Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Pripravnici

JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika

Objavljeno: 05. prosinca 2018. godine

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke Uprave Društva, ur.broj: DIR-56-MB-18-2144/556 od 21. studenog 2018. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem pripravnika

radi osposobljavanja pripravnika za samostalni rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali, za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za poslove za koje se traži specijalistički diplomski stručni studij, diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani diplomski sveučilišni studij (VSS) iz područja ekonomije i prava te preddiplomski stručni studij ekonomije i sigurnosti i zaštite na radu.

Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji imaju staž u zanimanju za koje su se školovali pod uvjetom da imaju evidentiran staž manji od 12 mjeseci na poslovima visoke stručne spreme odnosno 9 mjeseci na poslovima više stručne spreme.
Kandidati sa akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( „Narodne novine“ broj: 107/07 i 118/12) izjednačava se sa odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. Zakona.

Radni odnos sa pripravnikom VSS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Radni odnos sa pripravnikom VŠS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08).

1. Specijalistički diplomski stručni studij, diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani diplomski sveučilišni studij ekonomije

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Koprivnica

1

2.

Delnice

1

3.

Buzet

1

 

2. Specijalistički diplomski stručni studij odnosno integrirani sveučilišni diplomski studij prava

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Osijek

1

2.

Našice

1

3.

Zagreb

1

4.

Sisak

1

5.

Karlovac

1

6.

Nova Gradiška

1

 

3. Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike
s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Vinkovci

1

2.

Karlovac

1

3.

Gospić

1

4.

Split

1

 

4. Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti
s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Vinkovci

1

 

5. Preddiplomski stručni studij ekonomije
s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Zagreb

1

 

6. Preddiplomski stručni studij sigurnosti i zaštite na radu
s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

Redni broj

Uprava šuma Podružnica

Broj izvršitelja

1.

Gospić

1

 

Uvjeti za prijem:
- državljanstvo Republike Hrvatske
- stečena odgovarajuća kvalifikacija na razini visokog obrazovanja

U obrascu prijave na Javni natječaj, koji se nalazi na web stranici www.hrsume.hr, potrebno je obavezno navesti tražene osobne podatke podnositelja prijave, podatke za kontakt i Upravu šuma Podružnicu za koju se kandidat prijavljuje.

Obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu se prilaže:

- obvezna dokumentacija:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
3. preslika osobne iskaznice
4. dokaz o završenom preddiplomskom stručnom studiju, diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju
5. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ERPS – ne starija od 30 dana)
6. kandidati koji imaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, dužni su dostaviti potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali
7. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
8. potvrda fakulteta o prosjeku ocjena
- dodatna dokumentacija:
9. dokaz o dodijeljenim nagradama odnosno postignućima za vrijeme školovanja
10. dokaz o pravu na prednost pri zapošljavanju

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Kandidati mogu podnijeti prijavu samo za jednu Podružnicu.
S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, provest će se selekcijski intervju.
O vremenu i mjestu održavanja intervju kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata.
Izabrani kandidati će o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme biti obaviješteni putem na e-maila ili telefonom.
Obavijest o ishodu natječaja bit će objavljena na web stranici HŠ d.o.o.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,
Direkcija, Sektor pravnih poslova
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb

(javni natječaj za prijem pripravnika
s pozivom na broj: DIR-56-18-2144/557)

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr.

Javni natječaj za prijem pripravnika pdf

Prijavni obrazac doc