Natječaji, rezultati

Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, UŠP Vinkovci

 Zagreb, 16. svibnja 2018. godine

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-177/17), Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur.broj: DIR-56-MB-18-863/86 objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI

1. Šumarija Cerna
Radno mjesto: ČISTAČICA – DOSTAVLJAČICA, 1 izvršitelj
Uvjeti: NSS, 1 godina radnog iskustva

2. Radna jedinica „Šumartans Vinkovci“
Radno mjesto: ČISTAČICA – DOSTAVLJAČICA, 1 izvršitelj
Uvjeti: NSS, 1 godina radnog iskustva

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv organizacijske jedinice za koju se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ERPS), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.
Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili telefonski.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva sukladno zaključku Povjerenstva za odabir kandidata.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR-56-18-863.

 

Ovaj Javni natječaj objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

Javni natječaj za prijam u radni odnos

Prijavni obrazac