Skip links

Red Faith

Obnova biološke raznolikosti šuma pomoću zračnih video tehnologija

Financiran sredstvima

Interreg V-A
Programa suradnje Mađarska – Hrvatska
2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta

485.402 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume, UŠP Osijek

202.536 €
Proveden!

Trajanje projekta

Provedba projekta počela:
01.10.2017.

Trajanje projekta:
do 30.09.2019.

Korisnik projekta

Baranya Megyei Önkormányzat

Partneri
  • Mecsekerdö ZRT
  • Hrvatske šume d.o.o. UŠP Osijek
  • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Područje provedbe projekta

Hrvatska
Osječko-baranjska županija

Mađarska
Baranjska županija (Baranya megye)

RED FAITH
Cilj projekta

Obnova biološke raznolikosti šuma u pograničnom području pomoću zračnih video tehnologija.

Ciljevi projekta povezane su s uvođenjem dronske tehnologije i senzora za snimanje iz zraka (posebno multispektralnih i hiperspektralnih kamera) u operativni monitoring šumskih ekosustava za potrebe gospodarenja šumama, u području poplavnih i nizinskih šuma duž tokove Drave i Dunava, odnosno na području pod nadležnošću UŠP Osijek.

Stranice projekta