Skip links

Certifikacija

Ekološka proizvodnja

EU propisi

Ekološka proizvodnja

Nacionalni propisi

Ekološka proizvodnja

Obavijesti

Obavijesti za poslovne subjekte

Ekološka proizvodnja i certifikacija ekoloških proizvoda

Kao odgovor na dosadašnji (konvencionalni) način uzgoja biljaka i životinja koji ima niz nedostataka kao što su: onečišćenje tla, vode i zraka, te pronađeni tragovi štetnih tvari u hrani, pojavila se ekološka proizvodnja. Ekološka proizvodnja ima za cilj zaštititi tlo i vodu, te na taj način sačuvati biološku raznolikost. Hrana proizvedena na ekološki način ne sadržava štetne rezidue mnogih kemijskih spojeva i svojom hranidbenom vrijednošću doprinosi većoj otpornosti svih živih organizama.

U svrhu razvoja ekološke proizvodnje izrađena je zakonska regulativa koja je danas gotovo u potpunosti usklađena sa europskom. Prvi Zakon o ekološkoj proizvodnji donesen je 2001. godine, a nakon toga su slijedili razni Pravilnici koji su regulirali sve vidove proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Na tragu održivog razvoja i zaštite šuma kao jednog od najvrjednijih prirodnih resursa, Hrvatske šume d.o.o. su osnovale Nadzornu stanicu za ekološku proizvodnju, koja je istovjetna Službi za certifikaciju proizvoda (Izjava DIR-16- JR- 2012- 2692/01) kao logičan nastavak djelatnosti koje se bave održivim gospodarenjem prirodnim resursima.

Da bi neki proizvod bio certificiran kao ekološki mora biti proizveden sukladno Uredbi vijeća (EZ) br. 848/2018, Uredbi komisije (EZ) br. 889/2008, Uredbi komisije (EZ) br. 1235/2008, Zakonu o poljoprivredi (NN 118/18) i Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/22), te pod stalnim nadzorom ovlaštenog kontrolnog tijela koje na kraju proizvodnog ciklusa izdaje certifikat za određeni proizvod. Samo onaj proizvod za kojeg ovlašteno kontrolno tijelo izda certifikat može nositi znak ekološkog proizvoda.

Na proizvodu je obavezan europski znak ekološkog proizvoda. Označavanje ekoloških proizvoda hrvatskim eko znakom nije obavezno.

eco-EU

Znak europskog ekološkog proizvoda

eco-HR

Znak hrvatskog ekološkog proizvoda

HR-EKO-05

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je Rješenjem (Klasa: UP/I-320-07/11-01/6, Ur.broj: 525-12-1-0458/11-2 od 14. ožujka 2011. godine) Hrvatskim šumama d.o.o. dodijelilo kodni broj HR-EKO-05.

Potvrda o akreditaciji Prilog potvrdi o akreditaciji

Hrvatske šume d.o.o. Služba za certifikaciju proizvoda akreditirane su prema normi HRN EN 17065 za certifikaciju proizvoda u ekološkoj proizvodnji.

RJEŠENJE

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede (Klasa: UP/I-320-08/23-01/13, Urbroj: 525-06/229-23-2 od 3. ožujka 2023. godine) Hrvatske šume d.o.o su ovlaštene za provođenje postupka stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji, a na temelju dobivene akreditacije prema normi HRN EN 17065, Zakona o poljoprivredi (NN 118/18) i Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/22).

Kontakti

01 4804 159

Nataša Palac

E-mail

Vesna Rukavina

E-mail

Dragana Bjelac

E-mail

Danijel Džimbeg

E-mail