Skip links

O nama

Više o tvrtci

Tijela Društva

Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Republika Hrvatska kao osnivač ostvaruje svoja prava u Skupštini preko Vlade Republike Hrvatske, odnosno imenuje Predsjednika skupštine. Za člana koji će zastupati Vladu Republike Hrvatske u Skupštini Društva imenovana je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Skupština

Članovi Skupštine:

  • Marija Vučković, ministrica poljoprivrede

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora HŠ d.o.o. imenovani 16. svibnja 2022. godine:

  • prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, predsjednik Nadzornog odbora
  • mr.sc. Mladen Mikolčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Ante Bašić, mag.ing., član Nadzornog odbora
  • Branko Sušec, univ.spec.oec., član Nadzornog odbora
  • mr.sc. Željka Šikić, član Nadzornog odbora od 16.05.2022. godine

Revizijski odbor

Članovi Revizijskog odbora HŠ d.o.o. imenovani 26. svibnja 2022. godine:

  • Edita Bukovac, dr.med.vet, predsjednica Revizijskog odbora
  • Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, zamjenik predsjednice Revizijskog odbora
  • Anita Vlainić, dipl.oec., član Revizijskog odbora

OSNOVNI PODACI

Tvrtka/naziv: HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: HŠ d.o.o.
Temeljni kapital: 1.171.670.000,00 kuna, upl. u cijelosti
Adresa: Zagreb, Ulica kneza Branimira 1
MBS: 080251008 Trgovački sud Zagreb
Porezni broj: 3631133
OIB: 69693144506

IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 kod Privredne banke Zagreb

Tel-fax: 01/ 48 04 111 01/ 48 04 101

Poduzeće u sadašnjem obliku nastalo je odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu od 8. travnja 2002.

Nediljko Dujić,
struč. spec. admin. publ. – predsjednik Uprave

Igor Fazekaš,
mr.sc. – član Uprave

Ante Sabljić,
dipl. ing. šum. – član Uprave

Uprava društva na dan 21. studenog 2022.

Misija

Osigurati održivo integralno gospodarenje državnim šumama na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini i zaposlenicima poduzeća.

Vizija

Želimo biti vodeće Trgovačko društvo za gospodarenje šumama u regiji, koje će podizati svijest građana o šumama kao nacionalnom prirodnom bogatstvu RH, te promicati načela održivog razvoja.

Izjava o misiji, viziji, ciljevima i temeljnim vrijednostima HŠ d.o.o. ( rok II-2010)

Više o nama

Hrvatske šume, društvo s organičenom odgovornošću je pravni sljednik “Hrvatskih šuma”, javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 41/90), s početkom rada 1. siječnja 1991.godine.
Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, bilo je pravni sljednik više gospodarskih subjekata.

Hrvatske šume d.o.o. danas su troslojno organizirano trgovačko društvo u vlasništvu države s Direkcijom u Zagrebu, 17 uprava šuma-podružnica i 169 šumarija. Na čelu društva je predsjednik uprave, rad kontrolira Nadzorni odbor (oboje imenuje Vlada RH), a temeljene odluke donosi Skupština društva. Tvtka zapošljava oko 8.000 radnika od čega 1.250 s visokom stručnom spremom.

Reljefna i klimatska različitost Hrvatske uvjetuje i njenu raskošnu vegetacijsku raznolikost. Od blizu 2.485.611 milijuna ha šuma i šumskog zemljišta u Hrvatskoj, koje pokrivaju 37% ukupne površine države, 95% su prirodne šume i to je ono čime se hrvatski šumari ponose. Šumom obrasle površine iznose 2.078.289 ha, neobraslo šumsko zemljište zauzima 345.952 ha, te neplodno šumsko zemljište 61.370 ha. Bjelogorične šume prevladavaju na 84% šumskog područja dok crnogorične šume zauzimaju 16% područja. Glavne vrste drveća su bukva (35%), hrast (27%), obični grab (8%), obični jasen (3%), ostale tvrde bjelogorične vrste (7%), meke bjelogorice (4%), jela i smreka (13%), bor (2%) i druge crnogorične vrste (1%).

Svake godine u Hrvatskim šumama priraste 9,6 milijuna m3 drvne mase, a godišnje se sječe 5,4 milijuna m3 bruto.

Od ukupnih površina po šumama i šumskim zemljištem, na krške šume i zemljišta otpada oko milijun hektara (42% svih šuma u Hrvatskoj). Njihova je osnovna vrijednost sadržana i njihovim općekorisnim funkcijama, u čuvanju tla od erozija, u oblikovanju krajolika, u promociji turizma.

Oko 89% ukupnog prihoda Hrvatske šume ostvaruju od osnovne djelatnosti – prodaje drveta. No, sve više na važnosti dobivaju i neke druge djelatnosti vezane za šumarstvo kao lovstvo, rekreativne aktivnosti i neke druge djelatnosti koje proizlaze iz širokog spektra općekorisnih funkcija.

Hrvatske šume gospodare s 37 državnih lovišta ukupne površine 331.000 ha u kojima domaći i strani lovci mogu loviti običnog jelena (prema posljednjem brojnom stanju divljači ovdje obitava 2916 grla), jelena lopatara, srnu, divokozu, muflona, divlju svinju, medvjeda, a od niske divljači zeca, fazana, divlju patku. Izgrađeni su brojni lovnotehnički objekti i lovačke kuće u kojima odsjedaju lovci. Neke od njih, nove ili obnovljene, kao Zlatna greda i Ćošak šume u Baranji, Brezovica u Sisku, Kondrić u Đakovu, Čambina u Podravini, Radinje u N. Gradiški i Fazanerija Peski u Đurđevcu sjajan su izlog lovišta, ljudi, običaja i kulinarskih dostignuća neke zemlje.

U dodatne djelatnosti spada i briga o šumskom bogatstvu. Velike vrijednosti krije šuma hrasta lužnjaka u Istri, kod drevnog gradića Motovuna. Pod korijenjem stogodišnjih hrastova rastu najskuplje gljive na svijetu, tartufi. Pronalaze ih specijalno obučeni psi koji ih nanjuše u zemlji, a u Istri se godišnje pronađe 3-5.000 kg ove cijenjene delicije.

Djelomični izvadak iz sudskog registra

Etika

Povjerenik za etiku
Stjepan Dragičević, dipl.iur.

tel: 01/4804-156
e-mail: stjepan.dragicevic@hrsume.hr

Javna financijska izvješća

Pregled financijskih izvještaja po godinama.

Godišnja izvješća

Pregled godišnjih izvještaja po godinama.

Izvješće o provedbi akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa 2019. - 2020.

Preuzmite PDF dokument