Skip links

Šumarija Duga Resa

Šumarija Duga Resa izvodit će radove sječe i privlačenja, te otpreme drvnih sortimenata prema Planu proizvodnje 2022. god. u gospodarskoj
jedinici Dobra, odjel/odsjek 35 A ( šumski predjel Privis ).

Radovi će se odvijati od 17.10.2022. do 11.11.2022.
Za vrijeme radova upozorava se građanstvo da se pridržavaju znakova upozorenja i opasnosti na radilištu radi vlastite sigurnosti.

Zadnje objavljeno