Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Pripravnici

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika radi osposobljavanja - geodetski tehničar i ekonomski tehničar

Datum objave: 15.07.2019.g.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke Uprave Društva, klasa: DIR/19-01/1886, ur.broj: 00-07-03/01-19-27 od 04. srpnja 2019. godine te DIR/19-01/1886, ur.broj: 00-07-03/01-19-31 od 11. srpnja 2019. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika

radi osposobljavanja pripravnika za samostalni rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali, za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za poslove za koje se traži srednja stručna sprema (SSS) – geodetski tehničar i ekonomski tehničar.

Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji imaju staž u zanimanju za koje su se školovali pod uvjetom da imaju evidentiran staž manje od 6 mjeseci na poslovima srednje stručne spreme.

Radni odnos sa pripravnikom SSS – geodetski tehničar, zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s mjestom rada u Upravi šuma Podružnica Zagreb, 1 izvršitelj.

Radni odnos sa pripravnikom SSS – ekonomski tehničar, zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s mjestom rada u Upravi šuma Podružnica Koprivnica, 1 izvršitelj.

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08).

Uvjeti za prijem:
- državljanstvo Republike Hrvatske
- stečena kvalifikacija na razini srednjoškolskog obrazovanja – geodetski tehničar
- kandidati bez radog iskustva na poslovima SSS – geodetski tehničar/ekonomski tehničar odnosno evidentirani staž manji od 6 mjeseci na poslovima srednje stručne spreme – geodetski tehničar/ekonomski tehničar

U obrascu prijave na Javni oglas, koji se nalazi na web stranici www.hrsume.hr, potrebno je obavezno navesti tražene osobne podatke podnositelja prijave, podatke za kontakt i Upravu šuma Podružnicu za koju se kandidat prijavljuje.

Obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu se prilaže:

- obvezna dokumentacija:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
3. preslika osobne iskaznice
4. dokaz o odgovarajućoj stečenoj srednjoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
5. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ERPS – ne starija od 30 dana)
6. kandidati koji imaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, dužni su dostaviti potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali
7. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
- dodatna dokumentacija:
8. dokaz o pravu na prednost pri zapošljavanju

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog oglasa, provest će se selekcijski intervju.
O vremenu i mjestu održavanja intervju kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni oglas.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata.
Izabrani kandidati će o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme biti obaviješteni putem na e-maila ili telefonom.
Obavijest o ishodu oglasa bit će objavljena na web stranici HŠ d.o.o.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, uz prijavu na javni oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb
( javni oglas za prijem pripravnika
s pozivom na broj: DIR/19-01/1886)

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika radi osposobljavanja pripravnika - geodetski tehničar i ekonomski tehničar pdf

Obrazac prijave doc