Skip links

Karlovac Karst

Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije

Financiran sredstvima

 Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Provodi se u okviru: Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta

32.023.329 €

Iznos koji financira EU

30.685.533 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

5.494.973 €

Trajanje projekta

01.01.2019. –  31.12.2023.

Nositelj projekta

Hrvatske šume d.o.o.

Partner

Ministarstvo unutarnjih poslova

Područje provedbe projekta

Karlovačka županija

Cilj projekta

Razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije.

Planirane aktivnosti:           

  • Razminiranje šuma i šumskog zemljišta
  • Obnova šumske protupožarne infrastrukture
  • Obnova šuma i šumskog zemljišta
Stranice projekta
Očekivani rezultati projekta

Projektom će se razminirati ukupno 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta.

Time će se osigurati siguran javni pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata i održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova, u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Nadalje, u okviru projekta poboljšat će se šumska protupožarna infrastruktura koja je kao posljedica ratnih djelovanja, odnosno opasnosti od mina, zapuštena, teško prohodna ili u potpunosti neprohodna već više od 25 godina, na način da će se na projektnom području rekonstruirati 43,60 km (21,80 ha) zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste (PPsEŠC). Rekonstrukcijom PPsEŠC omogućit će se bolja zaštita šuma i šumskog zemljišta u projektnom području od šumskih požara, što će izravno doprinijeti i boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanja usluga šumskih ekosustava.

U okviru projekta provesti će se obnova šuma i šumskog zemljišta na površini od 210,65 ha s ciljem sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91L0, Ilirske hrastovo-grabove šume, E.3.1.5 (Epimedio-Carpinetum betuli), unutar područja ekološke mreže Natura 2000. Time će se vratiti prirodna, autohtona, vegetacija na ukupno 28,02 ha šumske površine koja je sada obrasla alohtonim vrstama i to europskim arišem, zelenom duglazijom, običnom smrekom, američkim borovcem i bijelim borom, čije to nije stanište, te će se 182,63 ha degradirane površine, panjače i šikare graba prevesti u viši uzgojni oblik što će doprinijeti poboljšanju strukture, stabilnosti i otpornosti šumskih ekosustava na klimatske promjene i poboljšanju općekorisnih funkcija šuma. Nabavit će se i bespilotna letjelica sa senzorima u svrhu izrade digitalnih karata, 3d modela terena, snimanja postojeće i sakupljanje podataka za planiranje buduće prometne infrastrukture, monitoringa sastojina, procjene zdravstvenog stanja šuma i analize BOŠ-a.