Natječaji, rezultati

Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima Revirnika u UŠP Bjelovar, Šumarija Veliki Grđevac

Objavljeno: 19. ožujka 2018. godine

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-501/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BJELOVAR

Šumarija Veliki Grđevac
 Radno mjesto: REVIRNIK; 1 izvršitelj
 Uvjeti: VSS, šumarski smjer, 1 godina radnog iskustva.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad, koji iznosi 6 mjeseci.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv organizacijske jedinice te radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ERPS), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva sukladno zaključku Povjerenstva za odabir kandidata.

Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR-56-18-501.

Ovaj Javni natječaj objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću http://www.hrsume.hr .

Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima Revirnika u UŠP Bjelovar, Šumarija Veliki Grđevac pdf

Objavljeno: 19. ožujka 2018. godine

 

Description: Description: hrsume

društvo s ograničenom odgovornošću                                                                              10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

 
 
 

 


Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekaš - član MB 3631133 OIB 69693144506 Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti        SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb                      web: http://www.hrsume.hr • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ur. broj: DIR-56/AJ-18-501/05                                                                Zagreb, 13. ožujka 2018. godine

 

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-501/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BJELOVAR

 

Šumarija Veliki Grđevac

§           Radno mjesto: REVIRNIK; 1 izvršitelj

§           Uvjeti: VSS, šumarski smjer, 1 godina radnog iskustva.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad, koji iznosi 6 mjeseci.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv organizacijske jedinice te radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ERPS), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci,

  uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.

 

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva sukladno zaključku Povjerenstva za odabir kandidata.

 

Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

 

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,

Direkcija, Sektor pravnih poslova

Ulica kneza Branimira 1

10000 Zagreb

 

s pozivom na broj: DIR-56-18-501.

 

Ovaj Javni natječaj objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću http://www.hrsume.hr .