2019) i Zakonom o rudarstvu (NN 56/2013, 14/2014, 98/2019):

- Potvrde da se nekretnina nalazi u obuhvatu šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
- Potvrde da na nekretnini nije bilo protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji
- Potvrde da su za nekretninu podmirene dospjele obveze s osnove korištenja, prijašnjega protupravnog prisvajanja, i drugih protupravnih radnji
- Potvrde da gospodarski subjekt nema nepodmirena dugovanja s osnova korištenja šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Za izdavanje ovih potvrda potrebno je podnijeti ZAHTJEV.
Ispravno popunjene i potpisane zahtjeve pošaljite e-mailom ili redovitom poštom na adresu nadležne Uprave šuma Podružnice, ili u Službu za ekologiju i zaštitu šuma, pri Direkciji Hrvatskih šuma d.o.o.

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrda preuzmite na sljedećim poveznicama PDF pdf ili DOCX doc.

Adrese podružnica Hrvatskih šuma d.o.o. nadležnih za Vaše područje, potražite OVDJE.

Za izdavanje potvrda u postupcima osnivanja prava služnosti, prava građenja i ishodovanja koncesija, nije potrebno slati pristojbe (državne biljege).
Izrada potvrda naplaćuje se po Pravilniku o ustroju Kataloga podataka o šumama i šumskom zemljištu kojim gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

 

 

Opis događaja Planirani datum*
Rezultati poslovanja i privremeni nerevidirani financijski izvještaji za 2020. godinu 30. travnja
Održavanje Skupštine Društva na kojoj se donosi odluka o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu i odluka o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2020. godini
30. lipnja
Objava revidiranog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu 30. lipnja
Objava nefinancijskog Poslovnog izvješća za 2020. godinu 30. lipnja
Donošenje godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu 20. prosinca
Donošenje plana investicija za 2022. godinu 20. prosinca
Donošenje Srednjoročnog plana poslovanja za razdoblje 2022. – 2024. godina 20. prosinca

 *Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.

 

Opis događaja Planirani datum*
Objava nerevidiranog godišnjeg izvještaja za 2021. godinu 30. travnja
Objava tromjesečnog izvještaja za razdoblje 01. 01. – 31. 03. 2022. godine 30. travnja
Objava nefinancijskog Poslovnog izvješća za 2021. godinu 30. lipnja
Objava polugodišnjeg izvještaja za razdoblja 01.01. – 30. 06. 2022. godine 31. srpnja
Objava revidiranog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu 31. kolovoza
Objava devetomjesečnog izvještaja za razdoblja 01.01. – 30. 09. 2022. godine 31. listopada
Donošenje godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu 20. prosinca
Donošenje plana investicija za 2023. godinu 20. prosinca
Donošenje Srednjoročnog plana poslovanja za razdoblje 2023. – 2025. godina 20. prosinca

 *Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.

Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
Savjetovanje s javnošću mora trajati u pravilu 30 dana, a provodi se objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Ustav

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst) „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13)

AKTI – trenutno nema akata koji su predmet rasprave, a od značaja su za javnost.

 

VODITELJ ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
OIB: 69693144506
ADRESA: ULICA KNEZA BRANIMIRA 1, 10 000 ZAGREB
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: IRENA DEVČIĆ
Kontakt: Ulica Kneza Branimira 1, n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Europski parlament i Vijeće Europe usvojili su UREDBU (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Zaštita pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.
U skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka poduzeće Hrvatske šume d.o.o. osobne podatke smatra povjerljivom informacijskom imovinom te s njima postupa s posebnom pažnjom i obrađuje ih isključivo u svrhe za koje su prikupljeni.
Prilikom obrade osobnih podataka Hrvatske šume d.o.o. postupaju po načelima zakonitosti, transparentnosti i poštenosti. Ograničavamo svrhu i pohranu podataka te smanjujemo količinu podataka koje prikupljamo poštujući načelo cjelovitosti i povjerljivosti te načelo pouzdanosti osobnih podataka.
Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. Imate pravo znati koje vaše osobne podatke prikupljajmo, u koju svrhu te po kojoj pravnoj osnovi.
Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Hrvatskim šumama d.o.o., molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu. Svaka promjena u politici privatnosti Hrvatskih šuma d.o.o. bit će objavljena na ovoj web stranici.
Komunikacija ili materijali koje korisnici dostavljaju Hrvatskim šumama d.o.o. na vlastitu inicijativu neće se smatrati povjerljivima.
Ako želite ostvariti svoje pravo propisano Uredbom o zaštiti osobnih podataka ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Ako smatrate da Hrvatske šume d.o.o. nemaju zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke ili smatrate da krše vaša prava vezano uz zaštitu osobnih podataka, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na pristup. doc

Zaštita osobnih podataka Opća uredba pdf

Politika zaštite osobnih podataka pdf

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Potkategorije