Skip links

Certifikacija ekoloških proizvoda

Postupak certificiranja proizvoda

I Svrha

Ovim se Pravilima za certifikaciju proizvoda daju opće obavijesti podnositeljima prijava za certifikaciju proizvoda: o postupcima certifikacije, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje certifikacije te o pravima i obvezama kontrolnog tijela i podnositelja prijava.

Prava i obveze podnositelja prijave navedena su u poglavlju III OBVEZE I PRAVA ovog dokumenta.
Popis dokumenata čija je primjena obvezna za određene subjekte-skupine subjekata nalazi se na kraju ovog dokumenta i u certifikacijskim shemama prema kojima kontrolno tijelo provodi certifikaciju, a koje se dostavljaju na zahtjev.

1. Postupak certifikacije proizvoda

Zainteresiranoj strani i korisnicima usluga Službe za certifikaciju proizvoda (u nastavku kontrolno tijelo KT) sve bitne informacije o postupku certifikacije i bitni dokumenti dostupni su na web stranici Hrvatskih šuma d.o.o.

Osoba (fizička ili pravna) zainteresirana za dobivanje certifikata može se obratiti upitom kontrolnom tijelu. Upit se može postaviti u pisanom obliku (pošta, faks, e-mail), usmeno (telefon).

Upit postavljen u pisanom obliku treba sadržavati opće podatke kao što su naziv, sjedište, pravni status, telefon, faks, e-mail, ime i prezime osobe za kontakt, te za što se traži certifikat.

Prije podnošenja prijave, na zahtjev zainteresirane strane, može se organizirati informativni sastanak.
Na sastanku se zainteresiranu stranu upoznaje s kriterijima koji moraju biti zadovoljeni, s tijekom postupka utvrđivanja sukladnosti i certifikacije.

Tijekom informativnog sastanka treba utvrditi može li zainteresirana strana zadovoljiti postavljene zahtjeve, odnosno da li je djelatnost koju obavlja iz područja rada KT.

Zainteresirana strana koristi obrazac Ob. 3 – Prijave za certifikaciju s web stranice. Ukoliko ta mogućnost ne postoji u roku od tjedan dana nakon primitka upita KT će zainteresiranoj strani dostaviti prijavni obrazac i Pravila za certifikaciju, bilo poštom ili e-mailom. Uz Prijavu za certifikaciju potrebno je priložiti dokumentaciju navedenu na str.6 Ob.3.

Svaki primljeni zahtjev se registrira kroz Centrix sustav i čuva.

Zainteresirana strana ima pravo zatražiti dopunske obavijesti o prijavi. Dopunske obavijesti se na zahtjev podnositelja prijave dostavljaju poštom ili e-mail-om ukoliko je to moguće.

Zainteresirana strana dopunske obavijesti može dobiti i tijekom informativnog sastanka ukoliko ga zatraži.

2. Prijava

Zainteresirana strana podnosi prijavu nakon prikupljenih informacija i, u pravilu, kad utvrdi da postoje mogućnosti i spremnost za ispunjavanje traženih uvjeta.

Prijavne dokumente mogu dostaviti zainteresirani za uključivanje u sustav utvrđivanja sukladnosti, kao i već uključeni kojima je neko drugo tijelo provodilo certifikaciju proizvoda a iz određenih, opravdanih razloga ne žele više surađivati s tim tijelom i o tom su obavijestili nadležno tijelo (Ministarstvo) i svoje prvotno kontrolno tijelo.

Rukovoditelj kontrolnog tijela ocjenjuje valjanost i potpunost prijavnih dokumenata i mogućnost prihvaćanja iste. Po prihvaćenoj prijavi s podnositeljem prijave sklapa se Ugovor o obavljanju službene kontrole i certifikacije proizvoda u ekološkoj proizvodnji (Ugovor o kontroli).

Nakon sklapanja Ugovora o kontroli Rukovoditelj određuje kontrolora za provedbu službene kontrole. Ukoliko Rukovoditelj ocijeni da prijava ne može biti prihvaćena iz opravdanog razloga (van područja rada…) podnositelja prijave će obavijestiti o razlozima odbijanja u pisanom obliku, a prijavni dokumenti bit će vraćeni.

