Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Natječaji, rezultati

JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos REVIRNIKA na neodređeno vrijeme, UŠP DELNICE


Objavljeno 18.11.2019. 

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DE/19-01/1181, Ur.broj: 00-07-03/02-19-03 od 12. studenog 2019. godine objavljuje

J A V N I    O G L A S

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE

1. Šumarija Skrad

Radno mjesto: Revirnik, 1 izvršitelj

Vrsta radnog odnosa: na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti:

-opći uvjeti:

- stupanj stručne spreme : VSS

- smjer stručne spreme: šumarski

-posebni uvjeti: 1 godina radnog iskustva

2. Šumarija Rijeka

Radno mjesto: Revirnik, 1 izvršitelj

Vrsta radnog odnosa: na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti:

-opći uvjeti:

- stupanj stručne spreme : VSS

- smjer stručne spreme: šumarski

-posebni uvjeti: 1 godina radnog iskustva

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad, koji iznosi 6 mjeseca.

U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), naziv organizacijske jedinice te radno mjesto za koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ERPS), te potvrdu ili preslika dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente. S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog oglasa, provest će se selekcijski intervju/testiranje. O vremenu i mjestu održavanja intervju/testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana. Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni oglas.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi. Obavijest o ishodu oglasa bit će objavljena na web stranici HŠ d.o.o.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva sukladno zaključku Povjerenstva za odabir kandidata.

Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, uz prijavu na javni oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,

Direkcija, Sektor pravnih poslova

Ulica kneza Branimira 1

10000 Zagreb

s pozivom na broj: DE/19-01/1181 (javni oglas za prijem u radni odnos –UŠP DELNICE).

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr

Javni oglas za prijam u radni odnos REVIRNIKA, UŠP Delnice. pdf