Skip links

Javni oglas za prijam u radni odnos za radno mjesto Revirnik, Šumarija Glina

Na temelju članka 23. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji „Hrvatskih šuma“ d.o.o. (dalje u tekstu: HŠ d.o.o.), KLASA: DIR/18-01/6612, URBROJ: 00-07-0/03-18-02 od 21. prosinca 2018., i članka 4. stavka 2. Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR/23-01/356, URBROJ: 00-07/01-23-03 od 14. veljače 2023., a u skladu s Odlukom Uprave HŠ d.o.o., KLASA: SI/23-01/633, URBROJ: 00-07-03/02-23-04 od 30. lipnja 2023. Voditelj Uprave šuma Podružnice Sisak objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijam u radni odnos

 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK

Šumarija Glina

  • radno mjesto: revirnik- 1 izvršitelj
  • na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci
  • uvjeti: visoka stručna sprema; smjer šumarski, 1 godina radnog iskustva
  • mjesto rada: Uprava šuma Podružnica Sisak, Šumarija Glina

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

U obrascu prijave na javni oglas, dostupnom na web stranici: www.hrsume.hr,  potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • preslika osobe iskaznice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ ERPS- ne starija od 30 dana)
  • ugovor o radu ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog oglasa dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama HŠ d.o.o., na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK

Josipa Runjanina 12, 44 000 Sisak

(s naznakom: Javni oglas za prijem u radni odnos, s pozivom na broj: SI/23-01/633)

Prijavni obrazac

Preuzmi objavu (pdf)

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za provođenje postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenuje Voditelj Uprave šuma Podružnice Sisak.

Odabir kandidata vršit će se na temelju prethodno navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/ testiranja s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja selekcijskog razgovora/testiranja  putem kontakt e-mail adrese ili broja telefona koje iskažu u prijavi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru/ testiranju povukao prijavu na javni oglas te se više ne smatra kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Voditelj Uprave šuma Podružnice Sisak na temelju prijedloga Povjerenstva.

Voditelj  Uprave šuma Podružnice Sisak zadržava pravo ne odabrati niti jednog od prijavljenih kandidata.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na web stranici HŠ d.o.o.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Natječaji