Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja GJ Krndija seonska

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom “Krndija seonska” na području Šumarije Našice.

Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji na području katastarskih općina: Gradac Našički, Martin, Našice, Seona i Zoljan, odnosno Općine Donja Motičina i Grada Našice. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavog 2 u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8-14 sati.

Javno izlaganje održat će se 28. svibnja 2020. u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Našice, trg Izidora Kršnjavog 2.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavog 2, Našice.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi