Skip links

Trajni nasadi lijeske, Londžica

U Trajnim rasadniku lijeske raspolažemo sa 18,31 ha prijavljenih nasada lijeske.

Nasadi lijeske su zasađeni 2011. god. 5 ha (5 x 4m), 2018. god. 7 ha (5 x 2,5m),  i 2020. god. dodatnih 5 ha (5 x 2,5m). Nažalost područje Našica je tokom ljetnih mjeseci 2020. godine zahvatilo olujno nevrijeme – elementarna nepogoda tako da su ozbiljni prihodi izostali.

U zadnjem kvartalu 2020.g. uspjeli smo izvršiti planiranu investiciju zaštitne ograde 4,3 km u oko nasada lijeske, tako da je već vidljiv opravku lijeske od učestalih šteta od divljači i ostalih utjecaja, a time u slijedećim godinama i povećanju prihoda od lijeske s čime bi djelatnost poljoprivrede postala isplativa i samoodrživa, uz sve mjere državnih potpora na koje smo se prijavili.

Kroz kvalitetnu rezidbu ove godine i iduće godine, te planiranom gnojidbom i redovnom zaštitom nasada, rezultati neće izostati. Svake godine planira se ulagati u mehanizaciju koja je prikladna za trajne nasade i koja će smanjiti korištenje radne snage na minimum.

Nasadi lijeske su nam primjer uspostavljanja dobre prakse o dodatnim prihodima i novim smjerovima razmišljanja u šumarstvu.

Trajni nasad lijeske