Skip links

II JAVNI POZIV za prijem pripravnika

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-111/2023-2, a sukladno Odluci Uprave Društva, KLASA: DIR/23-01/4095, URBROJ: 00-07-03/01-23-01 od 11. svibnja 2023. godine i Odluci Uprave Društva, KLASA: DIR/23-01/4095, URBROJ:00-07-03/03-23-79 od 13. rujna 2023. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje

II JAVNI POZIV

za prijem pripravnika

 

Radi osposobljavanja pripravnika za samostalni rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali, za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za poslove za koje se traži završeno srednjoškolsko obrazovanje, stručni diplomski studij, diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a na javni poziv se mogu prijaviti i kandidati koji imaju staž u zanimanju za koje su se školovali pod uvjetom da imaju evidentiran staž manje od 12 mjeseci na poslovima visoke stručne spreme, 9 mjeseci na poslovima više stručne spreme i 6 mjeseci na poslovima srednje stručne spreme.

Kandidati sa akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj: 107/07 i 118/12) izjednačava se sa odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. Zakona.

Radni odnos sa pripravnikom VSS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, sa pripravnikom VŠS/BACC zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci i sa pripravnikom SSS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08, 69/17).

 

 1. specijalistički diplomski stručni studij, diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani diplomski sveučilišni studij ekonomije

 

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Vinkovci 1
2. Sisak 1

 

 

 1. Integrirani sveučilišni diplomski studij prava/Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

 

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Direkcija/Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Požega 1
2. Zagreb 1
3. Sisak 1
4. Karlovac 1
5. Gospić 1
6. Buzet 1
7. Nova Gradiška 1

 

 

 1. Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Zagreb 1
2. Karlovac 1
3. Delnice 1
4. Buzet 1

 

 

 1. Diplomski sveučilišni studij – građevinarstvo

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Delnice 1

 

 1. Diplomski sveučilišni studij – urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Buzet 1

 

 1. Diplomski sveučilišni studij – drvna tehnologija

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Buzet 1

 

 1. Diplomski sveučilišni studij/Stručni diplomski studij – informatika

s mjestom rada u Upravi šuma Podružnici, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Buzet 1

 

 1. Srednja stručna sprema – ekonomski smjer

s mjestom rada, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Direkcija 1
2. Vinkovci 2
3. Zagreb 1
4. Slatina 1

 

 1. Srednja stručna sprema – geodetski tehničar

s mjestom rada, kako slijedi:

 

Redni broj Uprava šuma Podružnica Broj izvršitelja
1. Delnice 1

 

Prijavni obrazac

Preuzmi objavu (pdf)

Uvjeti za prijem:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • stečena odgovarajuća stručna sprema

 

U obrascu prijave na Javni poziv, koji se nalazi na web stranici www.hrsume.hr, potrebno je obavezno navesti tražene osobne podatke podnositelja prijave, podatke za kontakt i Upravu šuma Podružnicu za koju se kandidat prijavljuje.

 

 

Obrazac prijave potrebno je vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu se prilaže:

 

– obvezna dokumentacija:

 1. životopis
 2. preslika osobne iskaznice
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ERPS – ne starija od 30 dana)
 5. kandidati koji imaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, dužni su dostaviti potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali
 6. potvrda fakulteta o prosjeku ocjena

–  dodatna dokumentacija:

 1. dokaz o dodijeljenim nagradama odnosno postignućima za vrijeme školovanja
 2. dokaz o pravu na prednost pri zapošljavanju

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati dužni su nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati mogu podnijeti prijavu samo za jednu Podružnicu.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se selekcijski intervju.

O vremenu i mjestu održavanja intervju kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefonski.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga povjerenstva za odabir kandidata vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata.

Izabrani kandidati će o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme biti obaviješteni putem na e-maila ili telefonom.

Obavijest o ishodu javnog poziva bit će objavljena na web stranici HŠ d.o.o.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svi potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl. 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prilikom zapošljavanja iz čl.103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku 15 dana od dana objave na internetskim stranicama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. na adresu:

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o.,

Direkcija, Sektor pravnih poslova

Ulica kneza Branimira 1

10000 Zagreb

(II Javni poziv za prijem pripravnika

s pozivom na broj: DIR/23-01/5681

 

 

Natječaji