Skip links

Ecomanager

Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom

Financiran sredstvima

Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Provodi se u okviru:
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta

18.077.085 €

Iznos koji sufinancira EU

12.021.837 €

Trajanje projekta

01.01.2018. – 31.12.2023.

Nositelj projekta

Hrvatske šume d.o.o.

Suradnik na projektu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Područje provedbe projekta

Hrvatska

Opis projekta

Ulaskom u EU Republika Hrvatska je preuzela obvezu upravljanja ekološkom mrežom (EM) koja obuhvaća oko 37% kopnenog teritorija i 15% obalnog mora. Republika Hrvatska odlučila je upravljanje područjima EM Natura 2000, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o., integrirati u proces gospodarenja šumama. Na taj se način izbjegava dupliranje planiranja aktivnosti različitih sektora na istim površinama.

Stranice projekta
Cilj projekta

Opći cilj projekta je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja.

To će se postići ispunjenjem sljedećih specifičnih ciljeva projekta:

  • SC1) Osnaživanje kapaciteta djelatnika Hrvatskih šuma za učinkovitije upravljanje područjima EM i
  • SC2) Osigurati učinkovito i održivo upravljanje šumskim dijelom Natura 2000 područja kroz integraciju procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti prirode te izradu Programa gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područjem ekološke mreže (PGEM).

Program gospodarenja gospodarskom jedinicama s planom upravljanja područjem ekološkom mrežom (sukladno čl. 27. i 28. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20)) je šumskogospodarski plan koji propisuje zahvate na šumama i šumskim zemljištima, analizu stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelje provedbe plana za gospodarske jedinice javnog šumoposjednika i privatnih šumoposjednika za razdoblje od deset godina (I/1 gospodarsko polurazdoblje), te planira potrajnost prihoda etata za daljnjih deset godina (I/2 gospodarsko polurazdoblje) i za idućih 20 godina (II gospodarsko razdoblje), a obnavlja se svakih deset godina.

Projektno područje obuhvaća 669.844,02 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH unutar 216 gospodarskih jedinica za koje će se izraditi PGEM-ovi. Od te ukupne površine projektnog područja, 490.987,64 ha (70,16 %) šuma i šumskog zemljišta nalazi se unutar EM Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajnog za ptice (POP).

Očekivani rezultati projekta

Provedbom projekta izraditi će se priručnik za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja ekološkom mrežom, educirati će se 35 trenera i 161 zaposlenik Hrvatskih šuma o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže te će se izraditi 216 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže s ishođenom suglasnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.