Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

EU fondovi

Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – ECOMANAGER

Projekt je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 136.201.796 HRK

Ukupni prihvatljivi trošak: 106.562.975 HRK

Provedba projekta počela: 01.01.2018.

Trajanje projekta: do 30.06.2023.

Nositelj projekta: Hrvatske šume d.o.o.;

Suradnik: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja;

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska;

Opis projekta:
Ulaskom u EU Republika Hrvatska je preuzela obvezu upravljanja ekološkom mrežom (EM) koja obuhvaća oko 37% kopnenog teritorija i 15% obalnog mora. Republika Hrvatska odlučila je upravljanje područjima EM Natura 2000, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o., integrirati u proces gospodarenja šumama. Na taj se način izbjegava dupliranje planiranja aktivnosti različitih sektora na istim površinama. Stoga je opći cilj projekta: Osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja. To će se postići ispunjenjem sljedećih specifičnih ciljeva projekta:
SC1) Osnaživanje kapaciteta djelatnika Hrvatskih šuma za učinkovitije upravljanje područjima EM i
SC2) Osigurati učinkovito i održivo upravljanje šumskim dijelom Natura 2000 područja kroz integraciju procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti prirode te izradu Programa gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područjem ekološke mreže (PGEM).
Program gospodarenja gospodarskom jedinicama s planom upravljanja područjem ekološkom mrežom (sukladno čl. 27. i 28. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20)) je šumskogospodarski plan koji propisuje zahvate na šumama i šumskim zemljištima, analizu stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelje provedbe plana za gospodarske jedinice javnog šumoposjednika i privatnih šumoposjednika za razdoblje od deset godina (I/1 gospodarsko polurazdoblje), te planira potrajnost prihoda etata za daljnjih deset godina (I/2 gospodarsko polurazdoblje) i za idućih 20 godina (II gospodarsko razdoblje), a obnavlja se svakih deset godina.
Projektno područje obuhvaća 559.412,83 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH unutar 167 gospodarskih jedinica za koje će se izraditi PGEM-ovi. Od te ukupne površine projektnog područja, 382.535,70 ha (68,38 %) šuma i šumskog zemljišta nalazi se unutar EM Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajnog za ptice (POP).

Očekivani rezultati projekta:
Provedbom projekta izraditi će se priručnik za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja ekološkom mrežom, educirati će se 35 trenera i 161 zaposlenik Hrvatskih šuma o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže te će se izraditi 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže s ishođenom suglasnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.

Kreirana je web stranica projekta https://www.ecomanager-project.eu

eu ecomanager