U slučaju nepotpunosti dokumentacije, od podnositelja prijave će se zahtijevati dokumenti, podaci ili informacije koje nedostaju. Rok za dostavu dokumentacije je 30 dana, uz valjano pismeno obrazloženje podnositelja prijave rok se može produžiti ali ne više od 3 mjeseca.

2.2.1. Provođenje prve službene kontrole

Subjekt-skupina subjekata mora omogućiti pristup svim dijelovima jedinice temeljem ažurne geolokacije i svim radnim prostorima (što uključuje i neekološku proizvodnju), osoblju, opremi, podugovarateljima, te svim izvješćima i odgovarajućoj dokumentaciji, omogućiti uvid u potrebne podatke, dati na uvid rezultate sustava osiguranja kvalitete, dozvoliti uzimanje uzoraka radi otkrivanja proizvoda koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, prihvatiti učešće promatrača. Nakon obilaska proizvodne jedinice i kontrole dokumentacije sastavlja se Zapisnik o službenoj kontroli. U Zapisniku se evidentiraju utvrđene nesukladnosti. Ukoliko rezultate stručne kontrole prihvaća subjekt-skupina subjekata supotpisuje zapisnik zajedno sa stručnim suradnikom za kontrolu. Subjekt ima pravo nepotpisati zapisnik i dati primjedbu na njegov sadržaj. Zapisnik o provedenoj prvoj službenoj kontroli i Ugovor o kontroli subjektu-skupini subjekata su preduvjet za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

2.2.2. Provođenje daljnjih službenih kontrola

U postupku certifikacije stručna kontrola i rezultati preispitivanja su preduvjet za donošenje odluke o dodjeli statusa i osiguravanja stalnog zadovoljenja propisanih zahtjeva.
Pri tom kontrolno tijelo provodi sljedeće stručne kontrole: Redovnu godišnju stručnu kontrolu, te dodatne kontrole. Redovne godišnje kontrole i dodatne kontrole mogu biti najavljene i nenajavljene.

2.2.2.1. Redovne službene kontrole

Redovne službene kontrole provode se najmanje jednom godišnje prema godišnjem planu i dostavljenom planu rada-prijavi za redovnu kontrolu i certifikaciju. O redovnoj kontroli subjekt-skupina subjekata će biti obaviješten najmanje u tjednu prije planiranog roka telefonom, e-mail-om, poštom.

2.2.2.2. Dodatne kontrole

Dodatne kontrole provode se kod proizvođača, prerađivača i distributera u skladu s godišnjim planom kontrola, procjenom rizika te povećanim opsegom poslovanja, te radi provjere otklanjanja utvrđenih nesukladnosti ili proširenja područja certifikacije. Dodatne kontrole se sukladno procjeni rizika obavljaju kod najmanje 10% subjekata.

2.2.2.3. Nenajavljene službene kontrole

Nenajavljene službene kontrole provode se na temelju:

 • procjene rizika nesukladnosti uzimajući u obzir najmanje: vrstu, veličinu i strukturu subjekta, razdoblje sudjelovanja u kontrolnom sustavu ekološke proizvodnje, rezultate prethodnih kontrola (nepravilnosti), relevantno vrijeme za provedbu aktivnosti (vezano za planiranje kontrola i uzorkovanje), kategorije proizvoda, mogućnost miješanja proizvoda ili onečišćenja neodobrenim proizvodima ili tvarima, primjena odstupanja ili izuzeća od pravila od strane subjekta, kritične točke u vezi nesukladnosti i vjerojatnosti nesukladnosti u svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije, podugovorene aktivnosti,
 • prigovora u pisanom obliku na rad subjekta-skupine subjekata.

Najmanje 10% svih kontrola mora biti nenajavljeno.

