Skip links

Javni uvid i javna rasprava za GJ Kalnik

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kalnik (2021. – 2030.), a kojom gospodari šumarija Ludbreg, UŠP Koprivnica.

Površina gospodarske jedinice Kalnik utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je  2389,91 ha. Gospodarska jedinica podijeljena je na 53 odjela i 223 odsjeka. Gospodarska jedinica teritorijalno se nalazi na području Varaždinske i Koprivničko-Križevačke županije (tj. na području općine Martijanec: 1,31 ha, općine Ljubešćica: 7,34 ha, grada Varaždinske Toplice: 2380,02 ha i grada Križevci: 1,24 ha).

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 2. lipnja 2021. godine do 2. srpnja 2021. godine u prostorijama šumarije Ludbreg, Koprivnička 2, Ludbreg, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 5. srpnja 2021. godine (ponedjeljak) u prostorijama šumarije Ludbreg, Koprivnička 2, Ludbreg u 9,00 sati.

Javni uvidi