Skip links

Javni oglas za prijam u radni odnos, radno mjesto Tajnik/ca, 1 izvršitelj

Na temelju članka 23. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji „Hrvatskih šuma“ d.o.o. (dalje u tekstu: HŠ d.o.o.), KLASA: DIR/18-01/6612, URBROJ: 00-07-0/03-18-02 od 21. prosinca 2018. i članka 4. stavka 2. Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR/23-01/356, URBROJ: 00-07/01-23-03 od 14. veljače 2023. i Odluke Uprave HŠ d.o.o., KLASA: DIR/23-01/356, URBROJ: 00-07-03/01-23-04 od 16. veljače 2023. Voditelj Uprave šuma Podružnice Split objavljuje  javni oglas za prijam u radni odnos:

Ured Voditelja

  • radno mjesto: Tajnik /ca -1 izvršitelj
  • na određeno vrijeme – zamjena radnice zbog privremene odsutnosti, puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
  • uvjeti: srednja stručna sprema; smjer: upravni, ekonomski, gimnazija i dr. s tim da viši stupanj stručne spreme daje prednost, 12 mjeseci radnog iskustva
  • poželjno znanje engleskog jezika
  • mjesto rada: Uprava šuma Podružnica Split, Ured Voditelja

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

U obrascu prijave na javni oglas, dostupnom na web stranici: www.hrsume.hr, potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • preslika osobne iskaznice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ ERPS- ne starija od 30 dana)
  • ugovor o radu ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za provođenje postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenuje Voditelj Uprave šuma Podružnice Split.

Odabir kandidata vršit će se na temelju prethodno navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/ testiranja s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja selekcijskog razgovora/testiranja  putem kontakt e-mail adrese ili broja telefona koje iskažu u prijavi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru/ testiranju povukao prijavu na javni oglas te se više ne smatra kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Voditelj Uprave šuma Podružnice Split na temelju prijedloga Povjerenstva.

Voditelj Uprave šuma Podružnice Split zadržava pravo ne odabrati niti jednog od prijavljenih kandidata.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na web stranici HŠ d.o.o.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog oglasa dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama HŠ d.o.o., na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.
UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA Split
(s naznakom: Javni oglas za prijem u radni odnos, s pozivom na broj: ST/23-01/1845).

Ovaj Javni oglas objavit će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. www.hrsume.hr. i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Split.

Prijavni obrazac

Preuzmi objavu (pdf)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidati su dužni predočiti
izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, uz prijavu na javni poziv dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za provođenja postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Uprava HŠ d.o.o.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji i vremenu održavanja selekcijskih testiranja putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi ili telefonski.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni oglas i više se ne smatra
kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.

Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata i poništenja javnog oglasa.

Obavijest o ishodu javnog oglasa bit će objavljena na internetskoj stranici Društva.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Natječaji