2.2.3. Uzimanje uzoraka

Djelatnik Službe kontrolor uzima uzorke tla, neprerađenog bilja i biljnih proizvoda, uključujući sjemenje i drugi biljni reprodukcijski materijal, stoke i neprerađenih proizvoda stočnog podrijetla, prerađenih poljoprivrednih proizvoda, hrane za životinje ukoliko sumnja da su korištena sredstva koja nisu u skladu s pravilima ekološke proizvodnje i propisanim normama, odnosno ukoliko je analizom rizika utvrđena potreba uzimanja uzoraka. Uzorci se također mogu uzimati i na temelje zahtjeva subjekta-skupine subjekata radi retroaktivnog priznavanja prijelaznog razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju.

Uzorci se uzimaju sukladno procjeni rizika kod najmanje 5% subjekata.

2.3.1. Postupak vrednovanja

Izdavanju certifikata prethodi postupak vrednovanja koji uključuje sve poslove od početnog kontakta, prijave za certifikaciju, provjere dokumentacije koju dostavlja zainteresirana strana, prihvaćanja prijave, ugovora o kontroli, provođenje službenih kontrola te preispitivanje svih relevantnih dokumenata: zapisnika i izvješća o provedenoj službenoj kontroli, nesukladnosti utvrđenih temeljem kataloga mjera, ispravak nesukladnosti.

2.3.2. Preispitivanje

Po obavljenoj kontroli provodi se postupak preispitivanja svih informacija i rezultata koji se odnose na vrednovanje (zapisnika o provedenoj kontroli, utvrđenih nesukladnosti provjerenih kroz katalog mjera, analiziranih uzoraka te podataka o proizvodnji odnosno prilikom kontrole procijenjenog prinosa.

2.3.3. Izdavanje potvrdnice/certifikata

Ukoliko se utvrdi da je subjekt-skupina subjekata zadovoljio propisane zahtjeve donijet će se odluka o dodjeli statusa i izdat certifikat za aktivnosti i kategorije proizvoda, te odrediti proizvodne metode. Certifikat se odnosi na aktivnosti i kategorije proizvoda u tekućoj godini i vrijedi do kraja naredne godine. Sastavni dio certifikata (neobavezni) je popis proizvoda i površina s kulturama i količinama na koje se certifikat odnosi.

Subjekti-skupine subjekata koji imaju prerađene proizvode dužni su najkasnije do 30.11. tekuće godine dostaviti kontrolnom tijelu izjavu o pripremi od podugovaratelja, ugovor sklopljen s podugovarateljem, račun za pripremu i važeći certifikat ili ukoliko pripremu obavljaju sami dužni su dostaviti vlastitu evidenciju o pripremi sa stvarnom količinu gotovog prerađenog proizvoda.

Kontrolno tijelo će temeljem zahtjeva subjekta-skupine subjekata izdati potvrdu o stvarno proizvedenim količinama (prilog certifikata) nakon što je dovršen postupak proizvodnje pojedinog proizvoda.

2.3.4. Označavanje certificiranih proizvoda

Subjekt-skupina subjekata proizvode certificirane kao ekološke i sukladne čl. 30 Uredbe (EU) 2018/848, a u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (NN 118/18) i Uredbom (EU 2018/848) Europskog parlamenta i vijeća, Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/22), može označiti europskim i hrvatskim eko znakom. Znak Europske unije ne smije se upotrebljavati za proizvode iz prijelaznog razdoblja.

II Mjere u slučaju utvrđenih nesukladnosti

 • u slučaju nekorektnog pozivanja na status proizvoda ili upotrebe oznaka na neprimjeren način certifikacijsko tijelo će poduzeti radnje koje mogu uključiti: zahtjev za popravnim radnjama, suspenziju ili povlačenje certifikata, javno objavljivanje, i ako je potrebno i druge postupke,
 • podaci o slučajevima nepravilnosti ili kršenja koja utječu na ekološki status proizvoda bez odgađanja će biti razmijenjena s ostalim kontrolnim tijelima i nadležnim tijelom.
 • ukoliko se tijekom službenih kontrola ili kao rezultat rješavanja prigovora i priziva ili drugim načinima ustanove nepravilnosti s obzirom na udovoljavanje zahtjevima, Služba neće izdati potvrdnicu bez koje subjekt ne može prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja na čitavu seriju proizvodnje staviti oznake ekološke proizvodnje.

