Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Natječaji, rezultati

Javni oglas za prijem u radni odnos u UŠP Slatina

Objavljeno: 23. travnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DIR/18-01/6530, Ur.broj: 00-07-03/01-19-28 od 19. travnja 2019. godine objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijam u radni odnos

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SLATINA

1. URED VODITELJA
1. Stručni suradnik za javnu nabavu, 1 izvršitelj,
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; šumarski, pravni, ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva
- posebni uvjeti: certifikat za javnu nabavu

2. ODJEL ZA PROIZVODNJU
1. Stručni suradnik za građevinarstvo, investicije i rudarstvo, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; šumarski, građevinski, rudarski smjer; 5 godina radnog iskustva
- posebni uvjeti: ovlašteni inženjer šumarstva za prometnice i graditeljstvo ili ovlašteni inženjer građevinarstva ili položen stručni ispit za rudarstvo

3. INFORMATIČKI ODJEL
1. Suradnik za informatičku podršku, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: SSS; informatički, šumarski, ostali smjer; 1 godina radnog iskustva
- posebni uvjeti: certifikat za programera, ECDL, sistemaša

4. PRAVNI, KADROVSKI I OPĆI ODJEL
1. Stručni suradnik za pravne poslove, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; pravni smjer; 5 godina radnog iskustva

2. Administrator, 2 izvršitelja
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: SSS; 1 godina radnog iskustva

5. ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA
1. Geodet, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VŠS/BACC; geodetski smjer; 2 godine radnog iskustva

6. FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENI ODJEL
1. Rukovoditelj Financijsko-računovodstvenog odjela, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 8 godina radnog iskustva

2. Stručni suradnik za financije, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

3. Stručni suradnik za računovodstvo, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; ekonomskismjer; 5 godina radnog iskustva

4. Stručni suradnik za ekonomske poslove, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

5. Suradnik u financijskoj operativi, 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
- opći uvjeti: SSS; ekonomski, ostali smjer; 1 godina radnog iskustva

6. Knjigovođa, 2 izvršitelja
- na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
opći uvjeti: SSS; ekonomski smjer; 1 godina radnog iskustva

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca za radna mjesta za koja je uvjet njihova obavljanja srednja stručna sprema te 6 mjeseci za radna mjesta za koja je uvjet njihova obavljanja viša i visoka stručna sprema.
U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), naziv organizacijske jedinice te radno mjesto za koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ERPS), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidati su dužni predočiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Povjerenstvo za provođenja postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.
Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili telefonski.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni oglas i više se ne smatra kandidatom.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

s pozivom na broj: DIR/18-01/6530 (javni oglas za prijem u radni odnos – UŠP Slatina).

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

 

Javni oglas za prijem u radni odnos u UŠP Slatina pdf

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17) te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DIR/18-01/6530, Ur.broj: 00-07-03/01-19-28 od 19. travnja 2019. godine objavljuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijam u radni odnos

 

 

 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SLATINA

 

  1. URED VODITELJA

1.       Stručni suradnik za javnu nabavu, 1 izvršitelj,

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; šumarski, pravni, ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

-       posebni uvjeti: certifikat za javnu nabavu

         

     2.   ODJEL ZA PROIZVODNJU

1.       Stručni suradnik za građevinarstvo, investicije i rudarstvo, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; šumarski, građevinski, rudarski smjer; 5 godina radnog iskustva

-       posebni uvjeti: ovlašteni inženjer šumarstva za prometnice i graditeljstvo ili ovlašteni inženjer građevinarstva ili položen stručni ispit za rudarstvo

 

3.   INFORMATIČKI ODJEL

      1.   Suradnik za informatičku podršku, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: SSS; informatički, šumarski, ostali smjer; 1 godina radnog iskustva

-       posebni uvjeti: certifikat za programera, ECDL, sistemaša

 

  1. PRAVNI, KADROVSKI I OPĆI ODJEL

1.       Stručni suradnik za pravne poslove, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-     opći uvjeti: VSS; pravni smjer; 5 godina radnog iskustva

 

2.   Administrator, 2 izvršitelja

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: SSS; 1 godina radnog iskustva

 

  1. ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA

1.       Geodet, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VŠS/BACC; geodetski smjer; 2 godine radnog iskustva

 

  1. FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENI ODJEL

1.       Rukovoditelj Financijsko-računovodstvenog odjela, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 8 godina radnog iskustva

 

2.       Stručni suradnik za financije, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

 

3.       Stručni suradnik za računovodstvo, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; ekonomskismjer; 5 godina radnog iskustva

 

4.       Stručni suradnik za ekonomske poslove, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: VSS; ekonomski smjer; 5 godina radnog iskustva

 

5.       Suradnik u financijskoj operativi, 1 izvršitelj

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

-       opći uvjeti: SSS; ekonomski, ostali smjer; 1 godina radnog iskustva

 

6.       Knjigovođa, 2 izvršitelja

-       na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

opći uvjeti: SSS; ekonomski smjer; 1 godina radnog iskustva

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Izvršitelji se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca za radna mjesta za koja je uvjet njihova obavljanja srednja stručna sprema te 6 mjeseci za radna mjesta za koja je uvjet njihova obavljanja viša i visoka stručna sprema.

U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), naziv organizacijske jedinice te radno mjesto za koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ERPS), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima

-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 30 dana)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidati su dužni predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za provođenja postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili  telefonski.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni oglas i više se ne smatra kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.

Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu: