Skip links

Radovi na području gospodarske jedinice “Limbuš-Sava”

Šumarija Zagreb prema Planu gospodarenja za 2023. godinu započela je s uzgojnim radovima sječe i izrade te privlačenja drvnih sortimenata na području gospodarske jedinice Limbuš-Sava, odsjeku 14 d. Predmetni radovi propisani su Programom gospodarenja za G.J. “Limbuš- Sava” te su temeljem Zakona o zaštiti na radu prijavljeni Državnom inspektoratu. Planirani rokovi za izvođenje radova su 01.06.2023.- 30.06.2023.

Zadnje objavljeno