3. Suženje i proširenje područja certifikacije

Ukoliko se tijekom kontrolnih pregleda ili kao rezultat rješavanja prigovora i priziva ili uslijed promjena u normama ili drugim načinima utvrdi da proizvod više ne zadovoljava zahtjeve na temelju kojih je dodijeljen certifikat, područje certifikacije se može suziti. Također, subjekt-skupina subjekata, kada utvrdi da više nije u mogućnosti zadovoljavati postavljene zahtjeve, može i sam zatražiti suženje područja certifikacije. Također, subjekt, kada utvrdi da je u mogućnosti zadovoljavati postavljene zahtjeve u drugim proizvodnim procesima, može zatražiti proširenje područja certifikacije.

4. Povlačenje certifikata

Certificirani subjekt-skupina subjekata može, zbog vlastitih razloga, zahtijevati privremenu obustavu važenja certifikata, korištenja simbola ili drugih načina pozivanja na status, pravodobno obavještavajući o tome, u pisanom obliku, kontrolno tijelo. Suspenzija se može zahtijevati za cijelo ili za dio područja certifikacije. Dragovoljna suspenzija može trajati najviše 6 mjeseci. Ako se nakon toga roka ne steknu uvjeti za prekid suspenzije, certifikacija će biti povučena u onome dijelu za koji je suspenzija zahtijevana. Dragovoljna suspenzija može se prekinuti nakon provedenog ocjenjivanja ili na osnovu dostavljanja odgovarajućih dokaza o primjeni popravnih radnji ili dokaza o prestanku važenja okolnosti koje su dovele do suspenzije.

Ako se u roku od 6 mjeseci ne steknu uvjeti za ukidanje suspenzije, područje certifikacije može se suziti u onom dijelu na koji se suspenzija odnosila ili, u krajnjem slučaju, certifikat može biti povučen, ako se suspenzija odnosila na cijelo područje certifikacije.

Kada se tijekom kontrole (redovne ili izvanredne) ili tijekom kojeg drugog postupka utvrde bitne nesukladnosti one mogu uvjetovati suspenziju certifikacije u dijelu ili u cijelosti. Prisilna suspenzija traje najmanje 3, a najviše 6 mjeseci, a ukinuti se može jedino nakon provedenog postupka ocjenjivanja. Ako se do isteka trajanja suspenzije ne steknu uvjeti za njeno ukidanje, područje certifikacije može se suziti u onome dijelu na koji se suspenzija odnosila ili, u krajnjem slučaju, može biti povučena, ako se suspenzija odnosila na cijelo područje certifikacije.

Tijekom trajanja suspenzije povlače se certifikati za proizvode iz suspendiranog proizvodnog procesa.

5. Prestanak certifikacije

Subjekt-skupina subjekata može zbog vlastitih razloga zahtijevati povlačenje certifikacije, obavještavajući o tome, u pisanom obliku, kontrolno tijelo i nadležno tijelo.

Kada se tijekom kontrole (redovne ili izvanredne) ili tijekom kojeg drugog postupka, utvrde bitne nesukladnosti one mogu uvjetovati povlačenje certifikacije. U slučaju povlačenja certifikacije, subjekt/skupina subjekata obvezno je vratiti kontrolnom tijelu ranije dobivene certifikate.

Nakon brisanja iz Upisnika subjekata može se podnijeti zahtjev za ponovni upis nakon proteka vremena od jedne godine od ispisa iz Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji. Prije toga potrebno je ponoviti postupak certifikacije od početka.

Kontrolno tijelo će povući certifikat ukoliko je subjekt-skupina subjekata uključen i osuđen za kriminalne radnje u svezi s područjem certifikacije.

Subjekt-skupna subjekata može se staviti pod nadzor podnošenjem nove prijave i provedbom novog postupka certifikacije.

Ukoliko je certifikat povučen radi kriminalnih radnji ili prijevare, namjernog pružanja netočnih informacija ili prikrivanja podataka, kontrolno tijelo može odbiti zaprimiti prijavu odnosno ponovnu prijavu za certifikaciju od istog subjekta-skupine subjekata ili subjekta-skupine subjekata kojeg se može povezati s istim vlasnikom.

