Skip links

Fearless Velebit

Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji

Ukupna vrijednost projekta

35.364.785 €

Iznos koji sufinancira EU

29.027.578 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

5.298.419 €

Trajanje projekta

01.08.2018. – 30.06.2023.

Nositelj projekta

Hrvatske šume d.o.o.

Partner

Ministarstvo unutarnjih poslova

Suradnici
  • Javna ustanova „Park prirode Velebit”
  • Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica”
Područje provedbe projekta
  • Ličko – senjska županija
  • Zadarska županija
Fearless Velebit
Cilj projekta

Razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta u okviru ekološke mreže Natura 2000 na zaštićenom području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica.

Planirane aktivnosti:

  • Razminiranje šuma i šumskog zemljišta
  • Obnova šumske protupožarne infrastrukture
Stranice projekta
Očekivani rezultati projekta

Projektom će se razminirati ukupno 1.645,26 ha šuma i šumskog te ostalog (ne šumskog) zemljišta, na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica. Time će se omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba 12 šumskogospodarskih planova, odnosno Programa gospodarenja za gospodarske jedinice s Planom upravljanja područjem ekološke mreže, kao i Plana upravljanja „Park prirode Velebit“ i Plana upravljanja „Nacionalni park Paklenica“, te će se stvoriti preduvjeti za uspostavljanje sustava monitoringa i okvira upravljanja za ekološku mrežu Natura 2000.

Omogućit će se obnova ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta. Naime projektno područje najvećim dijelom obuhvaća obnovu šumskog zemljišta koje je u naravi travnjačko stanište. Uslijed nedostupnosti navedenih područaja zbog miniranosti došlo je do ugrožavanja takvih staništa. Razminiranjem će se postići poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova (na područja ekološke mreže HR5000022 Park prirode Velebit) odnosno postiže se podizanje stupnja očuvanosti ugroženih travnjačkih staništa te pospješivanje usluge ekosustava travnjačkih staništa.

Na projektnom području obnoviti će se, odnosno rekonstruirati ukupno 75,07 km postojećih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste (PPsEŠC) koje će se koristiti za protupožarno osmatranje kao i za redovito gospodarenje šumama prilikom kojeg bi se kroz uzgojne radove smanjila opasnost od požara.