Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Pripravnici

JAVNI POZIV za prijem pripravnika za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Datum objave: 24. siječnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke Uprave Društva, klasa: DIR/19-01/1886, ur.broj: 00-07-03/01-20-309 od 15. siječnja 2020. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prijem pripravnika

za sklapanje 4 ugovora o radu na određeno vrijeme, radi osposobljavanja pripravnika šumarske struke za samostalni rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali:

1. diplomski studij Šumarstvo (VSS) – 3 pripravnika
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu
2. preddiplomski studij Šumarstvo (VŠS) – 1 pripravnik

Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji imaju staž u zanimanju za koje su se školovali pod uvjetom da imaju evidentiran staž manji od 12 mjeseci na poslovima VSS šumarske struke (za pripravnike VSS), staž manji od 9 mjeseci na poslovima VŠS šumarske struke (za pripravnike VŠS).

Kandidati sa akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( „Narodne novine“ broj: 107/07 i 118/12) izjednačava se sa odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. Zakona.

Radni odnos sa pripravnikom VSS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radni odnos sa pripravnikom VŠS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08).

1. diplomski studij Šumarstvo
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Ogulin

1

2.

Delnice

1

3.

Buzet

1

  

3. preddiplomski studij Šumarstvo

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Zagreb

1

Uvjeti za prijem:

- državljanstvo Republike Hrvatske
- završeno obrazovanje:
1. diplomski studij Šumarstvo
• smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu
2. diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
3. preddiplomski studij Šumarstvo
- bez radnog staža u struci

U obrascu prijave na Javni poziv, koji se nalazi na web stranici www.hrsume.hr, potrebno je obavezno navesti tražene osobne podatke podnositelja prijave, podatke za kontakt i Upravu šuma Podružnicu za koju se kandidat prijavljuje.

Obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu se prilaže:
- obvezna dokumentacija:
1. životopis
2. preslika osobne iskaznice
3. dokaz o odgovarajućoj stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome odnosno svjedodžbe)
4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ERPS – ne starija od 30 dana)
5. kandidati koji imaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, dužni su dostaviti potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
7. potvrda fakulteta o prosjeku ocjena
- dodatna dokumentacija:
8. dokaz o dodijeljenim nagradama odnosno postignućima za vrijeme školovanja
9. dokaz o pravu na prednost pri zapošljavanju

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Kandidati mogu podnijeti prijavu samo za jednu Podružnicu.
S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provest će se selekcijski intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.
Mjesto i vrijeme održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. (www.hrsume.hr).
Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata.
Izabrani kandidati će o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme biti obaviješteni putem na e-maila ili telefonom.
Obavijest o ishodu ovog Javnog poziva bit će objavljena na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

(za natječaj za prijem pripravnika
s pozivom na broj: DIR/19-01/1886)

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici HRVTASKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.
Dostavom prijave i tražene dokumentacije iz Javnog poziva kandidati su suglasni da HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke navedene u prijavi i priloženoj dokumentaciji.
Kandidati u svakom trenutku mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade njihovih osobnih podataka, a imaju i pravo na podnošenje prigovora na obradu njihovih osobnih podataka.
Kandidati u svakom trenutku mogu povući pristanak te tražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, štio ne utječe na zakonitost obrade prije zahtjeva za prestanak obrade.

 

Javni natječaj pdf

Prijavni obrazac doc