Skip links

Škola u šumi

ŠKOLA U ŠUMI, ŠUMA U ŠKOLI

— Škola u šumi, šuma u školi

Šume su u Republici Hrvatskoj, uz vodu, najvažniji prirodni resurs. Od iznimne je važnosti od najmanjih nogu poučavati djecu važnosti očuvanja nacionalnog blaga.

Toga je svjesna i šumarska struka, pa tako gotovo sve Uprave šuma podružnice Hrvatskih šuma d.o.o. imaju iskustva sa „školom u šumi” i više ili manje redovito ugošćavaju predškolsku i školsku djecu na području šumarija, rasadnika, poučnih staza ili drugih raspoloživih objekata. Uglavnom se takva terenska nastava i upoznavanje djece sa šumom provodi na inicijativu škola i vrtića, povodom Svjetskog dana šuma, Svjetskog dana zaštite okoliša i slično, te nije sustavno organizirana.

Sve se više pokazuje potreba za sustavno organiziranom šumskom pedagogijom. Razloga je više, od educiranja djece o važnosti šuma i potrebi njihova očuvanja, do promicanja ugleda šumarstva kao struke i znanosti.

S obzirom da HŠ d.o.o. imaju dovoljno kvalitetnih i visokoobrazovanih kadrova, smatramo da se vlastitim snagama može pokrenuti projekt Škole u šumi za osnovne škole u RH.

— Interdisciplinarni pristup

Nekada su šume zauzimale preko 80%, a danas pokrivaju tek 33% europskog kontinenta. Hrvatska pripada šumovitijim zemljama Europe, s više od 0,50 ha po stanovniku, a šume su jedno od njenih najvećih nacionalnih bogatstava. Hrvatska ima velik broj biljnih endema, čak 312 vrsta endemskih sjemenjača. Među njima je 85 drvenastih šumskih endema (drveća i grmova).

Šumarska struka je jedna od najstarijih u Hrvatskoj. Izobrazba šumarskih kadrova započela je 1860. godine osnutkom Gospodarskog šumarskog učilišta u Križevcima. To je prva takva škola u ovom dijelu Europe. Visoko obrazovanje šumarskih kadrova započelo je 1889. godine otvaranjem Šumarske akademije u Zagrebu.

Zbog svega navedenog, važno je djeci osnovnoškolskog uzrasta na interdisciplinaran način približiti šumu, život u šumi i važnost gospodarenja šumama, a kroz to i posao šumara te naglasiti njegovu važnost u održavanju stabilnih šumskih ekosustava.

— Učenici i predavači

Ciljana skupina projekta Škola u šumi, šuma u školi su učenici od 1. – 8. razreda osnovnih škola, budući da se tada učenici upoznaju s prirodom, okolišem i zavičajem, te im je potrebno približiti šumu i šumarstvo na pozitivan i prihvatljiv način.

Gosti predavači su inženjeri šumarstva s bogatim teoretskim i praktičnim znanjem iz područja poput zaštite prirode i uzgoja šuma.

— Ciljevi i očekivanja

  • Naglašavanje važnosti očuvanja kvalitete okoliša (šuma) i stvaranje ekološki educirane, svjesne i savjesne djece
  • Približavanje šume i šumarske struke djeci – javnosti
  • Integriranje spoznaja stečenih na terenu, u šumi, u cjelokupni odgojno-obrazovni proces
  • Upoznavanje šumskih biljaka i životinja
  • Poučavanje djece o važnosti sprječavanja požara i posljedicama požara
  • Spoznaja da šuma može biti nadahnuće za likovne i literarne radove (integracija u obrazovni proces)
  • Povećana ekološka svijest djece, a u konačnici svih građana Republike Hrvatske
  • Dopuna i unaprjeđenje ukupne kvalitete nastavnog procesa iz predmeta Priroda i društvo, Priroda, Biologija, Geografija, Likovna umjetnost

Da bi hrast mogao rast

Životni put hrastove šume te važnost i ulogu šumara na tom putu, čarolijom jednostavnih riječi, opisao je šumarski inženjer Darko Posarić. Hvala mu na tome, posebice u ime malih čitatelja kojima je knjiga ponajprije namijenjena.

Akademik Igor Anić