Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Natječaji, rezultati

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, UŠP Delnice, RJ Mehanizacija, graditeljstvo i prijevoz

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DIR/19-01/918, Ur.broj: 00-07-03/03-19-04 od 20. kolovoza 2019. godine objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE

- RADNA JEDINICA MEHANIZACIJA, GRADITELJSTVO I PRIJEVOZ DELNICE

Radno mjesto: Nadzornik STP, 2 izvršitelja
Vrsta radnog odnosa: na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
Uvjeti:
- opći uvjeti:
- stupanj stručne spreme: SSS
- smjer stručne spreme: automehaničar, ostali
- posebni uvjeti: položen ispit za nadzornika tehničke ispravnosti vozila

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), naziv organizacijske jedinice te radno mjesto za koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje - ERPS),
- potvrdu ili presliku dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo
na odgovarajućim poslovima, ukoliko postoji,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana),
- dokaz o položenom ispitu za nadzornika tehničke ispravnosti vozila.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni predočiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, uz prijavu na javni oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom oglasu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Povjerenstvo za provođenja postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.
Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji i terminu održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili telefonski.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru/testiranju povukao prijavu na javni oglas i više se ne smatra kandidatom.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o rezultatu postupka zapošljavanja bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave na ovaj javni oglas pristaju na navedeno.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR/19-01/918 (javni oglas za prijem u radni odnos – UŠP Delnice).

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVTASKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, UŠP Delnice, RJ Mehanizacija, graditeljstvo i prijevoz pdf
Prijavni obrazac doc