III Obveze i prava

a) Podnijeti službeni zahtjev za provođenje postupka certifikacije i priložiti svu potrebnu dokumentaciju, ispunjavati sve zahtjeve propisane propisima koji se odnose na certifikacijsku shemu, uključujući primjenu odgovarajućih izmjena, kada ga o njima obavijesti KT.

b) Ako se certifikacija primjenjuje na tekuću proizvodnju, subjekt/skupina subjekata će nastaviti ispunjavati zahtjeve u skladu s certifikacijskom shemom odnosno zahtjevima iz Uredbe.

c)

 1. Omogućiti nesmetano provođenje službenih kontrola, redovnih i nenajavljenih, uzimanje uzoraka, na svim lokacijama i radnim prostorima, te u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije, omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju i zapise, pristup relevantnoj opremi, osoblju, lokacijama, područjima, podugovarateljima.
 2. Poduzeti odgovarajuće radnje istraživanja prigovora i svih nedostataka na proizvodima ili uslugama koji utječu na sukladnost sa zahtjevima za potvrđivanje.
 3. prihvatiti učešće promatrača.

d) Subjekt-skupina subjekata daje izjave u vezi s certifkacijom koje su u skladu s predmetom i područjem certifikacije.

e) Neće koristiti certifikaciju svog proizvoda na način da izazove nepovjerenje prema kt, i neće davati nikakve izjave koje se odnose na certifikaciju njegovog proizvoda za koje bi kt moglo smatrati da dovode do zablude ili za to nema ovlaštenje

f) Poslije suspenzije, povlačenja ili isteka certifikacije će prestati koristiti sav svoj reklamni materijal koji sadrži pozivanje na certifikaciju, poduzimat će mjere koje se zahtijevaju certifikacijskom shemom (vraćanje dokumenata certifikacije) i poduzimat će sve ostale zahtijevane mjere

g) Kad subjekt-skupina subjekata daje kopije certifikacijskih dokumenata drugima, dokumenti moraju biti reproducirani u cijelosti, ili onako kako je specificirano u certifikacijskoj shemi

h) Pri pozivanju na certifikaciju svog proizvoda u komunikacijskim medijima kao što su dokumenti, brošure ili reklame, subjekt-skupina subjekata će se pridržavati zahtjeva kt, ili onog što je specificirano u certifikacijskoj shemi

i) Subjekt-skupina subjekata će se uskladiti sa svim zahtjevima koji mogu biti propisani u certifikacijskoj shemi, a koji se odnose na korištenje oznaka sukladnosti i na informacije u vezi s proizvodom

j) Subjekt-skupna subjekata će čuvati zapise o svim prigovorima koji su mu poznati, koji se odnose na sukladnost sa certifikacijskim zahtjevima i omogućiti da ovi zapisi budu dostupni kt na zahtjev i:

 1. Poduzimat će odgovarajuće mjere u pogledu takvih prigovora i svih nedostataka nađenih na proizvodima koji negativno utječu na sukladnost s certifikacijskim zahtjevima
 2. Dokumentirat će poduzete mjere.

k) Subjekt/skupina subjekata će bez odlaganja obavještavati kt o izmjenama koje mogu negativno utjecati na njegovu sposobnost da bude sukladan s certifikacijskim zahtjevima

 • npr. promjene kao što su:
 • pravni, komercijalni, organizacijski status ili vlasništvo
 • organizacija i upravljanje-ključno osoblje, koje donosi odluke ili tehničko osoblje
 • izmjene na proizvodu ili načinu proizvodnje
 • kontakt adresa i proizvodni pogoni
 • velike promjene u sustavu upravljanja kvalitetom

l) Subjekt-skupina subjekata vodi evidenciju o proizvodnji, zalihama, te financijsku evidencije kao i evidenciju o poduzetnim preventivnim mjerama i mjerama predostrožnosti.

