Skip links

Javni oglas za prijam u radni odnos za radno mjesto Vozač kamiona, RJ TIM Karlovac

Na temelju članka 23. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji „Hrvatskih šuma“ d.o.o. (dalje u tekstu: HŠ d.o.o.), KLASA: DIR/18-01/6612, URBROJ: 00-07-0/03-18-02 od 21. prosinca 2018., i članka 4. stavka 2. Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR/23-01/356, URBROJ: 00-07/01-23-03 od 14. veljače 2023., a u skladu s Odlukom Uprave HŠ d.o.o., KLASA: KA /23-01/739, URBROJ: 00-07-01/03-23-04 od 27. srpnja 2023. godine Voditelj Uprave šuma Podružnice Karlovac objavljuje javni oglas za prijam u radni odnos

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KARLOVAC

RJ TIM Karlovac

  • radno mjesto: vozač kamiona – 1 izvršitelj
  • na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
  • uvjeti: srednja stručna sprema; smjer prometni, šumarski, ostali; 6 mjeseci radnog iskustva, COD95, osposobljen za rad s radnim strojevima
  • mjesto rada: Uprava šuma Podružnica Karlovac, RJ TIM Karlovac

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

U obrascu prijave na javni oglas, dostupnom na web stranici: www.hrsume.hr, potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog oglasa dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama HŠ d.o.o., na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KARLOVAC

Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 Karlovac

(s naznakom: Javni oglas za prijam u radni odnos,

s pozivom na broj: KA/23-01/739)

Prijavni obrazac

Preuzmi objavu (pdf)

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • životopis, 
  • preslika osobe iskaznice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ ERPS- ne starija od 30 dana)
  • ugovor o radu ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za provođenje postupka zapošljavanja putem javnog oglasa (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenuje Voditelj Uprave šuma Podružnice Karlovac.

Odabir kandidata vršit će se na temelju prethodno navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/ testiranja s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja selekcijskog razgovora/testiranja putem kontakt e-mail adrese ili broja telefona koje iskažu u prijavi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru/ testiranju povukao prijavu na javni oglas te se više ne smatra kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Voditelj Uprave šuma Podružnice Karlovac na temelju prijedloga Povjerenstva.

Voditelj Uprave šuma Podružnice Karlovac zadržava pravo ne odabrati niti jednog od prijavljenih kandidata.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Natječaji