Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom Istočni Psunj

Uprava šuma podružnica Požega daje na uvid i poziva najavnu raspravu o prijedlogu Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Istočni Psunj kojom gospodari šumarija Požega, a za period važenja od 01.01.2020.-31.12.2029. godine.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu izvršiti uvid u Osnovu gospodarenja od 05.03. do 26.03.2020. godine u službenim prostorijama općine Brestovac, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javne rasprave na adresu UŠP Požega, Odjel za uređivanje šuma, Milke Trnine 2, Požega.

Javna rasprava održat će se 27.03.2020. godine u službenim prostorijama općine Brestovac s početkom u 9:00 sati.

Javni uvidi