Skip links

Rasadničarstvo Koprivnica

UŠP Koprivnica

U svrhu unapređenja rasadničarske proizvodnje, na području Uprave šuma podružnice Koprivnica osnovana je 01.07.2010. godine nova Radna jedinica ‘Rasadničarstvo Koprivnica’.

Radna jedinica formirana je od rasadnika sa područja Uprave. To su:

  • rasadnik Močile iz šumarije Koprivnica,
  • rasadnika Drnje iz šumarije Koprivnica,
  • rasadnika Limbuš iz šumarije Kloštar Podravski,
  • rasadnika Zelendvor iz šumarije Varaždin,
  • rasadnika Župetnica iz šumarije Križevci
  • rasadnika Travnik iz šumarije Ludbreg.

Ukupna površina svih rasadnika iznosi 64,25 hektara na kojima se odvija proizvodnja šumskih i ukrasnih sadnica, te božićnih drvaca. Jedinica broji 15 stalno zaposlenih radnika te se prema potrebi zapošljavaju sezonski radnici.

Kontakt podaci

Adresa:
Močile 12, Koprivnica

Upraviteljica:
Martina Jeren Šašek, dipl.ing.šum

Kontakt:
telefon: +385 48 665 108
email: martina.jerensasek@hrsume.hr

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h

Rasadnik Drnje nalazi se na području GJ Koprivničke nizinske šume i smješten je između naselja Drnja i Torčeca. Osnovan je 1983. godine u sklopu šumarije Koprivnica, te je služio isključivo za proizvodnju sadnica topola i vrba, dok se danas proizvodnja bazira na kontejnerskim sadnicama.

Danas je rasadnik dio RJ Rasadničarstvo Koprivnica. Površina iznosi 12,19 ha, a unutar rasadnika nalazi se i šumski sjemenski objekt za proizvodnju klonova topola i vrba ukupne površine 2,43 ha.

Rasadnik je specijaliziran za proizvodnju sadnica topole (Populus sp.) i vrbe (Salix sp.), ali se također proizvode i sadnice obične bukve (Fagus sylvatica), hrasta kitnjaka (Quercus petraea), te crnog oraha (Juglans nigra).

Proizvodna površina rasadnika iznosi oko 6,00 ha i proizvodnog je kapaciteta oko 1.500.000 sadnica golog korijena. Na 1,10 ha kontejnerišta proizvodni kapacitet je od 800.000 do 1.000.000 kontejnerskih sadnica.

Zadnjih nekoliko godina, izgradnjom nove zgrade 2019. god., glavna proizvodnja se okreće prema kontejnerskim sadnicama hrasta lužnjaka (Quercus robur) i obične bukve (Fagus sylvatica). Rasadnik je opremljen modernom linijom za kontejnersku sjetvu, linijom za pranje kontejnera, dvjema hladnjačama zapremnine cca 600 m3 kao i bazenom kapaciteta 7000 m3 za zalijevanje sadnica.

Kontakt podaci

Adresa:
Rasadnik Drnje
Kolodvorska bb , 48322 Torčec

Kontakt:
Nikola Jambrek, dipl.inž.šumarstva
email: nikola.jambrek@hrsume.hr

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h

Osnovan je 1965. godine u sklopu Šumskog gospodarstva Koprivnica, Šumarija Kloštar Podravski na površini od 7,5 ha za proizvodnju šumskih sadnica crne johe, lužnjaka. Smješten je uz rub Gospodarske jedinice Svibovica, predjel Limbuš, u mjestu Kloštar Podravski.

Dana 01.07.2010. godine rasadnik Limbuš prelazi u sastav novoformirane Radne jedinice Rasadničarstvo Koprivnica. Danas rasadnik Limbuš ima 15,30 ha, proizvodne površine 11 ha, podijeljenih u osam tabli, sa asfalfiranim putevima unutar rasadnika. Rasadnik je opremljen svom potrebnom infrastrukturom, rasadničarskom opremom (Egedal priključcima), hladnjačom, vlastitim bunarom, akumulacijskim bazenom za navodnjavanje, aluminijskim sustavom sa raspršivačima za navodnjavanje. Kapacitet rasadnika je 2.500.000 sadnica za potrebe obnova i pošumljavanja nizinskih šuma.

Rasadnik Limbuš specijalizaran je za proizvodnju sadnica crne johe (Alnus glutinosa). Od osnutka  sadnice su se proizvodile tehnologijom sterilizacije tla metilbromidom do njegove zabrane korištenja 2005. godine. Od 2006. godine crna joha se proizvodi ekološkom hidroponskom tehnologijom gdje se u plastenicima, u hidroponima (na vodi) proizvode presadnice od sredine ožujka do sredine svibnja kada se pikiraju na polje sa međurednom pikiralicom. Do kraja rujna iste godine sadnice narastu i do 150 centimetara. Sadnice se proizvode za potrebe Hrvatskih šuma i privatnih šumoposjednika.

