Skip links

Pristup informacijama

Zahtjev se podnosi tijelu javne vlasti, a ono je dužno odlučiti o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik može podnijeti zahtjev pisanim (uključujući e-mail) ili usmenim putem. Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Službenik za informiranje

Helena Jakobović, Ana Juričić Musa

tel: 01/4804-111

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pošaljite ispunjeni Zahtjev za pristup informacijama

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst) „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti.

U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije 2023.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13)

Pravilnik o ustrojavanju Kataloga podataka o šumama 23.1.2020.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Upitnik za samoprocjenu 2023.

Godišnje izvješće o provedbi
Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnji izvještaj (pdf)
Godišnji izvještaj (pdf)
Godišnji izvještaj (pdf)
Godišnji izvještaj (pdf)
Godišnji izvještaj (pdf)
Godišnji izvještaj (pdf)