 • U slučaju suradnje s ugovornim partnerima pod službenom kontrolom različitih kontrolnih tijela, pristati da različita kontrolna tijela mogu razmijeniti informacije o radnjama pod njihovom kontrolom,
 • U slučaju kada subjekt-skupina subjekata ili njegovi podugovaratelji mijenjaju kontrolno tijelo, dozvoliti prijenos kontrolnih dokumenata idućem kontrolnom tijelu;
 • U slučaju povlačenja iz sustava kontrole, bez odlaganja obavijestiti o tom nadležno i kontrolno tijelo;
 • U takvom slučaju čuvati kontrolne dokumente kroz razdoblje od pet godina
 • Podnijeti zahtjev za certifikacijom samo jednom kontrolnom tijelu
 • Subjekt je dužan podmiriti troškove službene kontrole i certifikacije proizvoda.
 • Staviti opravdani prigovor na osoblje određeno za provođenje postupka
 • Neprihvatiti ponuđenog podizvođača, ukoliko kontrolno tijelo podugovara pojedine poslove, uz opravdani razlog
 • Dobiti certifikat za proizvode ukoliko su ispunjeni svi zahtjevi certifikacijske sheme
 • Proizvode certificirane kao ekološke obavezno označiti znakom Europske unije za ekološku proizvodnju.
 • Zatražiti suspenziju, sužavanje ili proširenje certifikacije
 • Uložiti prigovor i žalbu na postupke i odluke kontrolnog tijela tijekom provedbe certificiranja
 • Nakon brisanja iz Upisnika subjekt može podnijeti zahtjev za ponovni upis tek nakon proteka vremena od jedne godine od ispisa iz Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji.
 • postupke utvrđivanja sukladnosti provoditi sukladno utvrđenim pravilima,
 • osigurati kompetentnost, neovisnost i nepristranost osoblja koje sudjeluje u postupcima utvrđivanja sukladnosti
 • osigurati povjerljivost dokumenata i informacija prikupljenih tijekom provođenja službenih kontrola i certifikacije proizvoda, osim kada se od Službe, na temelju propisa ili na osnovu ovlaštenja iz ugovornih obveza, zahtijeva da objavi povjerljive informacije, subjekt-skupina subjekata ili pojedinci kojih se tiče bit će obaviješteni o objavljenim informacijama, osim ako je to zabranjeno zakonom;
 • osigurati pravodobne obavijesti o svim promjenama kriterija za certifikaciju proizvoda, i u odgovarajućem roku provjeriti da li su svi korisnici proveli potrebne prilagodbe.
 • kroz obavijesti na web stranici obavijestiti subjekte-skupine subjekata o svim promjenama vezanim za propise
 • u slučaju nekorektnog pozivanja na status proizvoda ili upotrebe oznaka na neprimjeren način poduzeti radnje koje mogu uključiti: zahtjev za popravnim radnjama, suspenziju ili povlačenje certifikata, javno objavljivanje, i ako je potrebno i druge postupke.
 • U slučaju promjene kontrolnog tijela, prethodno kontrolno tijelo temeljem zahtjeva novog kontrolnog tijela dostavlja izravno novom kontrolnom tijelu podatke o subjektu-skupini subjekata za razdoblje od najmanje 3 godine prije promjene kontrolnog tijela.
 • Ukoliko se tijekom službenih kontrola ili kao rezultat rješavanja prigovora i priziva ili drugim načinima ustanove nepravilnosti s obzirom na udovoljavanje zahtjevima, Služba neće izdati certifikat bez kojeg subjekt-skupina subjekata ne može prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja na čitavu seriju proizvodnje staviti oznake ekološke proizvodnje.

IV Prigovori i prizivi

Unatoč svih poduzetih mjera moguće su pojave prigovora, kao izraza nezadovoljstva neke osobe ili organizacije, u svezi s aktivnostima i postupcima kontrolnog tijela ili certificiranog subjekta-skupine subjekata. Kontrolno tijelo ocjenjuje važnost prigovora te, u slučaju opravdanosti, poduzima odgovarajuće radnje. O zaprimanju i rezultatima rješenja prigovora, podnositelj se obavještava u pisanome obliku. O svim prigovorima i poduzetim mjerama vode se zapisi. Ukoliko prigovor ne stigne u pisanome obliku ili stigne iz neidentificiranog izvora certifikacijsko tijelo će postupit na način koji smatra prikladnim.

