Skip links

Javni natječaj za prodaju stana u Samoboru

Na temelju Odluke Uprave Društva klasa: DIR/23-01/1699 urbroj: 00-07-02/02-23-10 od 3. srpnja 2023. godine pokreće se postupak za prodaju nekretnine u vlasništvu HŠ d.o.o. te se objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju stana  u Samoboru

I

Predmet javnog natječaja je:

stan koji sa nalazi u stambenoj zgradi u Samoboru, na adresi Ulica Ivice Sudnika 11,  upisan u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižnog odjela Samobor u zk. ul. 2723 k.o. 325171 Samobor kao posebni dio nekretnine oznake čkbr. 2535/14 stambeno poslovna zgrada br. 11, Ulica Ivice Sudnika i dvorište, ukupne površine 1858 m2 i to kao: 8. suvlasnički dio: 256/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8): stambeni prostor-stan oznake S-8, na prvom katu, povezan s pripadajućim spremištem oznake  SP-8A u podrumu, GPM-8 u garaži podruma, ukupne neto korisne površine 47,81 m2 nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Predmetni stan se prodaje nenamješten.

Energetskim certifikatom oznake P_643/2014_2010_SZ2 s rokom važenja do 15.1.2025., predmetni stan je svrstan u energetski razred B.

Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 92.625,00 EUR-a.

Preuzmi objavu

II

Nekretnina iz točke I. ove Odluke prodaje se uz slijedeće uvjete javnog natječaja:

 1. Pravo podnošenja ponuda imaju:
 • sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 • sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor
 • ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 1. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno-kupljeno“.
 2. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo osobe koje prije isteka roka za podnošenje ponuda uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu 10% početne prodajne cijene iz javnog natječaja i o tome uz ponudu prilože dokaz o uplati. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na transakcijski račun HŠ d.o.o. IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 uz napomenu „jamčevina za kupnju nekretnine u Samoboru“.
 3. Ponuditeljima čije ponude neće biti prihvaćene, jamčevina se vraća bez kamate u roku 15 dana od pismene obavijesti o ishodu prodaje. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani ponuditelj odustane od svoje ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji ili opozove ili izmijeni ponudu nakon roka za dostavu ponuda nema pravo na povrat jamčevine.
 4. Kao najpovoljnija ponuda uzet će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom izraženim u eurima.
 5. Rok za isplatu kupoprodajne cijene iznosi 90 (devedeset) dana od dana ovjere ugovora o kupoprodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.
 6. Pisana ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime odnosno naziv i adresu/sjedište ponuditelja, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa), OIB, naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude
 • domaće pravne osobe dužne su priložiti original ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registara trgovačkog suda ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja
 • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o državljanstvu, ovjerenu presliku izvatka iz registra obrtnika ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja
 • strane fizičke i pravne osobe dužne su dostaviti dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva
 • brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene kupoprodajne cijene u eurima koja ne može biti niža od početne cijene iz natječaja
 • oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda
 • izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja te da predmet kupoprodaje kupuje u viđenom stanju
 • dokaz o uplati jamčevine

Svu naprijed navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj dao privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

 1. Rok za podnošenje pisanih ponuda s dokumentacijom iz točke III. 8 je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama HŠ d.o.o. Pisane ponude podnose se u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno ili putem urudžbenog zapisnika od 7,00 do 15,00 sati na adresu Hrvatske šume d.o.o., Direkcija, Ulica kneza Branimira 1, Zagreb s naznakom – „Ponuda za natječaj – kupnja nekretnine u Samoboru – ne otvarati“.
 2. Otvaranje ponuda je javno. Zaprimljene ponude će se otvoriti i javno pročitati dana 5. listopada 2023. godine u sobi br. 117 (mala sala za sastanke) na prvom katu zgrade Direkcije HŠ d.o.o., na adresi Ulica kneza Branimira 1, s početkom u 9.00 h. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.
 3. Nepotpune i nepravovremene ponude kao i ponude ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja, neće se uzimati u razmatranje.
 4. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana.
 5. HŠ d.o.o. sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti natječaj i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 6. Kupac plaća sve poreze, ostale troškove vezane uz ovjeru ugovora i uknjižbu nekretnine iz točke I ove odluke.
 7. Nekretnina se može razgledati svakog radnog dana od 7.30 -14 h za vrijeme trajanja natječaja uz prethodnu najavu na mob:  (0)99 2292957.

Natječaji