Nalazite se ovdje: Početna Šume Sume Sume Šume

Šume

Šume i šumska zemljišta u Republici Hrvatskoj, dobra su od općeg interesa, te uživaju posebnu zaštitu države i koriste se pod uvjetima i na način koji su propisani Zakonom o šumama.

Šume u Republici Hrvatskoj pokrivaju 37 % ukupnog državnog teritorija i zajedno sa šumskim zemljištem čine jedinstveno šumskogospodarsko područje na 2 485 300 ha ukupne površine. Od toga je 81 % šuma u državnom vlasništvu, a 19 % u privatnom. Glavna odlika naših šuma je da su 95 % prirodne za razliku od mnogih europskih koje to nisu. Zbog intenzivne eksploatacije, u Europi su uništene autohtone šume koje su nadomještavane brzorastućim vrstama, pa su tako stvarane monokulture - šume sastavljene od jedne vrste drveća koje na staništu gdje su posađene nisu autohtone što ih čini posebno osjetljivima i ekološki manje stabilnim ekosustavima.

Temeljna načela hrvatskoga šumarstva su potrajno gospodarenje s očuvanjem prirodne strukture i raznolikosti šuma, te trajno povećanje stabilnosti i kakvoće gospodarskih i općekorisnih funkcija šuma.

Općekorisne funkcije šuma odražavaju se osobito u zaštiti zemljišta od erozije, bujica, poplava, utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sustav; utjecaju na plodnost zemljišta i bitnom određenju poljoprivredne proizvodnje; u utjecaju na klimu; u zaštiti i unaprijeđenju čovjekove okoline; u stvaranju kisika i pročišćavanju atmosfere; te utjecaju na ljepotu krajolika, stvaranju povoljnih uvjeta za liječenje, oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak turizma i lovstva kao i za obranu Republike Hrvatske.

Prema namjeni šume mogu biti gospodarske, zaštitne i šume s posebnom namjenom. Gospodarske šume koriste se prvenstveno za proizvodnju drva i drugih šumskih proizvoda. Zaštitne šume služe kao zaštita zemljišta od erozije, vodnih tokova, naselja, gospodarskih i drugih objekata.

Šume s posebnom namjenom:

Šume i dijelovi šuma registrirani kao objekti za proizvodnju šumskog sjemena;

Šume koje predstavljaju posebne rijetkosti ili ljepote ili su od posebnog znanstvenog ili povijesnog značenja;

Šume namjenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi i drugim potrebama općenarodne obrane, te potrebama utvrđenim posebnim propisima;

Šume namjenjene za odmor i rekreaciju.

Prema važećim šumskogospodarskim osnovama područja od ukupne površine šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj udio šuma prema namjeni iznosi:

gospodarske šume 84 %;
zaštitne šume i šume posebne namjene 16 %.

Nalazite se ovdje: Početna Šume Sume Sume Šume