Skip links

Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto Radnik na održavanju

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-111/2023-2 te na temelju članka 4. stavka 2. Pravilnika o radu HŠ d.o.o., Klasa: DIR/23-01/356, Ur. broj: 00-07/01-23-03 od 14. veljače 2023. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: DE/23-01/392, Ur. broj: 00-07-03/02-23-05 od 08. svibnja 2023. godine, Voditeljica Uprave šuma Podružnice Delnice objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE
RJ MGP Delnice

  • radno mjesto: Radnik na održavanju, 2 izvršitelja
  • na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
  • uvjeti: srednja stručna sprema; smjer mehaničar, tokar, autoelektričar, šumarski, 6 mjeseci radnog iskustva
  • mjesto rada: Uprava šuma Podružnica Delnice, RJ MGP Delnice, mjesto rada Vrbovsko

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08, 69/17).

U obrascu prijave na Javni oglas, koji se nalazi na web stranici www.hrsume.hr, potrebno je obavezno navesti tražene osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,

Uprava šuma Podružnica Delnice, Ured Voditelja

 Supilova 32, 51 300 Delnice

(Javni oglas za prijem u radni odnos

s pozivom na broj: DE/23-01/392)

Prijavni obrazac

Preuzmi objavu (pdf)

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ERPS – ne starija od 30 dana)
 • ugovor o radu ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Hrvatskih šuma d.o.o..

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni oglas.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21, uz prijavu na Javni oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl. 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za provođenje postupka zapošljavanja putem Javnog oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Voditeljica Uprave šuma Podružnice Delnice.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja telefonski ili putem e-maila koji iskažu u prijavi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Javni oglas i više se ne smatra kandidatom.

Odluku o izboru kandidata donosi Voditeljica Uprave šuma Podružnice Delnice temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.

Voditeljica Uprave šuma Podružnice Delnice zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na web stranici HŠ d.o.o..

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Natječaji