Prizivom se smatra zahtjev certificiranog subjekta-skupine subjekata za preispitivanje bilo koje po njega nepovoljne odluke kontrolnog tijela, a koja se odnosi na njegov željeni status. Politika je kontrolnog tijela da svoje aktivnosti provodi sukladno definiranim pravilima i na zadovoljstvo korisnika usluga i drugih zainteresiranih strana, nastojeći da se tijekom provedbe postupaka ne steknu uvjeti za podnošenje priziva. Međutim, ukoliko do priziva dođe on se bez odugovlačenja rješava. O zaprimanju i rezultatima postupka rješavanja priziva podnositelj se obavještava u pisanom obliku. Prigovori i prizivi rješavaju se na način opisan u dokumentu PS-6.3.

POPIS DOKUMENATA S OBVEZNOM PRIMJENOM
NN Naziv dokumenta Proizvodnja Priprema DISTRIBUCIJA/STAVLJANJE NA TRŽIŠTE,
SKLADIŠTENJE,
UVOZ/IZVOZ
Dokumenti dostupni:
118/18 Zakon o poljoprivredi na
webu
110/22 Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
Uredba (EU) br.848/2018 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br.834/2007 s izmjenama
Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i vijeća od 13. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlja bilja i sredstvima za zaštitu bilja
CS I – NEPRERAĐENO BILJE I BILJNI PROIZVODI, UKLJUČUJUĆI SJEMENJE I DRUGI BILJNI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL na
zahtjev
CS II – ŽIVOTINJE I NEPRERAĐENI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA  √
CS III – PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE AKVAKULTURE, KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO HRANA  √
CS IV – HRANA ZA ŽIVOTINJE  √
CS V – UVOZ/IZVOZ, DISTRIBUCIJA/TRGOVINA, SKLADIŠTENJE EKOLOŠKIH PROIZVODA C, D, E, F  √
CS VI – DRUGI PROIZVODI NAVEDENI U POPISU U PRILOGU I. UREDBE (EU) 2018/848  √  √

Obrasci

 • A) Prijava za certifikaciju
 • B) Plan rada – Prijava za redovnu kontrolu i certifikaciju
  • Zahtjev za potvrdnicom
 • C) Izjava o izlasku iz kontrolnog sustava ekološke poljoprivrede
  • Zahtjev za odobrenje korištenja neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala
  • Zahtjev za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja
  • Receptura
 • D) obrasci:
  • OBRAZAC 22. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.1
  • OBRAZAC 23. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2
Preuzmi

Kontakti

Telefon: 01 4804 167

Gabrijela Seletković
gabrijela.seletkovic@hrsume.hr

Nataša Palac
natasa.palac@hrsume.hr

Vesna Rukavina
vesna.rukavina@hrsume.hr

Dragana Bjelac
dragana.bjelac@hrsume.hr

Danijel Džimbeg
danijel.dzimbeg@hrsume.hr

Maja Blažičko
maja.blazicko@hrsume.hr

Matija Detelić
matija.detelic@hrsume.hr

Cjenik

Cjenik nadzora i certifikacije

Popis subjekata

Temeljem Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/2020), kontrolna tijela dužna su na svojoj web stranici javno objaviti popis subjekata koje kontroliraju.

Podaci se ažuriraju kvartalno. Osobne podatke subjekata koje više ne kontroliramo, uklanjamo s javnog popisa te arhiviramo sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva. Osobne podatke koristimo isključivo u svrhe u koje su prikupljeni. Ukoliko želite više znati o Politici privatnosti u HŠ d.o.o. te načinu ostvarivanja svojih prava posjetite link.

Popis subjekata

Potvrdnice

Potvrdnica se trećoj zainteresiranoj strani dostavlja na zahtjev.

Pregledaj potvrdnice

Katalog mjera

Katalog mjera

Zakonska regulativa

Nacionalni propisi

EU propisi