Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Natječaji, rezultati

Javni oglas za prijam u radni odnos - Revirnik, UŠP Senj

Datum objave: 20. svibnja 2022. godine

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2 te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: SNJ/22-01/244, Ur.broj: 00-07-03/02-22-04 od 28. travnja 2022. godine te odluke Klasa: SNJ/22-01/244, Ur.broj: 00-07-03/02-22-06 od 18. svibnja 2022. godine objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijam u radni odnos

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ
Šumarija Novi Vinodolski

- radno mjesto: Revirnik, 1 izvršitelj,
- na određeno vrijeme, puno radno vrijeme
uvjeti: visoka stručna sprema; šumarski, 1 godina radnog iskustva
- mjesto rada: Uprava šuma Podružnica Senj, Šumarija Novi Vinodolski – 1 izvršitelj

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Izvršitelj se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 31. prosinca 2022.
U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ERPS)
- ugovor o radu ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidati su dužni predočiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Povjerenstvo za provođenja postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili telefonski.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni oglas i više se ne smatra kandidatom.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR/22-01/244

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

Prijavni obrazac doc