Hrast lužnjak (Quercus robur) proizvodi se kao dvogodišnje, a u iznimnim situacijama kao jednogodišnje sadnice. Tehnologija proizvodnje sadnica hrasta počinje sjetvom žira u redove sa Egedal sijačicom, na koju se nadovezuje međuredni kultivator sa prihranom i prskalica za zaštitu od korova, bolesti i štetnika. Sadnice se proizvode za potrebe Hrvatskih šuma i privatnih šumoposjednika.

Kontakt podaci

Adresa:
Rasadnik Limbuš
Pridvorje bb, 48362 Kloštar Podravski

Kontakt:
Marijana Konjačić, dipl.inž.šumarstva
email: marijana.konjacic@hrsume.hr

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h

Rasadnik je osnovan 1958. godine u sklopu šumarije Koprivnica kada su započeli radovi na krčenju šume i privođenju terena namjeni. Proizvodnja šumskih sadnica započeta je 1962. godine, a do 1970. godine asortiman je proširen i na proizvodnju ukrasnog bilja.

Danas je rasadnik dio RJ Rasadničarstvo Koprivnica i u njemu se nalazi i upravna zgrada radne jedinice. Smješten je u Koprivnici u predjelu Močile uz glavnu prometnicu prema Varaždinu.

Rasadnik se prostire na površini od 11,22 ha, od čega proizvodna površina iznosi oko 9,00 ha, te služi proizvodnji šumskih sadnica i ukrasnog bilja.

Najzastupljenija vrsta u proizvodnji šumskih sadnica je obična bukva (Fagus sylvatica L.), zatim slijede sadnice hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), kao i sadnice pitomog kestena (Castanea sativa Mill.), te u manjim količinama divlje kruške i jabuke (Pyrus pyraster (L.) Burgsd, Malus sylvestris Mill.) koje služe za očuvanje biološke raznolikosti naših šuma.

Na površini od oko 5,00 ha nalazi se i znatan broj ukrasnih sadnica, a najzastupljenije u proizvodnji su vrste pogodne za sadnju živica (npr. lovorvišnja, tuje, kalina, žutika, grab), te različite vrste cvjetnih grmova, pokrivača tla, stablašica, kao i božićna drvca.

Najveći broj ukrasnih sadnica se zadnjih godina proizvodi u teglama/kontejnerima različitih veličina te su na taj način u potpunosti prilagođene sadnji tijekom cijele godine te isporuci trgovačkim centrima, maloprodajnim kupcima i uređenju izložbenih prostora na gradskim manifestacijama.

Kontakt podaci

Adresa:
Rasadnik Močile
Močile 12 , 48000 Koprivnica

Kontakt:
Sandra Biluš, dipl.inž.šumarstva
telefon:+385 (0)48 665 108
e-pošta: sandra.bilus@hrsume.hr

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h

Rasadnik je smješten u blizini naselja Petrijanec udaljenom oko 15 km od Varaždina u smjeru Maribora. Nekada je spadao pod šumariju Varaždin, ali osnivanjem Radne jedinice Rasadničarstvo Koprivnica postao je njezin sastavni dio.

U rasadniku se proizvode šumske i ukrasne sadnice, a specijaliziran je za proizvodnju crnogoričnih vrsta sadnica i božićnih drvaca.

Ukupna površina rasadnika iznosi 21,65 ha.

Na Dunemanovim lijehama površine 3100 m², plasteniku površine 160m², te kontejnerištu površine 3.000 m² proizvode se klijanci obične smreke (Picea abies), crnog bora (Pinus nigra), bijelog bora (Pinus sylvestris), duglazije (Pseudotsuga menziesii), ariša (Larix decidua), raznih vrsta jela (Abies alba, A. nordmanniana, A. concolor), srebrne smreke (Picea pungens), Pančićeve omorike (Picea omorika), te klijanci i ožiljenice različitih vrsta listopadnog (Prunus avium, Tilia sp., Sorbus sp.) i crnogoričnog ukrasnog bilja. Proizvodni kapacitet je oko 800.000 klijanaca.

Na površini od oko 2,00 ha vrši se proizvodnja školovanih sadnica crnogoričnih vrsta u redovima.

Velike površine unutar kao i izvan ograde rasadnika zauzima značajan broj božićnih drvaca različitih uzrasta i vrsta. U proizvodnji se nalazi oko 45.000 komada božićnih drvca uzgojenih i oblikovanih višegodišnjim vrijednom radom i trudom stručnog osoblja rasadnika.

Kontakt podaci

Adresa:
Rasadnik Zelendvor
Lovački put 7, 42206 Petrijanec

Kontakt:
Stjepan Crnčić, ing.polj.
telefon: +385 (0)42 714 299
e-pošta: stjepan.crncic@hrsume.hr

Radno vrijeme:
7:00-15:00 h